Hướng Dẫn Cấu Hình ATM Multilink PPP Support Trên Router Cisco

ATM MULTILINK PPP SUPPORT TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ?

Tính năng ATM Multilink PPP Support (Hỗ trợ PPP đa liên kết) hỗ trợ cân bằng tải lưu lượng trên các mạch ảo tốc độ cao (VC) bằng cách sử dụng PPP đa liên kết (MLP) qua Frame Relay và ATM. Nó cũng hỗ trợ cân bằng tải lưu lượng bằng cách sử dụng MLP để kết hợp các gói dữ liệu trên các VC tốc độ cao như một phương tiện vận chuyển cả lưu lượng thoại và dữ liệu hiệu quả hơn.


CẤU HÌNH ATM MULTILINK PPP SUPPORT TRÊN ROUTER CISCO

Hướng Dẫn Cấu Hình ATM Multilink PPP Support Trên Router Cisco
Hướng Dẫn Cấu Hình ATM Multilink PPP Support Trên Router Cisco

Xác Định Chính Sách Dịch Vụ Bằng MQC

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

class-map class-map-name [match-all | match-any ]

Ví dụ:

 Router(config)# class-map class1

Chỉ định tên của class map sẽ được tạo và vào chế độ cấu hình class-map. Nếu giá trị match-all hoặc match-any không được chỉ định, lưu lượng truy cập phải khớp với tất cả các tiêu chí khớp để được phân loại là một phần của class map.

Bước 4

match ip precedence ip-precedence-value [ip-precedence-value ip-precedence-value ip-precedence-value ]

Ví dụ:

 Router(config-cmap)# match ip precedence 3 2 4

Xác định các giá trị ưu tiên IP làm tiêu chí đối sánh.

Bước 5

exit

Ví dụ:

 Router(config-cmap)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình class-map.

Bước 6

policy-map policy-name

Ví dụ:

 Router(config)# policy-map policy1

Chỉ định tên của policy map sẽ được tạo và vào chế độ cấu hình policy-map.

Bước 7

class-map class-map-name [match-all | match-any

Ví dụ:

 Router(config-pmp)# class class2

Phân loại lưu lượng dựa trên class map specified và chuyển sang chế độ cấu hình policy-map class.

Bước 8

bandwidth {bandwidth-kbps | percent percent }

Ví dụ:

 Router (config-pmap-c)# bandwidth 45

Chỉ định bảo đảm băng thông tối thiểu cho một loại lưu lượng trong thời gian tắc nghẽn.

 • Bảo đảm băng thông tối thiểu có thể được chỉ định bằng kbps hoặc theo tỷ lệ phần trăm của tổng băng thông khả dụng.
Bước 9

end

Ví dụ:

 Router(config-pmp)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình class-map.

Xác Định Giao Diện Gói MLP Đa Liên Kết

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

interface type number

Ví dụ:

 Router(config)# interface multilink 34

Cấu hình kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 4

ip address ip-address mask [secondary ]

Ví dụ:

 Router(config-if)# ip address 209.165.201.1  255.255.255.0

Đặt địa chỉ IP chính hoặc phụ cho một giao diện.

Bước 5

load-interval seconds

Ví dụ:

 Router(config-if)# load-interval 60

Thay đổi khoảng thời gian mà dữ liệu được sử dụng để tính toán thống kê tải.

Bước 6

no cdp enable

Ví dụ:

 Router(config-if)# no cdp enable

Vô hiệu hóa Cisco Discovery Protocol (CDP) trên một giao diện.

Bước 7

service-policy output policy-name

Ví dụ:

 Router(config-if)# service-policy output policy1

Đính kèm policy map đã chỉ định vào một giao diện.

Bước 8

ppp multilink

Ví dụ:

 Router(config-if)# ppp multilink

Bật MLP trên một giao diện.

Bước 9

ppp multilink fragment disable

Ví dụ:

 Router(config-if)# ppp multilink fragment disable

Vô hiệu hóa packet fragmentation.

Bước 10

ppp multilink group group-number

Ví dụ:

 Router(config-if)# ppp multilink group 54

Hạn chế một liên kết vật lý chỉ tham gia một giao diện nhóm đa liên kết được chỉ định.

Bước 11

end

Ví dụ:

 Router(config-if)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện.

Xác Định Các Mẫu Ảo Cho Liên Kết Thành Viên

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung

Bước 3

interface type number

Ví dụ:

 Device(config)# interface multilink 34

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 4

no ip address

Ví dụ:

 Device(config-if)# no ip address

Xóa các địa chỉ IP hiện có hoặc vô hiệu hóa quá trình xử lý IP..

Bước 5

load-interval seconds

Ví dụ:

 Device(config-if)# load-interval 30

Thay đổi khoảng thời gian mà dữ liệu được sử dụng để tính toán thống kê tải.

Bước 6

ppp multilink

Ví dụ:

 Device(config-if)# ppp multilink

Bật MLP trên giao diện.

