Hướng Dẫn Cấu Hình Multichassis LACP Trên Router Cisco

MULTICHASSIS LACP TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ?

Trong các mạng Carrier Ethernet, các cơ chế dự phòng khác nhau cung cấp khả năng kết nối linh hoạt giữa các nút và mạng. Việc lựa chọn các cơ chế dự phòng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như công nghệ truyền tải, cấu trúc liên kết, một nút so với toàn bộ mạng đa điểm, khả năng của thiết bị, ranh giới hệ thống tự trị (AS) hoặc mô hình hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ và tùy chọn của nhà cung cấp dịch vụ.

Tính sẵn sàng cao của mạng Carrier Ethernet có thể đạt được bằng cách sử dụng cả cơ chế dự phòng nội bộ và liên khung. Giải pháp Multichassis EtherChannel (MCEC) trên Router Cisco giải quyết nhu cầu về cơ chế dự phòng giữa các khung, trong đó nhà cung cấp dịch vụ muốn thiết bị “dual home” đến hai điểm đính kèm ngược dòng (PoAs) để dự phòng. Một số nhà cung cấp dịch vụ không thể hoặc sẽ không chạy các giao thức kiểm soát ngăn chặn vòng lặp trong các mạng truy cập của họ, do đó cần có một sơ đồ dự phòng thay thế. MCEC giải quyết vấn đề này bằng các cải tiến đối với việc triển khai Link Aggregation Control Protocol (LACP) 802.3ad.


CẤU HÌNH MULTICHASSIS LACP TRÊN ROUTER CISCO

Hướng Dẫn Cấu Hình Multichassis LACP Trên Router Cisco
Hướng Dẫn Cấu Hình Multichassis LACP Trên Router Cisco

Cấu Hình Interchassis Group Và Các Lệnh mLACP Cơ Bản

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

redundancy

Ví dụ:

 Router(config)# redundancy

Vào chế độ cấu hình dự phòng.

Bước 4

interchassis group group-id

Ví dụ:

 Router(config-red)# interchassis group 50

Cấu hình nhóm interchassis trong chế độ cấu hình dự phòng và chuyển sang chế độ dự phòng interchassis.

Bước 5

monitor peer bfd

Ví dụ:

 Router(config-r-ic)# monitor peer bfd

Cấu hình tùy chọn BFD để theo dõi trạng thái của thiết bị ngang hàng. Tùy chọn mặc định là route-watch.

Bước 6

member ip ip-address

Ví dụ:

 Router(config-r-ic)# member ip 172.3.3.3

Cấu hình địa chỉ IP của nhóm thành viên mLACP ngang hàng.

Bước 7

mlacp node-id node-id

Ví dụ:

 Router(config-r-ic)# mlacp node-id 5

Xác định node ID được sử dụng trong trường LACP Port ID bởi thành viên này của nhóm dự phòng mLACP.

 • Phạm vi hợp lệ từ 0 đến 7, và giá trị phải khác với các giá trị ngang hàng.
Bước 8

mlacp system-mac mac-address

Ví dụ:

 Router(config-r-ic)# mlacp system-mac aa12.be45.d799

Xác định và quảng bá giá trị địa chỉ MAC của hệ thống cho các thành viên mLACP của nhóm dự phòng để phân xử.

 • Định dạng của đối số mac-address phải ở định dạng địa chỉ MAC tiêu chuẩn: aabb.ccdd.eeff.
Bước 9

mlacp system-priority priority-value

Ví dụ:

 Router(config-r-ic)# mlacp system-priority 100

Xác định mức độ ưu tiên của hệ thống được quảng cáo cho các thành viên mLACP khác của nhóm dự phòng.

 • Giá trị ưu tiên hệ thống là 1 đến 65535. Giá trị mặc định là 32768.
 • Các giá trị được chỉ định phải thấp hơn DHD.
Bước 10

backbone interface type number

Ví dụ:

 Router(config-r-ic)# backbone interface GigabitEthernet2/3

Xác định giao diện xương sống cho cấu hình mLACP.

Bước 11

end

Ví dụ:

 Router(config-r-ic)# end

Trả CLI về chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình mLACP Interchassis Groupa Và Các Lệnh Trên Port-Channel Khác

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

interface port-channel port-channel- number

Ví dụ:

 Router(config)# interface port-channel1

Cấu hình port channel và vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 4

lacp max-bundle max-bundles

Ví dụ:

 Router(config-if)# lacp max-bundle 4

Cấu hình các liên kết gói tối đa được kết nối với PoA. Giá trị của đối số max-bundles không được nhỏ hơn tổng số liên kết trong LAG được kết nối với PoA.

 • Xác định xem nhóm dự phòng nằm dưới sự kiểm soát của DHD, kiểm soát PoA hay cả hai.
 • Phạm vi là 1 đến 8. Giá trị mặc định là 8.
Bước 5

lacp failover {brute-force | non-revertive }

Ví dụ:

 Router(config-if)# lacp failover brute-force

Đặt quá trình chuyển đổi mLACP thành nonrevertive hoặc brute force. Lệnh này là tùy chọn.

