Hướng Dẫn Cấu Hình Ethernet CFM Cho Router Cisco ASR 1000 Series

ETHERNET CFM TRÊN ROUTER CISCO ASR 1000 SERIES LÀ GÌ?

IEEE Connectivity Fault Management (CFM) trên các thiết bị Router Cisco ASR 1000 là một giao thức Vận hành, Quản trị và Bảo trì (OAM) lớp Ethernet end-to-end cho mỗi dịch vụ. CFM bao gồm giám sát kết nối chủ động, xác minh lỗi và cách ly lỗi cho các mạng Ethernet metropolitan-area networks (MANs) và WANs quy mô lớn. Những lợi ích cụ thể của Ethernet CFM bao gồm:

 • Công nghệ OAM end-to-end service-level
 • Giảm chi phí vận hành cho mạng Ethernet
 • Lợi thế cạnh tranh cho nhà cung cấp dịch vụ

CẤU HÌNH ETHERNET CFM CHO ROUTER CISCO ASR 1000 SERIES

Hướng Dẫn Cấu Hình Ethernet CFM Cho Router Cisco ASR 1000 Series
Hướng Dẫn Cấu Hình Ethernet CFM Cho Router Cisco ASR 1000 Series

Thiết Kế Tên Miền CFM

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 Xác định MIP cấp nhà điều hành Follow these steps:

·        Starting at lowest operator level domain, assign a MIP at every interface internal to the operator network to be visible to CFM.

·        Proceed to next higher operator level and assign MIPs.

·        Verify that every port that has a MIP at a lower level does not have maintenance points at a higher level.

·        Repeat steps a through d until all operator MIPs are determined.

Bước 2 Xác định MEP cấp người vận hành Follow these steps:

·        Starting at the lowest operator level domain, assign a MEP at every UNI that is part of a service instance.

·        Assign a MEP at the network to network interface (NNI) between operators, if there is more than one operator.

·        Proceed to next higher operator level and assign MEPs.

·        A port with a MIP at a lower level cannot have maintenance points at a higher level. A port with a MEP at a lower level should have either a MIP or MEP at a higher level.

Bước 3 Xác định MIP của nhà cung cấp dịch vụ Thực hiện theo các bước sau:

 • Bắt đầu từ miền cấp nhà cung cấp dịch vụ thấp nhất, chỉ định các MIP của nhà cung cấp dịch vụ tại NNI giữa các nhà khai thác (nếu có nhiều hơn một).
 • Chuyển sang cấp nhà cung cấp dịch vụ cao hơn tiếp theo và chỉ định MIP.
 • Một cổng có MIP ở cấp độ thấp hơn không thể có điểm bảo trì ở cấp độ cao hơn. Một cổng có MEP ở mức thấp hơn không được có MIP hoặc MEP ở mức cao hơn.
Bước 4 Determine service provider MEPs. Thực hiện theo các bước sau:

 • Bắt đầu từ miền cấp nhà cung cấp dịch vụ thấp nhất, chỉ định một MEP tại mọi UNI là một phần của phiên bản dịch vụ.
 • Chuyển sang cấp nhà cung cấp dịch vụ cao hơn tiếp theo và chỉ định MEP.
 • Một cổng có MIP ở cấp độ thấp hơn không thể có điểm bảo trì ở cấp độ cao hơn. Một cổng có MEP ở mức thấp hơn nên có MIP hoặc MEP ở mức cao hơn.
Bước 5 Determine customer MIPs. MIP của khách hàng chỉ được phép trên các UNI tại uPE nếu nhà cung cấp dịch vụ cho phép khách hàng chạy CFM. Nếu không, nhà cung cấp dịch vụ có thể định cấu hình thiết bị Cisco để chặn các khung CFM.

 • Cấu hình MIP trên mọi uPE, tại cổng UNI, trong miền bảo trì của khách hàng.
 • Đảm bảo các MIP ở mức bảo trì cao hơn ít nhất một mức so với miền của nhà cung cấp dịch vụ cấp cao nhất.
Bước 6 Determine customer MEPs. MEP của khách hàng nằm trên thiết bị của khách hàng. Chỉ định một MEP hướng ra bên ngoài trong một miền hướng ra ngoài ở cấp độ khách hàng thích hợp khi chuyển giao giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng.

