Hướng Dẫn Cấu Hình EIGRP Prefix Limit Support Trên Router Cisco

TÍNH NĂNG EIGRP PREFIX LIMIT SUPPORT TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ?

Tính năng EIGRP Prefix Limit Support trên các thiết bị Router Cisco giới thiệu khả năng giới hạn số lượng tiền tố trên mỗi trường hợp VPN routing/forwarding (VRF) được chấp nhận từ một peer cụ thể hoặc để giới hạn tất cả các tiền tố được chấp nhận bởi quy trình Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) thông qua kết nối ngang hàng và phân phối lại. Tính năng này ra đời để bảo vệ bộ định tuyến cục bộ khỏi cấu hình sai bên ngoài có thể tác động tiêu cực đến tài nguyên hệ thống cục bộ.

EIGRP Prefix Limit Support được kích hoạt trong IPv4 VRF address family và có thể được cấu hình để hỗ trợ tính năng MPLS VPN Support cho EIGRP giữa Provider Edge và Customer Edge.


HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH MAXIMUM-PREFIX LIMIT TRÊN ROUTER CISCO

Hướng Dẫn Cấu Hình EIGRP Prefix Limit Support Trên Router Cisco
Hướng Dẫn Cấu Hình EIGRP Prefix Limit Support Trên Router Cisco

Cấu Hình Số Lượng Tiền Tố Tối Đa Được Chấp Nhận Từ Các Phiên Ngang Hàng Cấu Hình Hệ Thống Autonomous

Maximum-prefix limit có thể được cấu hình cho tất cả các phiên ngang hàng hoặc các phiên ngang hàng riêng lẻ bằng lệnh neighbor maximum-prefix(EIGRP). Khi vượt quá giới hạn tiền tố tối đa, phiên với remote peer bị hủy bỏ và tất cả các tuyến đã học được từ remote peer sẽ bị xóa khỏi cấu trúc liên kết và bộ định tuyến. Giới hạn tiền tố tối đa có thể được định cấu hình chỉ bị giới hạn bởi các tài nguyên hệ thống có sẵn trên Router Cisco.

Các giá trị user-defined restart, restart-count, reset-time mặc định hoặc do người dùng chỉ định cho cấu hình process-level của tính năng này, được cấu hình bằng lệnh maximum-prefix, được kế thừa bởi lệnh cấu hình redistribute maximum-prefixneighbor maximum-prefix. Nếu một thiết bị ngang hàng được cấu hình bằng lệnh neighbor maximum-prefix, cấu hình process-level hoặc cấu hình được áp dụng cho tất cả các thiết bị lân cận sẽ được kế thừa.

Cần đảm bảo những điều sau trước khi bắt đầu:

 • VRF đã được tạo và cấu hình
 • EIGRP peering được thiết lập thông qua MPLS VPN.
  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp as-number

Ví dụ:

Router(config)# router eigrp 1

 

Vào chế độ cấu hình bộ định tuyến và tạo quy trình định tuyến EIGRP.

 • Có thể cấu hình tối đa 30 quy trình định tuyến EIGRP.

 

Bước 4 address-family ipv4 [unicast][vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number

Ví dụ:

Router(config-router)# address-family ipv4 vrf vrf1 autonomous-system 4453

 

Vào chế độ cấu hình address family và tạo phiên cho VRF.

 

Bước 5 neighbor {ip-address | peer-group-namedescription text

Ví dụ:

Router(config-router-af)# neighbor 172.16.2.3 description peer with example.com

 

(Tùy chọn) Liên kết mô tả với thiết bị lân cận.

 

Bước 6 neighbor ip-address maximum-prefix maximum [threshold] [warning-only]

Ví dụ:

Router(config-router-af)# neighbor 10.0.0.1 maximum-prefix 10000 80 warning-only

 

Giới hạn số lượng tiền tố được chấp nhận từ EIGRP lân cận được chỉ định.

 

Bước 7 neighbor maximum-prefix maximum [threshold] [[dampened] [reset-time minutes] [restart minutes] [restart-count number] | warning-only]

Ví dụ:

Router(config-router-af)# neighbor maximum-prefix 10000 80 warning-only

 

Giới hạn số lượng tiền tố được chấp nhận từ tất cả EIGRP.

