Hướng Dẫn Cấu Hình Cisco Mediatrace Trên Router Cisco

CISCO MEDIATRACE LÀ GÌ?

Cisco Mediatrace cho phép bạn cách ly và khắc phục sự cố xuống cấp mạng bằng cách cho phép quản trị viên mạng khám phá đường dẫn của luồng IP, tự động kích hoạt khả năng giám sát trên các nút dọc theo đường dẫn và thu thập thông tin trên cơ sở từng bước một. Thông tin này bao gồm, trong số những thứ khác, thống kê luồng và thông tin sử dụng cho các giao diện vào và ra, CPU và bộ nhớ, cũng như bất kỳ thay đổi nào đối với các tuyến IP hoặc trạng thái giám sát Cisco Mediatrace.

Thông tin này có thể được lấy theo một trong hai cách:

 • Bằng cách đưa ra lệnh exec để thực hiện thu thập số liệu thống kê theo yêu cầu từ các bước nhảy dọc theo luồng phương tiện. Trong quá trình vận hành một lần này, các bước nhảy dọc theo luồng phương tiện được phát hiện và hiển thị cho bạn, cùng với một tập hợp các thông tin cụ thể khác.
 • Bằng cách cấu hình Cisco Mediatrace để bắt đầu phiên giám sát định kỳ vào một thời điểm cụ thể và vào những ngày cụ thể. Phiên có thể được cấu hình để chỉ định số liệu cần thu thập và tần suất chúng được thu thập. Các bước nhảy dọc theo đường dẫn được tự động phát hiện như một phần của hoạt động.

Sau khi thu thập các số liệu bạn đã chỉ định, bạn có thể xem báo cáo về số liệu.

Danh sách số liệu mà bạn có thể thu thập bằng cách sử dụng Cisco Mediatrace:

 • Số liệu chung cho mỗi Responder.
 • Số liệu hệ thống: TCP Profile
 • Số liệu hệ thống: RTP Profile
 • Số liệu hệ thống: INTF Profile
 • Số liệu hệ thống: CPU Profile
 • Số liệu hệ thống: MEMORY Profile
 • Số liệu App-Health: MEDIATRACE-HEALTH Profile
 • Số liệu Mediatrace Request Summary từ Initiator

CẤU HÌNH CISCO MEDIATRACE TRÊN ROUTER CISCO

Hướng Dẫn Cấu Hình Cisco Mediatrace Trên Router Cisco
Hướng Dẫn Cấu Hình Cisco Mediatrace Trên Router Cisco

Kích Hoạt Cisco Mediatrace

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 mediatrace initiator {source-ip ip-address | source-interface interface-name} [force] [max-sessions number ]

Ví dụ:

Router(config)# mediatrace initiator source-ip 10.10.1.1 max-sessions 4

 

Bật Cisco Mediatrace hoặc bộ khởi tạo. Bạn cũng có thể sử dụng các từ khóa sau:

 • ip-address: Bất kỳ địa chỉ IP nào cũng có thể truy cập.
 • interface-name: Bất kỳ giao diện cục bộ nào kết nối với bộ khởi tạo.
 • max-sessions: Đặt số của phiên Cisco Mediatrace
Bước 4 mediatrace responder [max-sessions number ]

Ví dụ:

Router(config)# mediatrace responder max-sessions 4

 

Kích hoạt bộ phản hồi Cisco Mediatrace. Bạn cũng có thể sử dụng từ khóa sau:

 • max-sessions: Đặt số của phiên Cisco Mediatrace
Bước 5 end

Ví dụ:

Router(config)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Cisco Mediatrace Video Profile Trên Mediatrace Initiator

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 mediatrace profile perf-monitor name

Ví dụ:

Router(config)# mediatrace profile perf-monitor vprofile-2

 

Nhập chế độ cấu hình perf-prof để bạn có thể cấu hình các tham số cho cấu hình giám sát video được đóng gói sẵn của Cisco Mediatrace.
Bước 4 admin-params

Ví dụ:

Router(config-mt-prof-perf)# admin-params

 

Vào chế độ cấu hình tham số quản trị để cấu hình tham số quản trị video-monitoring.
Bước 5 sampling-interval seconds

Ví dụ:

Router(config-mt-prof-perf-params)# sampling-interval 40

 

Chỉ định khoảng thời gian, tính bằng giây, giữa các mẫu được lấy từ các chỉ số giám sát video.
Bước 6 exit

Ví dụ:

Router(config-mt-prof-perf-params)# exit

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ cấu hình perf-prof.
Bước 7 metric-list {tcp | rtp}

Ví dụ:

Router(config-mt-prof-perf)# metric-list rtp

 

Chỉ định liệu các số liệu được theo dõi là dành cho TCP hay RTP.

