Hướng Dẫn Cấu Hình BGP Support Cho MTR Trên Router Cisco

Tính năng BGP Support cung cấp hỗ trợ Border Gateway Protocol (BGP) cho nhiều cấu trúc liên kết logic trên một mạng vật lý duy nhất. Trong bài viết này, quản trị viên của ANBINHNET ™ sẽ gửi đến quý khách hàng cũng như các bạn độc giả hướng dẫn cấu hình tính năng BGP support cho MTR trên các thiết bị Cisco Router.

Hướng Dẫn Cấu Hình BGP Support Cho MTR Trên Router Cisco


KÍCH HOẠT CẤU TRÚC LIÊN KẾT MTR BẰNG CÁCH SỬ DỤNG BGP TRÊN ROUTER CISCO

Thực hiện tác vụ này để kích hoạt cấu trúc liên kết Multitopology Routing (MTR) hay Định tuyến đa cấu trúc bên trong một họ địa chỉ bằng cách sử dụng Border Gateway Protocol (BGP). Tác vụ này được cấu hình trên Thiết bị B trong hình bên dưới và cũng phải được cấu hình trên Thiết bị D và Thiết bị E. Trong tác vụ này, hệ thống phân cấp phạm vi được cấu hình để áp dụng trên toàn hệ thống và thiết bị lân cận được cấu hình ở chế độ cấu hình phạm vi bộ định tuyến. Trong họ địa chỉ unicast IPv4, cấu trúc liên kết MTR áp dụng cho lưu lượng video được kích hoạt cho thiết bị lân cận được chỉ định. Không có chế độ cấu hình giao diện cho cấu trúc liên kết BGP.

Sơ đồ mạng BGP
Sơ đồ mạng BGP
  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 router bgp autonomous-system-number

Ví dụ:

Device(config)# router bgp 45000

 

Vào chế độ cấu hình bộ định tuyến để tạo hoặc cấu hình quy trình định tuyến BGP.

 

Bước 4 scope {global | vrf vrf-name}

Ví dụ:

Device(config-router)# scope global

 

Xác định phạm vi cho quy trình định tuyến BGP và chuyển sang chế độ cấu hình phạm vi bộ định tuyến.

 • Các lệnh phiên chung của BGP áp dụng cho một mạng hoặc một phiên bản chuyển tiếp ảo và định tuyến (VRF) được chỉ định, được nhập trong chế độ cấu hình này.
 • Sử dụng từ khóa global để chỉ định rằng BGP sử dụng bảng định tuyến toàn cầu.
 • Sử dụng từ khóa vrf vrf-name và đối số để xác định rằng BGP sử dụng một bảng định tuyến VRF cụ thể. VRF phải tồn tại.

 

Bước 5 neighbor {ip-address | peer-group-nameremote-as autonomous-system-number

Ví dụ:

Device(config-router-scope)# neighbor 172.16.1.2 remote-as 45000

 

Thêm địa chỉ IP của thiết bị lân cận trong hệ thống tự trị được chỉ định vào bảng BGP lân cận đa giao thức của thiết bị cục bộ.

 

Bước 6 neighbor {ip-address | peer-group-nametransport {connection-mode {active | passive} | path-mtu-discovery | multi-session | single-session}

Ví dụ:

Device(config-router-scope)# neighbor 172.16.1.2 transport multi-session

 

Bật tùy chọn phiên truyền tải TCP cho phiên BGP.

 • Sử dụng từ khóa connection-mode để chỉ định để chỉ định loại kết nối, chủ động hoặc thụ động.
 • Sử dụng từ khóa path-mtu-discovery để bật để cho phép phát hiện đơn vị truyền tải tối đa (MTU) của đường truyền TCP.
 • Sử dụng từ khóa để chỉ định để chỉ định một phiên vận chuyển TCP riêng biệt cho từng address family.
 • Sử dụng từ khóa single-session để xác định rằng tất cả các address family đều sử dụng một phiên truyền tải TCP duy nhất.