 

Bước 8 end

Ví dụ:

Router(config-router-af)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình address family và vào chế độ EXEC đặc quyền.

 

Những mẹo xử lí sự cố

Nếu một thiết bị peer riêng lẻ hoặc tất cả các thiết bị peer đã vượt quá giới hạn tiền tố tối đa cùng số lần với giá trị số lần khởi động lại mặc định hoặc do người dùng xác định, phiên riêng lẻ hoặc tất cả các phiên sẽ cần phải được đặt lại theo cách thủ công với lệnh clear ip route* hoặc clear ip eigrp neighbor trước khi có thể thiết lập lại peering bình thường.

Cấu Hình Số Tiền Tố Tối Đa Được Chấp Nhận Từ Phiên Ngang Hàng Cấu Hình Được Đặt Tên

Giới hạn tiền tố tối đa có thể được cấu hình cho tất cả các phiên ngang hàng hoặc các phiên ngang hàng riêng lẻ bằng lệnh . Khi vượt quá giới hạn tiền tố tối đa, phiên với remote peer từ xa bị hủy bỏ và tất cả các tuyến đã học được từ remote peer sẽ bị xóa khỏi cấu trúc liên kết và bảng định tuyến. Giới hạn tiền tố tối đa có thể được cấu hình chỉ bị giới hạn bởi các tài nguyên hệ thống có sẵn trên Router Cisco.

Các giá trị user-defined restart, restart-count, reset-time mặc định hoặc do người dùng xác định cho cấu hình process-level của tính năng này, được cấu hình bằng lệnh maximum-prefix, được kế thừa bởi lệnh cấu hình redistribute maximum-prefixneighbor maximum-prefix. Nếu một thiết bị ngang hàng được cấu hình bằng lệnh neighbor maximum-prefix, cấu hình process-level hoặc cấu hình được áp dụng cho tất cả các neighbor sẽ được kế thừa.

Cần đảm bảo những điều sau trước khi bắt đầu:

 • VRF đã được tạo và cấu hình
 • EIGRP peering được thiết lập thông qua MPLS VPN
  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp virtual-instance-name

Ví dụ:

Router(config)# router eigrp virtual-name1

 

Vào chế độ cấu hình bộ định tuyến và tạo quy trình định tuyến EIGRP.

 • Có thể cấu hình tối đa 30 quy trình định tuyến EIGRP

 

Bước 4 address-family ipv4 [multicast] [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number

Ví dụ:

Router(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF1 autonomous-system 45000

 

Vào chế độ cấu hình address family và tạo phiên cho VRF.

 

Bước 5 neighbor {ip-address | peer-group-namedescription text

Ví dụ:

Router(config-router-af)# neighbor 172.16.2.3 description peer with example.com

 

(Tùy chọn) Liên kết mô tả với một neighbor

 

Bước 6 neighbor ip-address maximum-prefix maximum [threshold] [warning-only]

Ví dụ:

Router(config-router-af)# neighbor 10.0.0.1 maximum-prefix 10000 80 warning-only

 

Giới hạn số lượng tiền tố được chấp nhận từ EIGRP được chỉ định.

 

Bước 7 neighbor maximum-prefix maximum [threshold] [[dampened] [reset-time minutes] [restart minutes] [restart-count number] | warning-only]

Ví dụ:

Router(config-router-af)# neighbor maximum-prefix 10000 80 warning-only

 

Giới hạn số lượng tiền tố được chấp nhận từ tất cả EIGRP lân cận.

 

Bước 8 exit-address-family

Ví dụ:

Router(config-router-af)# exit-address-family

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình address family.

 

Những mẹo xử lí sự cố

Nếu một thiết bị peer riêng lẻ hoặc tất cả các thiết bị peer đã vượt quá giới hạn tiền tố tối đa cùng số lần với giá trị số lần khởi động lại mặc định hoặc do người dùng xác định, phiên riêng lẻ hoặc tất cả các phiên sẽ cần phải được đặt lại theo cách thủ công với lệnh clear ip route* hoặc clear eigrp address-family neighbors trước khi có thể thiết lập lại peering bình thường.