 

Bước 8 clock-rate {type-number | type-namerate

Ví dụ:

Router(config-mt-prof-perf-rtp-params)# clock-rate 64

 

(Tùy chọn) Chỉ định tốc độ xung nhịp được sử dụng để lấy mẫu các chỉ số giám sát video RTP. Mỗi loại tải trọng có một đồng hồ tốc độ cụ thể được liên kết với nó và có thể được chỉ định bằng số loại hoặc tên loại.
Bước 9 max-dropout number

Ví dụ:

Router(config-mt-prof-perf-rtp-params)# max-dropout 2

 

(Tùy chọn) Chỉ định số lần dropout tối đa được phép khi lấy mẫu các chỉ số giám sát video RTP. Dropouts là số gói bỏ qua trước gói hiện tại về số thứ tự.
Bước 10 max-reorder number

Ví dụ:

Router(config-mt-prof-perf-rtp-params)# max-reorder 4

 

(Tùy chọn) Chỉ định số lượng reorder tối đa được phép khi lấy mẫu các chỉ số giám sát video RTP. Sắp xếp lại là số gói bỏ qua phía sau gói hiện tại về số thứ tự.
Bước 11 min-sequential number

Ví dụ:

Router(config-mt-prof-perf-rtp-params)# min-sequential 2

 

(Tùy chọn) Chỉ định số lượng gói tối thiểu trong chuỗi được sử dụng để phân loại luồng RTP.

 

Bước 12 end

Ví dụ:

Router(config-mt-prof-perf-rtp-params)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Cisco Mediatrace System Profile

Cisco Mediatrace cung cấp các cấu hình giám sát dữ liệu hệ thống được đóng gói sẵn có chứa tất cả các cài đặt tham số mà bạn cần để bắt đầu phiên giám sát dữ liệu hệ thống. Bạn cũng có thể cấu hình cấu hình giám sát dữ liệu hệ thống của riêng mình. Để bắt đầu phiên giám sát dữ liệu hệ thống mới, bạn có thể liên kết một trong các cấu hình này với phiên Cisco Mediatrace khi bạn định cấu hình.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 mediatrace profile system name

Ví dụ:

Router(config)# mediatrace profile system system-2

 

Vào chế độ cấu hình system profile để bạn có thể cấu hình các tham số cho cấu hình hệ thống Cisco Mediatrace.
Bước 4 metric-list {intf | cpu | memory}

Ví dụ:

Router(config-sys)# metric-list memory

 

Chỉ định liệu các số liệu được theo dõi là dành cho giao diện, CPU hay bộ nhớ.
Bước 5 end

Ví dụ:

Router(config-sys)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Cisco Mediatrace Path-Specifier Profile

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 mediatrace path-specifier name [disc-proto rsvp] {gsid gsid | destination ip ip-address port nnnn }

Ví dụ:

Router(config)# mediatrace path-specifier path-4 disc-proto rsvp destination ip 10.1.1.1 port 400

 

Nhập chế độ cấu hình path-specifier để bạn có thể cấu hình các tham số cho cấu hình trình xác định đường dẫn Cisco Mediatrace. Lệnh này yêu cầu tên, địa chỉ đích và cổng của đường dẫn.
Bước 4 source ip ip-address port nnnn

Ví dụ:

Router(config-mt-path)# source ip 10.1.1.2 port 600

 

Chỉ định địa chỉ IP của nguồn số liệu được theo dõi.
Bước 5 l2-params gateway ip-address vlan vlan-id

Ví dụ:

Router(config-mt-path)# l2-params gateway 10.10.10.4 vlan 22

 

Chỉ định địa chỉ IP và ID của mạng LAN ảo của level-2.

Note    Lệnh này chỉ khả dụng trên nền tảng Catalyst.