Cấu Hình Ethernet CFM

Cung Cấp Mạng CE-A

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm domain Customer level 7

Xác định miền bảo trì CFM ở mức bảo trì cụ thể và vào chế độ cấu hình Ethernet CFM.

Bước 4

mep archive-hold-time minutes

Ví dụ:

 Device(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60

Đặt lượng thời gian mà dữ liệu từ một MEP bị thiếu được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu kiểm tra tính liên tục hoặc các mục nhập được giữ trong cơ sở dữ liệu lỗi trước khi chúng bị xóa.

Bước 5

exit

Ví dụ:

 Device(config-ecfm)# exit

Đưa thiết bị về chế độ cấu hình chung.

Bước 6

ethernet cfm global

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm global

Bật xử lý CFM trên toàn thiết bị.

Bước 7

ethernet cfm ieee

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm ieee

Bật phiên bản CFM IEEE của CFM.

 • Lệnh này được tự động đưa ra khi lệnh 

·        This command is automatically issued when the ethernet cfm global được đưa ra.

Bước 8

ethernet cfm traceroute cache

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm traceroute cache

Cho phép lưu vào bộ nhớ đệm dữ liệu CFM đã học thông qua các thông báo theo dõi.

Bước 9

ethernet cfm traceroute cache size entries

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm traceroute cache size 200

Đặt kích thước tối đa cho bảng bộ đệm theo dõi CFM.

Bước 10

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm traceroute cache hold-time 60

Đặt lượng thời gian mà các mục nhập bộ nhớ cache theo dõi CFM được giữ lại.

Bước 11

snmp-server enable traps ethernet cfm cc [mep-up ] [mep-down ] [config ] [loop ] [cross-connect ]

Ví dụ:

 Device(config)# snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down config loop cross-connect

Bật SNMP trap cho các sự kiện kiểm tra tính liên tục của Ethernet CFM.

Bước 12

snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck [mep-unknown ] [mep-missing ] [service-up ]

Ví dụ:

 Device(config)# snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-unknown

Cho phép tạo bẫy SNMP cho các sự kiện kiểm tra tính liên tục của Ethernet CFM liên quan đến hoạt động kiểm tra chéo giữa các MEP được định cấu hình tĩnh và các sự kiện đã học qua CCM.

Bước 13

end

Ví dụ:

 Device(config)# end

Đưa thiết bị về chế độ EXEC đặc quyền.

Cung Cấp Mạng CE-B

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm domain Customer level 7

Xác định miền bảo trì CFM bên ngoài ở mức được chỉ định và chuyển sang chế độ cấu hình Ethernet CFM.

Bước 4

mep archive-hold-time minutes

Ví dụ:

 Device(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60

Đặt lượng thời gian mà dữ liệu từ một MEP bị thiếu được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu kiểm tra tính liên tục hoặc các mục nhập được giữ trong cơ sở dữ liệu lỗi trước khi chúng bị xóa.

Bước 5

exit

Ví dụ:

 Device(config-ecfm)# exit

Đưa thiết bị về chế độ cấu hình chung.

Bước 6

ethernet cfm global

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm global

Bật xử lý CFM trên toàn thiết bị.

Bước 7

ethernet cfm ieee

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm ieee

Bật phiên bản CFM IEEE của CFM.

 • Lệnh này được tự động đưa ra khi lệnh ethernet cfm global được đưa ra.
Bước 8

ethernet cfm traceroute cache

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm traceroute cache

Cho phép lưu vào bộ nhớ đệm dữ liệu CFM đã học thông qua các thông báo theo dõi.

Bước 9

ethernet cfm traceroute cache size entries

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm traceroute cache size 200

Đặt kích thước tối đa cho bảng bộ đệm theo dõi CFM.

Bước 10

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm traceroute cache hold-time 60

Đặt lượng thời gian mà các mục nhập bộ nhớ cache theo dõi CFM được giữ lại.