 

Bước 7 address-family ipv4 [mdt | multicast | unicast]

Ví dụ:

Device(config-router-scope)# address-family ipv4

 

Chỉ định IPv4 address family và vào chế độ cấu hình address family phạm vi bộ định tuyến.

 • Sử dụng từ khóa mdt để chỉ định địa chỉ tiền tố IPv4 multicast distribution tree (MDT).
 • Sử dụng từ khóa multicast để chỉ định địa chỉ tiền tố multicast IPv4.
 • Sử dụng từ khóa unicast để chỉ định address family IPv4 unicast. Theo mặc định, thiết bị được đặt ở chế độ cấu hình address family address family unicast IPv4 nếu từ khóa unicast không được chỉ định bằng lệnh address-family ipv4.
 • Các tham số cấu hình dành riêng cho cấu trúc phi liên kết được cấu hình trong chế độ cấu hình này.
Bước 8 topology {base | topology-name}

Ví dụ:

Device(config-router-scope-af)# topology VIDEO

 

Định cấu hình phiên bản cấu trúc liên kết trong đó BGP định tuyến lưu lượng cấu trúc liên kết cơ sở hoặc lớp cụ thể và chuyển sang chế độ cấu hình cấu trúc liên kết address family phạm vi bộ định tuyến.
Bước 9 bgp tid number

Ví dụ:

Device(config-router-scope-af-topo)# bgp tid 100

 

Liên kết quy trình định tuyến BGP với ID cấu trúc liên kết được chỉ định.

 • Mỗi cấu trúc liên kết phải được cấu hình với một ID cấu trúc liên kết duy nhất
Bước 10 neighbor ip-address activate

Ví dụ:

Device(config-router-scope-af-topo)# neighbor 172.16.1.2 activate

 

Cho phép BGP lân cận trao đổi tiền tố cho network service access point (NSAP) với thiết bị cục bộ.

Note    Nếu bạn đã định cấu hình một nhóm ngang hàng làm hàng xóm BGP, không sử dụng lệnh này vì các nhóm ngang hàng được kích hoạt tự động khi bất kỳ tham số nhóm ngang hàng nào được định cấu hình.

 

Bước 11 neighbor {ip-address | peer-group-nametranslate-topology number

Ví dụ:

Device(config-router-scope-af-topo)# neighbor 172.16.1.2 translate-topology 200

 

(Tùy chọn) Cấu hình BGP để cài đặt các route từ cấu trúc liên kết trên thiết bị khác sang cấu trúc liên kết trên thiết bị cục bộ.

 • ID cấu trúc liên kết được nhập cho đối số number để xác định cấu trúc liên kết trên thiết bị.
Bước 12 end

Ví dụ:

Device(config-router-scope-af-topo)# end

 

(Tùy chọn) Thoát khỏi chế độ cấu hình cấu trúc liên kết address family phạm vi bộ định tuyến và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Bước 13 clear ip bgp topology {* | topology-name} {as-number | dampening [network-address [network-mask]] | flap-statistics [network-address [network-mask]] | peer-group peer-group-name | table-map | update-group [number | ip-address]} [in [prefix-filter] | out | soft [in [prefix-filter] | out]]

Ví dụ:

Device# clear ip bgp topology VIDEO 45000

 

Đặt lại các phiên lân cận BGP theo một cấu trúc liên kết được chỉ định hoặc tất cả các cấu trúc liên kết.

 

Bước 14 show ip bgp topology {* | topologysummary

Ví dụ:

Device# show ip bgp topology VIDEO summary

 

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin BGP về cấu trúc liên kết.

 • Hầu hết các từ khóa và đối số BGP tiêu chuẩn có thể được nhập theo từ khóa topology.
Note    Chỉ có cú pháp cần thiết cho tác vụ này được hiển thị.

NHẬP CÁC TUYẾN TỪ CẤU TRÚC LIÊN KẾT MTR BẰNG CÁCH SỬ DỤNG BGP TRÊN ROUTER CISCO

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.