 

Bước 6 gsid gsid

Ví dụ:

Router(config-mt-path)# gsid 60606060

 

Chỉ định IP của phiên metadata global của luồng đang được theo dõi.

 

Bước 7 end

Ví dụ:

Router(config-mt-path)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Cấu Hình Cisco Mediatrace Flow-Specifier Profile

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.

 

Bước 3 mediatrace flow-specifier name

Ví dụ:

Router(config)# mediatrace flow-specifier flow-6

 

Nhập chế độ cấu hình flow-specifier để bạn có thể định cấu hình các tham số cho cấu hình Cisco Mediatrace flow-specifier.

 

Bước 4 source-ip ip-address [source-port port ]

Ví dụ:

Router(config-mt-flowspec)# source-ip 10.1.1.2 source-port 600

 

(Tùy chọn) Chỉ định địa chỉ IP của nguồn số liệu đang được theo dõi.

 

Bước 5 dest-ip ip-address [dest-port port ]

Ví dụ:

Router(config-mt-flowspec)# dest-ip 10.1.1.2 dest-port 600

 

Chỉ định địa chỉ IP đích của các số liệu được theo dõi.

 

Bước 6 gsid gsid

Ví dụ:

Router(config-mt-flowspec)# gsid 60606060

 

Chỉ định IP phiên metadata global ID của luồng đang được theo dõi.

 

Bước 7 ip-protocol {tcp | udp}

Ví dụ:

Router(config-mt-flowspec)# ip-protocol tcp

 

Chỉ định liệu các số liệu được theo dõi là dành cho TCP hay UDP.

 

Bước 8 end

Ví dụ:

Router(config-mt-flowspec)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Cisco Mediatrace Session Parameters Profile

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.

 

Bước 3 mediatrace session-params name

Ví dụ:

Router(config-mt-sesparam)# mediatrace session-params qos-2

 

Nhập chế độ cấu hình session-params để bạn có thể cấu hình tham số cho cấu hình Cisco Mediatrace session-params.

 

Bước 4 response-timeout seconds

Ví dụ:

Router(config-mt-sesparam)# response-timeout 8

 

Chỉ định lượng thời gian, tính bằng giây, trình khởi tạo sẽ đợi phản hồi từ trình phản hồi.

 

Bước 5 frequency {frequency | on-demandinactivity-timeout seconds

Ví dụ:

Router(config-mt-sesparam)# frequency 4 inactivity-timeout 2

 

Chỉ định khoảng thời gian, tính bằng giây, giữa các mẫu được lấy của chỉ số thông số phiên và lượng thời gian, tính bằng giây, trình khởi tạo sẽ vẫn hoạt động mà không có bất kỳ hoạt động nào từ trình phản hồi.

 

Bước 6 history buckets

Ví dụ:

Router(config-mt-sesparam)# history 2

 

Chỉ định số lượng bộ dữ liệu lịch sử được lưu giữ, tối đa là mười.

 

Bước 7 route-change reaction-time seconds

Ví dụ:

Router(config-mt-sesparam)# route-change reaction-time 8

 

Chỉ định lượng thời gian, tính bằng giây, bộ khởi tạo sẽ đợi bộ phản hồi phản ứng với các thay đổi tuyến bổ sung của nó. Phạm vi là giây.

 

Bước 8 end

Ví dụ:

Router(config-mt-sesparam)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Phiên Cisco Mediatrace

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.

 

Bước 3 mediatrace session-number

Ví dụ:

Router(config)# mediatrace 157

 

Vào chế độ cấu hình phiên.

 

Bước 4 trace-route

Ví dụ:

Router(config-mt-session)# trace-route

 

Cho phép theo dõi route cho phiên Cisco Mediatrace. Theo mặc định theo dõi route được kích hoạt. Để ngừng theo dõi route, hãy sử dụng dạng no của lệnh này.
Bước 5 path-specifier {[ forward path-name | reverse path-name }

Ví dụ:

Router(config-mt-session)# path-specifier path-4

 

Liên kết path-specifier profile với phiên Cisco Mediatrace.

 

Bước 6 session-params name

Ví dụ:

Router(config-mt-session)# session-params session-6

 

Liên kết session-parameters profile với phiên Cisco Mediatrace.

 

Bước 7 profile system name

Ví dụ:

Router(config-mt-session)# profile system sys-2

 

Liên kết system profile với phiên Cisco Mediatrace.