Bước 11

snmp-server enable traps ethernet cfm cc [mep-up ] [mep-down ] [config ] [loop ] [cross-connect ]

Ví dụ:

 Device(config)# snmp-server enable traps ethernet cfm cc mep-up mep-down config loop cross-connect

Cho phép tạo SNMP trap cho các sự kiện Ethernet CFM mep-up, mep-down, config, loop, và cross-connect.

Bước 12

snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck [mep-unknown ] [mep-missing ] [service-up ]

Ví dụ:

 Device(config)# snmp-server enable traps ethernet cfm crosscheck mep-unknown

Cho phép tạo SNMP cho các sự kiện Ethernet CFM mep-unknown, mep-missing, và service-up continuity check events liên quan đến hoạt động kiểm tra chéo giữa các MEP được định cấu hình tĩnh và các MEP đã học qua CCM.

Bước 13

end

Ví dụ:

 Device(config)# end

Đưa thiết bị về chế độ EXEC đặc quyền.

Dịch Vụ Cung Cấp CE-A

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

Ví dụ:

 Router(config)# ethernet cfm domain Customer level 7

Xác định miền bảo trì CFM ở mức bảo trì được chỉ định và vào chế độ cấu hình Ethernet CFM.

Bước 4

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id } [port | vlan vlan-id [direction down ]]

Ví dụ:

 Router(config-ecfm)# service Customer1 vlan 101 direction down

Cấu hình MA trong miền bảo trì và vào chế độ cấu hình dịch vụ CFM.

 • Nếu một dịch vụ đã được cấu hình và bạn cấu hình một tên MA mới, đồng thời chỉ định từ khóa direction down, một dịch vụ thứ hai sẽ được thêm vào để ánh xạ tới cùng một VLAN. Nếu bạn định cấu hình tên MA mới và không chỉ định từ khóa direction down, dịch vụ sẽ được đổi tên thành tên MA mới.
Bước 5

continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep ]

Ví dụ:

 Router(config-ecfm-srv)# continuity-check

Cho phép truyền CCM.

Bước 6

continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep ]

Ví dụ:

 Router(config-ecfm-srv)# continuity-check interval 10s

Cấu hình khoảng thời gian giữa các lần truyền CCM.

 • Các giá trị được hỗ trợ phụ thuộc vào nền tảng.
Bước 7

continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep ]

Ví dụ:

 Router(config-ecfm-srv)# continuity-check loss-threshold 10

Đặt số lượng CCM nên bỏ qua trước khi tuyên bố rằng một MEP từ xa không hoạt động.

Bước 8

exit

Ví dụ:

 Router(config-ecfm-srv)# exit

Trả thiết bị về chế độ cấu hình Ethernet CFM.

Bước 9

mep archive-hold-time minutes

Ví dụ:

 Router(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60

Đặt lượng thời gian mà dữ liệu từ một MEP bị thiếu được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu kiểm tra tính liên tục hoặc các mục nhập được giữ trong cơ sở dữ liệu lỗi trước khi chúng bị xóa.

Bước 10

exit

Ví dụ:

 Router(config-ecfm)# exit

Đưa thiết bị về chế độ cấu hình chung.

Bước 11

ethernet cfm global

Ví dụ:

 Router(config)# ethernet cfm global

Cho phép xử lý CFM trên toàn thiết bị.

Bước 12

ethernet cfm ieee

Ví dụ:

 Router(config)# ethernet cfm ieee

Bật phiên bản CFM IEEE của CFM.

 • Lệnh này được tự động đưa ra khi lệnh ethernet cfm global được đưa ra.
Bước 13

ethernet cfm traceroute cache

Ví dụ:

 Router(config)# ethernet cfm traceroute cache

Cho phép lưu vào bộ nhớ đệm dữ liệu CFM đã học thông qua các thông báo theo dõi.

Bước 14

ethernet cfm traceroute cache size entries

Ví dụ:

 Router(config)# ethernet cfm traceroute cache size 200

Đặt kích thước tối đa cho bảng bộ đệm theo dõi CFM.