 

Bước 3 ip prefix-list list-name [seq number] {deny | permitnetwork/length [ge ge-length] [le le-length]

Ví dụ:

Device(config)# ip prefix-list TEN permit 10.2.2.0/24

 

Cấu hình danh sách tiền tố IP.

 • Trong ví dụ này, danh sách tiền tố TEN cho phép quảng bá tiền tố 10.2.2.0/24 tùy thuộc vào kết quả khớp được đặt bởi lệnh match ip address.
Bước 4 route-map map-name [permit | deny] [sequence-number]

Ví dụ:

Device(config)# route-map 10NET

 

Tạo route map và vào chế độ cấu hình route-map.

 • Trong ví dụ này, route map tên 10NET đã được tạo.
Bước 5 match ip address {access-list-number [access-list-number … | access-list-name…] | access-list-name [access-list-number … | access-list-name] | prefix-list prefix-list-name [prefix-list-name…]}

Ví dụ:

Device(config-route-map)# match ip address prefix-list TEN

 

Cấu hình route map để khớp với tiền tố được cho phép bởi danh sách truy cập tiêu chuẩn, danh sách truy cập mở rộng hoặc danh sách tiền tố.

 • Trong ví dụ này, route map được cấu hình để khớp với các tiền tố được cho phép bởi danh sách tiền tố TEN.
Bước 6 exit

Ví dụ:

Device(config-route-map)# exit

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình route-map và quay lại chế độ cấu hình chung.

 

Bước 7 router bgp autonomous-system-number

Ví dụ:

Device(config)# router bgp 50000

 

Vào chế độ cấu hình bộ định tuyến để tạo hoặc cấu hình quy trình định tuyến Border Gateway Protocol (BGP).

 

Bước 8 scope {global | vrf vrf-name}

Ví dụ:

Device(config-router)# scope global

 

Xác định phạm vi cho quy trình định tuyến BGP và vào chế độ cấu hình phạm vi bộ định tuyến.

 • Các lệnh phiên chung BGP áp dụng cho một mạng hoặc phiên bản định tuyến và chuyển tiếp ảo (VRF) được chỉ định, được nhập trong chế độ cấu hình này.
 • Sử dụng từ khóa global để chỉ định rằng BGP sử dụng bảng định tuyến chung.
 • Sử dụng từ khóa và đối số vrf vrf-name để xác định rằng BGP sử dụng một bảng định tuyến VRF cụ thể. VRF phải tồn tại.
Bước 9 address-family ipv4 [mdt | multicast | unicast]

Ví dụ:

Device(config-router-scope)# address-family ipv4

 

Vào chế độ cấu hình address family để cấu hình phiên address family trong BGP.

 • Các tham số cấu hình dành riêng cho cấu trúc phi liên kết được cấu hình trong chế độ cấu hình này.
Bước 10 topology {base | topology-name}

Ví dụ:

Device(config-router-scope-af)# topology VIDEO

 

Cấu hình phiên bản cấu trúc liên kết trong đó BGP định tuyến lưu lượng cấu trúc liên kết cơ sở hoặc lớp cụ thể và chuyển sang chế độ cấu hình cấu trúc liên kết address familyphạm vi bộ định tuyến.

 

Bước 11 import topology {base | topology-name} [route-map map-name]

Ví dụ:

Device(config-router-scope-af-topo)# import topology VOICE route-map 10NET

 

(Tùy chọn) Cấu hình BGP để di chuyển các tuyến từ cấu trúc liên kết này sang cấu trúc liên kết khác trên cùng một thiết bị.

 • Từ khóa route-map có thể được sử dụng để lọc các tuyến di chuyển giữa các cấu trúc liên kết.
Bước 12 end

Ví dụ:

Device(config-router-scope-af-topo)# end

 

(Tùy chọn) Thoát khỏi chế độ cấu hình cấu trúc liên kết address family phạm vi bộ định tuyến và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco Việt Nam chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Router Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80