 

Bước 8 profile perf-monitor name flow-specifier flow-specifier-name

Ví dụ:

Router(config-mt-session)# profile perf-monitor monitor-6 flow-specifier flow-4

 

Liên kết perf-monitor profile và flow-specifier với phiên Cisco Mediatrace.

 

Bước 9 profile snmp name

Ví dụ:

Router(config-mt-session)# profile snmp snmp-2

 

Liên kết SNMP profile với phiên Cisco Mediatrace.

 

Bước 10 profile custom name

Ví dụ:

Router(config-mt-session)# profile custom cp-2

 

Liên kết SNMP profile với phiên Cisco Mediatrace.

 

Bước 11 last-node { auto | address address }

Ví dụ:

Router(config-mt-session)# last-node address 10.1.1.1

 

Cấu hình nút cuối cùng cho phiên Cisco Mediatrace.

 

Bước 12 end

Ví dụ:

Router(config-mt-session)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Lên Lịch Cho Phiên Cisco Mediatrace

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.

 

Bước 3 mediatrace schedule session ID [life {forever | secs}] [start-time {hh:mm:[:ss][month day| day month] | pending | now | after hh:mm:ss}] [ageout secs] [recurring]

Ví dụ:

Router(config)# mediatrace schedule 22 life 40 start-time 10:00:00 AUG 20 recurring

 

Chỉ định khi phiên sẽ xảy ra. Sử dụng các cài đặt này:

 • session ID: Xác định phiên sẽ chạy.
 • life: Số lượng thời gian phiên kéo dài, số giây hoặc mãi mãi.
 • start-time: Khi phiên bắt đầu, cho dù đó là vào một ngày và giờ đã chỉ định, đang chờ một sự kiện, ngay lập tức hay sau một ngày và giờ đã chỉ định.
 • ageout: Thời gian chờ trước khi xóa cấu hình phiên trên bộ khởi tạo.
 • recurring: Phiên tái diễn tại thời điểm đã chỉ định.
Bước 4 end

Ví dụ:

Router(config-mt-sched)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Xóa Phiên Cisco Mediatrace

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 clear mediatrace incomplete-sessions

Ví dụ:

Router# clear mediatrace incomplete-sessions

 

Xóa các phiên trung gian không đầy đủ.

 

Bước 3 end

Ví dụ:

Router# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Thực Hiện Thăm Dò Cisco Mediatrace

Các cuộc thăm dò của Cisco Mediatrace được sử dụng để thực hiện tìm nạp dữ liệu theo yêu cầu từ các bước nhảy trên một đường dẫn cụ thể.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 mediatrace poll {no-traceroute | session number | [timeout valuepath-specifier{name path-name | gsid gsid | {[disc-proto rsvpdestination ip ip-address [port nnnnn] | source ip ip-address [port nnnnndestination ip ip-address [port nnnn] [ip-protocol{tcp | udp}]} {app-health | hops | l2-params gateway ip-address | system [profile system-profile-name] | [configlessperf-monitor [profile profile-name]} {flow-specifier name | source-ip ipaddress [source-port nnnnndest-ip ipaddress [dest-port nnnnnip-protocol {tcp | udp}}}}

Ví dụ:
Router# mediatrace poll session 22 
Thực hiện tìm nạp dữ liệu theo yêu cầu từ các bước nhảy trên một đường dẫn cụ thể. Bạn có thể chỉ định các bước nhảy bằng một trong các loại thông tin sau:

 • Một định nghĩa phiên hoặc các tham số cấu thành của nó
 • Định nghĩa cấu hình hệ thống hoặc các tham số cấu thành của nó
 • Sự kết hợp giữa định nghĩa cấu hình trình xác định đường dẫn và định nghĩa cấu hình màn hình hoàn hảo hoặc các tham số cấu thành của chúng
Note    Từ khóa l2-params gateway chỉ khả dụng trên nền tảng Catalyst.

 

Bước 3 end

Ví dụ:

Router# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cách Khắc Phục Sự Cố Và Giám Sát Phiên Cisco Mediatrace

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.

 

Bước 3 show mediatrace profile perf-monitor [name]

Ví dụ:

Router(config)# show mediatrace profile perf-monitor vprofile-4

 

Hiển thị các tham số được cấu hình cho tất cả các cấu hình pre-packaged video-monitoring hoặc cấu hình được chỉ định.