Bước 15

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

Ví dụ:

 Router(config)# ethernet cfm traceroute cache hold-time 60

Đặt lượng thời gian mà các mục nhập bộ nhớ cache theo dõi CFM được giữ lại.

Bước 16

interface type number

Ví dụ:

 Router(config)# interface ethernet 0/3

Chỉ định một giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 17

ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid {port | vlan vlan-id }

Ví dụ:

 Router(config-if)# ethernet cfm mep domain Customer mpid 701 vlan 100

Đặt cổng là nội bộ cho miền bảo trì và xác định cổng đó là MEP.

Bước 18

ethernet cfm mep domain domain-name mpid mpid {port | vlan vlan-id }

Ví dụ:

 Router(config-if)# ethernet cfm mep domain Customer mpid 701 vlan 100

Đặt cổng là nội bộ cho miền bảo trì và xác định cổng đó là MEP.

Bước 19

end

Ví dụ:

 Router(config-if)# end

Đưa thiết bị về chế độ EXEC đặc quyền.

Dịch Vụ Cung Cấp CE-B

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm domain Customer level 7

Xác định miền bảo trì CFM ở mức xác định và vào chế độ cấu hình Ethernet CFM.

Bước 4

mep archive-hold-time minutes

Ví dụ:

 Device(config-ecfm)# mep archive-hold-time 60

Đặt lượng thời gian mà dữ liệu từ một MEP bị thiếu được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu kiểm tra tính liên tục hoặc các mục nhập được giữ trong cơ sở dữ liệu lỗi trước khi chúng bị xóa.

Bước 5

service {ma-name | ma-num | vlan-id vlan-id | vpn-id vpn-id } [port | vlan vlan-id [direction down ]]

Ví dụ:

 Device(config-ecfm)# service Customer1 vlan 101 direction down

Định cấu hình MA trong miền bảo trì và vào chế độ cấu hình dịch vụ CFM.

 • Nếu một dịch vụ đã được cấu hình và bạn cấu hình một tên MA mới, đồng thời chỉ định từ khóa direction down, một dịch vụ thứ hai sẽ được thêm vào để ánh xạ tới cùng một VLAN. Nếu bạn cấu hình tên MA mới và không chỉ định từ khóa direction down, dịch vụ được đổi tên thành tên MA mới.

Bước 6

continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep ]

Ví dụ:

 Device(config-ecfm-srv)# continuity-check

Bật truyền CCM.

Bước 7

continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep ]

Ví dụ:

 Device(config-ecfm-srv)# continuity-check interval 10s

Cấu hình khoảng thời gian giữa các lần truyền CCM.

 • Các giá trị được hỗ trợ phụ thuộc vào nền tảng.
Bước 8

continuity-check [interval time | loss-threshold threshold | static rmep ]

Ví dụ:

 Device(config-ecfm-srv)# continuity-check loss-threshold 10

Đặt số lượng CCM nên bỏ qua trước khi tuyên bố rằng một MEP từ xa không hoạt động.

Bước 9

exit

Ví dụ:

 Device(config-ecfm-srv)# exit

Trả thiết bị về chế độ cấu hình Ethernet CFM.

Bước 10

exit

Ví dụ:

 Device(config-ecfm)# exit

Đưa thiết bị về chế độ cấu hình chung.

Bước 11

ethernet cfm global

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm global

Cho phép xử lý CFM trên toàn thiết bị.

Bước 12

ethernet cfm ieee

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm ieee

Bật phiên bản CFM IEEE của CFM.

 • Lệnh này được tự động đưa ra khi lệnh ethernet cfm global được đưa ra.
Bước 13

ethernet cfm traceroute cache

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm traceroute cache

Cho phép lưu vào bộ nhớ đệm dữ liệu CFM đã học thông qua các thông báo theo dõi.

Bước 14

ethernet cfm traceroute cache size entries

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm traceroute cache size 200

Đặt kích thước tối đa cho bảng bộ đệm theo dõi CFM.

Bước 15

ethernet cfm traceroute cache hold-time minutes

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm traceroute cache hold-time 60

Đặt lượng thời gian mà các mục nhập bộ nhớ cache theo dõi CFM được giữ lại.