Cấu Hình Số Tiền Tố Tối Đa Được Học Thông Qua Cấu Hình Hệ Thống Tự Động Phân Phối Lại

Maximum-prefix limit có thể được cấu hình cho các tiền tố đã học thông qua phân phối lại bằng lệnh redistribute maximum-prefix (EIGRP). Khi vượt quá giới hạn tiền tố tối đa , tất cả các tuyến đã học được từ RIB sẽ bị hủy và quá trình phân phối lại sẽ bị tạm dừng trong khoảng thời gian mặc định hoặc do người dùng xác định. Giới hạn tiền tố tối đa có thể được định cấu hình cho các tiền tố được phân phối lại chỉ bị giới hạn bởi các tài nguyên hệ thống khả dụng trên Router Cisco.

Các giá trị user-defined, restart-count, reset-time mặc định hoặc do người dùng xác định cho cấu hình process-level của tính năng này, được cấu hình bằng lệnh maximum-prefix, được thừa kế bởi lệnh cấu hình redistribute maximum-prefixneighbor maximum-prefix theo mặc định. Nếu một thiết bị ngang hàng được cấu hình bằng lệnh neighbor maximum-prefix, cấu hình process-level hoặc cấu hình được áp dụng cho tất cả neighbor sẽ được kế thừa.

Cần đảm bảo những điều sau trước khi bắt đầu:

 • VRF đã được tạo và cấu hình
 • EIGRP peering được thiết lập thông qua MPLS VPN
  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.

 

Bước 3 router eigrp as-number

Ví dụ:

Router(config)# router eigrp 1

 

Vào chế độ cấu hình bộ định tuyến và tạo quy trình định tuyến EIGRP.

 • Có thể cấu hình tối đa 30 quy trình định tueyesn EIGRP

 

Bước 4 address-family ipv4 [unicastvrf vrf-name

Ví dụ:

Router(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF1

 

Vào chế độ cấu hình address family và tạo phiên cho VRF.

 

Bước 5 redistribute maximum-prefix maximum [threshold] [[dampened] [reset-time minutes] [restart minutes] [restart-count number] | warning-only]

Ví dụ:

Router(config-router-af)# redistribute maximum-prefix 10000 80 reset-time 10 restart 2

 

Giới hạn số tiền tố được phân phối lại trong một quy trình EIGRP.

 

Bước 6 end

Ví dụ:

Router(config-router-af)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình address family và vào chế độ EXEC đặc quyền.

 

Những mẹo xử lí sự cố

Nếu maximum-prefix limit đã bị vượt quá để phân phối lại cùng số lần với giá trị số lần khởi động lại mặc định hoặc do người dùng xác định, thì lệnh clear ip route* hoặc clear ip eigrp neighbors sẽ cần được nhập trước khi quá trình phân phối lại diễn ra bình thường.

Cấu Hình Số Lượng Tiền Tố Tối Đa Đã Học Thông Qua Cấu Hình Phân Phối Lại Được Đặt Tên

Giới hạn tiền tố tối đa có thể được cấu hình cho các tiền tố đã học thông qua phân phối lại bằng lệnh redistribute maximum-prefix (EIGRP). Khi vượt quá giới hạn tiền tố tối đa, tất cả các tuyến đã học được từ RIB sẽ bị hủy và quá trình phân phối lại sẽ bị tạm dừng trong khoảng thời gian mặc định hoặc do người dùng xác định. Maximum-prefix limit có thể được cấu hình cho các tiền tố được phân phối lại chỉ bị giới hạn bởi các tài nguyên hệ thống khả dụng trên bộ định tuyến Cisco.

Các giá trị user-defined restart, restart-count, reset-time mặc định hoặc do người dùng xác định cho cấu hình process-level của tính năng này, được cấu hình bằng lệnh maximum-prefix, được thừa kế bởi lệnh cấu hình redistribute maximum-prefixneighbor maximum-prefix theo mặc định. Nếu một thiết bị ngang hàng được cấu hình bằng lệnh , cấu hình process-level hoặc cấu hình được áp dụng cho tất cả các neighbor sẽ được kế thừa.