 

Bước 4 show mediatrace profile system [name]

Ví dụ:

Router(config)# show mediatrace profile system system-8

 

Hiển thị các tham số được định cấu hình cho tất cả các cấu hình giám sát pre-packaged system-data hoặc cấu hình được chỉ định.
Bước 5 show mediatrace flow-specifier [name]

Ví dụ:

Router(config)# show mediatrace flow-specifier flow-2

 

Hiển thị các tham số được cấu hình cho tất cả các cấu hình flow-specifier hoặc cấu hình flow-specifier đã chỉ định.
Bước 6 show mediatrace path-specifier [name]

Ví dụ:

Router(config)# show mediatrace path-specifier path-6

 

Hiển thị các tham số được cấu hình cho tất cả các cấu hình path-specifier hoặc cấu hình path-specifier đã chỉ định.
Bước 7 show mediatrace initiator

Ví dụ:

Router(config)# show mediatrace initiator

 

Hiển thị các tham số được cấu hình cho cấu hình bộ khởi tạo.

 

Bước 8 show mediatrace session-params [name]

Ví dụ:

Router(config)# show mediatrace session-params sysparams-2

 

Hiển thị các tham số giám sát cho phiên như tần suất, thời gian chờ phản hồi, v.v.

Các tham số được cấu hình cho tất cả các cấu hình giám sát pre-packaged system-data hoặc cấu hình được chỉ định.

Bước 9 show mediatrace session [config| data| statshops] [briefID]

Ví dụ:

Router(config)# show mediatrace session data 1002

 

Hiển thị các tham số được cấu hình cho tất cả các cấu hình phiên hoặc cấu hình phiên được chỉ định. Sử dụng các từ khóa sau để hiển thị thông tin tương ứng:

 • config: Cấu hình của phiên
 • data: Tất cả các bản ghi dữ liệu được thu thập và vẫn được lưu trong bộ nhớ cache tại Bộ khởi tạo.
 • stats: Số liệu thống kê cho phiên hoặc đường dẫn dịch vụ này.
 • hops: Đường dẫn dịch vụ trước (nếu có) và đường dẫn dịch vụ hiện tại được phát hiện. Cũng hiển thị vị trí và thời điểm thay đổi tuyến cuối cùng xảy ra.
 • brief: Chỉ một danh sách các phiên có ID, đích/địa chỉ nguồn/cổng và liên kết vai trò của chúng với tư cách là Initiator hoặc Responder.
 • ID: ID phiên và một số thông tin trạng thái.
Bước 10 show mediatrace responder app-health

Ví dụ:

Router(config)# show mediatrace responder app-health

 

Hiển thị trạng thái hiện tại của bộ phản hồi.

 

Bước 11 show mediatrace responder sessions [ global-session-id | brief | details]

Ví dụ:

Router(config)# show mediatrace responder sessions

 

Hiển thị thông tin về tất cả hoặc các phiên hoạt động cụ thể trên bộ phản hồi cục bộ. Sử dụng các từ khóa sau để hiển thị thông tin tương ứng.

 • global-session-id: ID của phiên mà thông tin được hiển thị.
 • brief: Chỉ hiển thị địa chỉ/cổng đích và nguồn của đường dẫn, vai trò của chúng là Trình khởi tạo hoặc Trình phản hồi và một số thông tin trạng thái.
 • details: Hiển thị tất cả thông tin.
Bước 12 debug mediatrace {event | trace | error} [initiator | respondersession-id]

Ví dụ:

Router(config)# debug mediatrace event 24

 

Cho phép gỡ lỗi cho một đường dẫn cụ thể hoặc một phiên cụ thể hoặc cho tất cả các chức năng của Initiator và Responder. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

 • event: Chỉ hiển thị thông tin event.
 • trace: Chỉ hiển thị thông tin trace.
 • error: Chỉ hiển thị lỗi.
 • initiator: Chỉ hiển thị thông tin cho Initiator
 • responder: Chỉ hiển thị thông tin cho Responder.
 • session-id: Chỉ hiển thị thông tin cho phiên.
Bước 13 end

Ví dụ:

Router(config)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 


ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Router Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80