Bước 7

ppp multilink group group-number

Ví dụ:

 Device(config-if)# ppp multilink-group 44

Hạn chế một liên kết vật lý chỉ tham gia một giao diện nhóm đa liên kết được chỉ định.

Bước 8

end

Ví dụ:

 Device(config-if)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện.

Xác Định PVC Và Liên Kết Thành Viên Nhóm

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

Dùng một trong các lệnh sau:

 • interface atm slot /0
 • interface atm slot / port

Ví dụ:

 Device(config)# interface atm 2/0

Ví dụ:

 Device(config)# interface atm 2/1

Chỉ định loại giao diện ATM và vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 4

no ip address

Ví dụ:

 Device(config-if)# no ip address

Xóa địa chỉ IP hoặc tắt xử lý IP.

Bước 5

load interval seconds

Ví dụ:

 Device(config-if)# load interval 30

Thay đổi khoảng thời gian mà dữ liệu được sử dụng để tính toán thống kê tải.

Bước 6

atm ilmi-keepalive [seconds [retry [seconds ]]]

Ví dụ:

 Device(config-if)# atm ilmi-keepalive

Bật tính năng lưu giữ Interim Local Management Interface (ILMI).

Bước 7

pvc [name ] vpi/ vci

Ví dụ:

 Device(config-if)# pvc pvc1 0/56

Tạo một ATM PVC. Vào chế độ cấu hình interface-ATM-VC.

Bước 8

vbr-nrt output-pcr output-scr [output-mbs ]

Ví dụ:

 Device(config-if-atm-vc)# vbr-nrt 45 4 45

Cấu hình variable bit rate (VBR)-non real time (NRT) QoS và chỉ định tốc độ ô cao nhất đầu ra, tốc độ ô bền vững đầu ra và kích thước ô liên tục tối đa đầu ra.

Bước 9

tx-ring-limit ring-limit

Ví dụ:

 Device(config-if-atm-vc)# tx-ring-limit 3

Giới hạn số lượng particle hoặc packet có thể được sử dụng trên vòng truyền trên giao diện.

 • Sử dụng lệnh này để điều chỉnh vòng truyền để gán hầu hết các gói vào hàng đợi Layer 3.
Bước 10

protocol ppp virtual-template number

Ví dụ:

 Device(config-if-atm-vc)# protocol ppp virtual-template 34

Chỉ định rằng PPP được thiết lập qua ATM PVC bằng cách sử dụng cấu hình từ mẫu ảo được chỉ định và chuyển sang chế độ cấu hình giao diện.

Bước 11

end

Ví dụ:

 Device(config-if)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện.

Xác Minh ATM Multilink PPP Support

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

show atm pvc

Ví dụ:

 Device# show atm pvc

Hiển thị tất cả các ATM PVC và thông tin lưu lượng.

Bước 3

show frame-relay pvc [[interface interface ] [dlci ] [64-bit ] | summary [all ]]

Ví dụ:

 Device# show frame-relay pvc 16

Hiển thị số liệu thống kê về PVC cho giao diện Frame Relay.

Bước 4

show interfaces

Ví dụ:

 Device# show interfaces

Hiển thị số liệu thống kê xen kẽ.

 • Dữ liệu xen kẽ chỉ được hiển thị nếu xen kẽ xảy ra.

Bước 5

show policy-map

Ví dụ:

 Device# show policy-map

Hiển thị cấu hình của tất cả các lớp cho policy map dịch vụ đã chỉ định hoặc hoặc tất cả các lớp cho tất cả các policy map hiện có.

Bước 6

show ppp multilink

Ví dụ:

 Device# show ppp multilink

Hiển thị thông tin gói cho các MLP bundle và liên kết PPP của chúng trong thiết bị.

Bước 7

show queueing

Ví dụ:

 Device# show queueing

Liệt kê tất cả hoặc các chiến lược xếp hàng được cấu hình đã chọn.

Giám Sát ATM Multilink PPP Support

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

debug atm errors

Ví dụ:

 Device# debug atm errors

Hiển thị lỗi ATM.

Bước 3

debug atm events

Ví dụ:

 Device# debug atm events

Hiển thị các sự kiện ATM.

Bước 4

debug ppp error

Ví dụ:

 Device# debug ppp error

Hiển thị thông tin về lưu lượng truy cập và trao đổi trong một mạng lưới triển khai PPP.

Bước 5

debug ppp multilink events

Ví dụ:

 Device# debug ppp multilink events

Hiển thị thông tin về các sự kiện ảnh hưởng đến các nhóm đa liên kết.

Bước 6

debug voice rtp

Ví dụ:

 Device# debug voice RTP

Hiển thị thông tin về việc xen kẽ các gói thoại và dữ liệu.

 • Lệnh RTP thoại gỡ lỗi có chi phí bộ nhớ và không nên được sử dụng khi bộ nhớ khan hiếm hoặc khi lưu lượng truy cập rất cao.

ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Router Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80