Cần đảm bảo những điều sau trước khi bắt đầu:

 • VRF đã được tạo và cấu hình
 • EIGRP peering được thiết lập thông qua MPLS VPN
  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp virtual-instance-name

Ví dụ:

Router(config)# router eigrp virtual-name1

 

Vào chế độ cấu hình bộ định tuyến và tạo quy trình định tuyến EIGRP.

 • Có thể cấu hình tối đa 30 quy trình định tuyến EIGRP

 

Bước 4 address-family ipv4 [multicast] [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number

Ví dụ:

Router(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF1 autonomous-system 45000

 

Vào chế độ cấu hình address family và tạo phiên cho VRF.

 

Bước 5 network ip-address [wildcard-mask]

Ví dụ:

Router(config-router-af)# network 172.16.0.0

 

Chỉ định mạng cho quy trình định tuyến EIGRP address family.

 

Bước 6 topology base

Ví dụ:

Router(config-router-af)# topology base

 

Cấu hình quy trình EIGRP để định tuyến lưu lượng theo trường hợp cấu trúc liên kết được chỉ định và vào chế độ cấu hình cấu trúc liên kết address family.

 

 

Bước 7 redistribute maximum-prefix maximum [threshold] [[dampened] [reset-time minutes] [restart minutes] [restart-count number] | warning-only]

Ví dụ:

Router(config-router-af-topology)# redistribute maximum-prefix 10000 80 reset-time 10 restart 2

 

Giới hạn số tiền tố được phân phối lại trong một quy trình EIGRP.

 

Bước 8 exit-af-topology

Ví dụ:

Router(config-router-af-topology)# exit-af-topology

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình cấu trúc liên kết address family.

 

Những mẹo xử lí sự cố

Nếu giới hạn tiền tố tối đa đã bị vượt qua để phân phối lại cùng số lần với giá trị số lần khởi động lại mặc định hoặc do người dùng xác định, thì cần phải nhập lệnh clear ip route* hoặc clear eigrp address-family neighbors trước khi phân phối lại diễn ra bình thường.

Cấu Hình Maximum-Prefix Limit Cho Cấu Hình Hệ Thống EIGRP Process Autonomous

Maximum-prefix limit có thể được cấu hình cho một quy trình EIGRP để giới hạn các tiền tố số được chấp nhận từ tất cả các nguồn. Tác vụ này được cấu hình bằng lệnh maximum-prefix. Khi vượt quá giới hạn tiền tố tối đa, các phiên remote peer sẽ bị hủy và tất cả các tuyến đã học được từ các remote peer sẽ bị xóa khỏi cấu trúc liên kết và bảng định tuyến. Ngoài ra, tất cả các tuyến đã học được từ RIB đều bị loại bỏ và quá trình phân phối lại bị tạm dừng trong khoảng thời gian mặc định hoặc do người dùng xác định.

Các giá trị user-defined restart, restart-count, reset-time mặc định hoặc do người dùng xác định cho cấu hình process-level của tính năng này, được cấu hình bằng lệnh maximum-prefix, được kế thừa bởi lệnh cấu hình redistribute maximum-prefix neighbor maximum-prefix. Nếu một thiết bị ngang hàng được cấu hình bằng lệnh neighbor maximum-prefix, cấu hình process-level hoặc cấu hình được áp dụng cho tất cả neighbor sẽ được kế thừa.

Cần đảm bảo những điều sau trước khi bắt đầu:

 • VRF đã được tạo và cấu hình
 • EIGRP peering được thiết lập thông qua MPLS VPN
  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp as-number

Ví dụ:

Router(config)# router eigrp 1

 

Vào chế độ cấu hình bộ định tuyến và tạo quy trình định tuyến EIGRP.

 • Có thể cấu hình tối đa 30 quy trình định tuyến EIGRP.

 

Bước 4 address-family ipv4 [unicastvrf vrf-name[autonomous-system autonomous-system-number]

Ví dụ:

Router(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF1

 

Vào chế độ cấu hình address family và tạo phiên cho VRF.

 

Bước 5 maximum-prefix maximum [threshold] [[dampened] [reset-time minutes] [restart minutes] [restart-count number] | warning-only]

Ví dụ:

Router(config-router-af)# maximum-prefix 10000 80 reset-time 10 restart 2

 

Giới hạn số lượng tiền tố được chấp nhận trong một address family bằng quy trình EIGRP.