Bước 16

interface slot/subslot/port

Ví dụ:

 Device(config)# interface ethernet 0/1

Chỉ định một giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 17

ethernet cfm mep level level-id [inward | outward domain domain-name ] mpid id vlan {any | vlan-id | , vlan-id | vlan-id  vlan-id | , vlan-id  vlan-id }

Ví dụ:

 Device(config-if)# ethernet cfm mep level 7 outward domain Customer mpid 701 vlan 100

Cung cấp một giao diện như một ranh giới miền.

Bước 18

end

Ví dụ:

 Device(config-if)# end

Đưa thiết bị về chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Và Kích Hoạt Chức Năng Kiểm Tra Chéo CE-A

  Command or Action Purpose
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm domain Customer level 7

Xác định miền CFM ở mức được chỉ định và vào chế độ cấu hình Ethernet CFM.

Bước 4

service short-ma-name evc evc-name vlan vlanid direction down

Ví dụ:

Device(config-ecfm)# service s41 evc 41 vlan 41 direction down

Cấu hình liên kết bảo trì trong miền bảo trì và chuyển sang chế độ cấu hình dịch vụ quản lý lỗi kết nối Ethernet (CFM).

Bước 5

mep mpid mpid

Ví dụ:

 Device(config-ecfm)# mep mpid 702

Định nghĩa tĩnh các MEP trong hiệp hội bảo trì.

Bước 6

exit

Ví dụ:

 Device(config-ecfm)# exit

Đưa thiết bị về chế độ cấu hình chung.

Bước 7

ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm mep crosscheck start-delay 60

Cấu hình lượng thời gian tối đa mà thiết bị chờ MEP từ xa xuất hiện trước khi bắt đầu thao tác kiểm tra chéo.

Bước 8

exit

Ví dụ:

 Device(config)# exit

Đưa thiết bị về chế độ EXEC đặc quyền.

Bước 9

ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable } domain domain-name {port | vlan {vlan-id | vlan-id  vlan-id | , vlan-id  vlan-id }}

Ví dụ:

 Device# ethernet cfm mep crosscheck enable domain cust4 vlan 100

Cho phép kiểm tra chéo giữa danh sách MEP từ xa được định cấu hình của miền và MEP đã học thông qua CCM.

Cấu Hình Và Kích Hoạt Chức Năng Kiểm Tra Chéo CE-B

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

ethernet cfm domain domain-name level level-id

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm domain Customer level 7

Xác định miền CFM bên ngoài ở một mức xác định và chuyển sang chế độ cấu hình Ethernet CFM.

Bước 4

service short-ma-name evc evc-name vlan vlanid direction down

Ví dụ:

Device(config-ecfm)# service s41 evc 41 vlan 41 direction down

Cấu hình liên kết bảo trì trong miền bảo trì và chuyển sang chế độ cấu hình dịch vụ quản lý lỗi kết nối Ethernet (CFM).

Bước 5

mep mpid mpid

Ví dụ:

 Device(config-ecfm)# mep mpid 702

Định nghĩa tĩnh các MEP trong hiệp hội bảo trì.

Bước 6

exit

Ví dụ:

 Device(config-ecfm)# exit

Đưa thiết bị về chế độ cấu hình chung.

Bước 7

ethernet cfm mep crosscheck start-delay delay

Ví dụ:

 Device(config)# ethernet cfm mep crosscheck start-delay 60

Cấu hình lượng thời gian tối đa mà thiết bị chờ MEP từ xa xuất hiện trước khi bắt đầu thao tác kiểm tra chéo.

Bước 8

exit

Ví dụ:

 Device(config)# exit

Đưa thiết bị về chế độ EXEC đặc quyền.

Bước 9

ethernet cfm mep crosscheck {enable | disable } domain domain-name {port | vlan {vlan-id | vlan-id  vlan-id | , vlan-id  vlan-id }}

Ví dụ:

 Device# ethernet cfm mep crosscheck enable domain cust4 vlan 100

Cho phép kiểm tra chéo giữa danh sách MEP từ xa được định cấu hình của miền và MEP đã học thông qua CCM.


ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco Việt Nam chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Bộ Định Tuyến Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80