 • Ví dụ maximum-prefix limit là 10,000 tiền tố, khoảng thời gian đặt lại là 10 phút, thông báo cảnh báo sẽ được hiển thị ở 80% giới hạn tiền tố tối đa và khoảng thời gian khởi động lại là 2 phút.

 

Bước 6 end

Ví dụ:

Router(config-router-af)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình address family và vào chế độ EXEC đặc quyền.

 

Những mẹo xử lí sự cố

Nếu maximum-prefix limit đã bị vượt quá, để phân phối lại cùng số lần với giá trị số lần khởi động lại mặc định hoặc do người dùng xác định, thì lệnh clear ip route * hoặc clear ip eigrp neighbors sẽ cần được nhập trước khi quá trình phân phối lại bình thường diễn ra.

Cấu Hình Maximum-Prefix Limit Cho Cấu Hình EIGRP Process Được Đặt Tên

Giới hạn tiền tố tối đa có thể được cấu hình cho một quy trình EIGRP để giới hạn các tiền tố số được chấp nhận từ tất cả các nguồn. Tác vụ này được cấu hình bằng lệnh maximum-prefix. Khi vượt quá giới hạn tiền tố tối đa, các phiên với các remote peer sẽ bị hủy và tất cả các tuyến đã học được từ các remote peer sẽ bị xóa khỏi cấu trúc liên kết và bảng định tuyến. Ngoài ra, tất cả các tuyến đã học được từ RIB đều bị loại bỏ và quá trình phân phối lại bị tạm dừng trong khoảng thời gian mặc định hoặc do người dùng xác định.

Các giá trị user-defined restart, restart-count, reset-time mặc định hoặc do người dùng xác định cho cấu hình process-level của tính năng này, được cấu hình bằng lệnh maximum-prefix, được kế thừa bởi lệnh cấu hình redistribute maximum-prefixneighbor maximum-prefix theo mặc định. Nếu một thiết bị ngang hàng được cấu hình bằng lệnh neighbor maximum-prefix, cấu hình process-level hoặc cấu hình được áp dụng cho tất cả các neighbor sẽ được kế thừa.

Cần đảm bảo những điều sau trước khi bắt đầu:

 • VRF đã được tạo và cấu hình
 • EIGRP peering được thiết lập thông qua MPLS VPN
  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 router eigrp virtual-instance-name

Ví dụ:

Router(config)# router eigrp virtual-name1

 

Tạo quy trình định tuyến EIGRP và vào chế độ cấu hình bộ định tuyến

 • Có thể cấu hình tối đa 30 quy trình định tuyến EIGRP

 

Bước 4 address-family ipv4 [multicast] [unicast] [vrf vrf-nameautonomous-system autonomous-system-number

Ví dụ:

Router(config-router)# address-family ipv4 vrf VRF1 autonomous-system 45000

 

Vào chế độ cấu hình address family và tạo phiên cho VRF.

 

Bước 5 maximum-prefix maximum [threshold] [[dampened] [reset-time minutes] [restart minutes] [restart-count number] | warning-only]

Ví dụ:

Router(config-router-af)# maximum- prefix 10000 80 reset-time 10 restart 2 warning-only

 

Giới hạn số lượng tiền tố được chấp nhận trong address family trong quy trình EIGRP.

 • Ví dụ cấu hình giới hạn tiền tố tối đa là 10,000 tiền tố, khoảng thời gian đặt lại là 10 phút, thông báo cảnh báo sẽ được hiển thị ở 80% giới hạn tiền tố tối đa và khoảng thời gian khởi động lại là 2 phút.

 

Bước 6 exit-address-family

Ví dụ:

Router(config-router-af)# exit-af-topology

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình address family.

 

Bước 7 show eigrp address-family {ipv4 | ipv6} [vrf vrf-name] [autonomous-system-number] [multicastaccounting

Ví dụ:

Router# show eigrp address-family ipv4 22 accounting

 

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin tính toán cho các quy trình EIGRP.

Note    Các tuyến được kết nối và tóm tắt không được liệt kê riêng lẻ trong đầu ra từ lệnh show nhưng được tính trong tổng số tổng cho mỗi quy trình.

 


ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco giá tốt, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Router Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80