 • Giá trị mặc định là revertive (với độ trễ 180 giây)
 • Nếu bạn cấu hình brute force, lỗi liên kết tối thiểu cho mọi lỗi mLACP sẽ xảy ra hoặc giá trị ưu tiên độ trễ động bị sửa đổi.
Bước 6

exit

Ví dụ:

 Router(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện.

Bước 7

redundancy

Ví dụ:

 Router(config)# redundancy

Vào chế độ cấu hình dự phòng.

Bước 8

interchassis group group-id

Ví dụ:

 Router(config-red)# interchassis group 230

Chỉ định port channel là mLACP port channel. group-id phải khớp với nhóm dự phòng được cấu hình.

Bước 9

exit

Ví dụ:

 Router(config-r-ic)# exit

Thoát khỏi chế độ dự phòng interchassis.

Bước 10

exit

Ví dụ:

 Router(config-red)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình dự phòng.

Bước 11

errdisable recovery cause mlacp-minlink

Ví dụ:

 Router(config)# errdisable recovery cause mlacp-minlink

Cho phép khôi phục tự động từ trạng thái chuyển đổi dự phòng của port channel.

Bước 12

end

Ví dụ:

 Router(config)# end

Trả CLI về chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Dự Phòng Cho VPWS

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

pseudowire-class pw-class-name

Ví dụ:

 Router(config)# pseudowire-class ether-pw

Chỉ định tên của lớp pseudowire Layer 2 và vào chế độ cấu hình lớp pseudowire.

Bước 4

encapsulation mpls

Ví dụ:

 Router(config-pw-class)# encapsulation mpls

Chỉ định rằng MPLS được sử dụng làm phương pháp đóng gói dữ liệu cho đường hầm lưu lượng Layer 2 qua pseudowire.

Bước 5

status peer topology dual-homed

Ví dụ:

 Router(config-pw-class)# status peer topology dual-homed

Cho phép phản ánh trạng thái mạch đính kèm lên cả pseudowire sơ cấp và thứ cấp. Điều kiện này là cần thiết nếu các PE ngang hàng được kết nối với thiết bị dual-homed.
Bước 6

exit

Ví dụ:

 Router(config-pw-class)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình lớp pseudowire.

Bước 7

interface port-channel port-channel-number

Ví dụ:

 Router(config)# interface port-channel1

Cấu hình port channel và vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 8

no ip address

Ví dụ:

 Router(config-if)# no ip address

Chỉ định rằng giao diện VLAN không có địa chỉ IP được gán cho nó.

Bước 9

lacp fast-switchover

Ví dụ:

 Router(config-if)# lacp fast-switchover

Bật liên kết dự phòng LACP 1-to-1.

Bước 10

lacp max-bundle max-bundles

Ví dụ:

 Router(config-if)# lacp max-bundle 4

Cấu hình các liên kết max-bundle được kết nối với PoA. Giá trị của đối số max-bundles không được nhỏ hơn tổng số liên kết trong LAG được kết nối với PoA.

 • Xác định xem nhóm dự phòng nằm dưới sự kiểm soát của DHD, kiểm soát PoA hay cả hai.
 • Phạm vi là 1 đến 8. Giá trị mặc định là 8.
Bước 11

exit

Ví dụ:

 Router(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện.

Bước 12

redundancy

Ví dụ:

 Router(config)# redundancy

Vào chế độ cấu hình dự phòng.

Bước 13

interchassis group group-id

Ví dụ:

 Router(config-red)# interchassis group 230

Chỉ định port channel là mLACP port channel.

 • group-id phải khớp với nhóm dự phòng được định cấu hình.
Bước 14

exit

Ví dụ:

 Router(config-r-ic)# exit

Thoát khỏi chế độ interchassis dự phòng.

Bước 15

exit

Ví dụ:

 Router(config-red)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình dự phòng.

Bước 16

interface port-channel port-channel-number

Ví dụ:

 Router(config)# interface port-channel1

Cấu hình port channel và vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 17

service instance id ethernet [evc-name ]

Ví dụ:

 Router(config-if)# service instance 1 ethernet

Cấu hình phiên bản dịch vụ Ethernet.

Bước 18

encapsulation dot1q vlan-id [, vlan-id [ vlan-id ]] [native ]

Ví dụ:

 Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

Bật đóng gói lưu lượng truy cập theo chuẩn IEEE 802.1Q trên một giao diện phụ được chỉ định trong một VLAN.

Bước 19

exit

Ví dụ:

 Router(config-if-srv)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ.

Bước 20

xconnect peer-ip-address vc-id {encapsulation mpls | pw-class pw-class-name } [pw-class pw-class-name ] [sequencing {transmit | receive | both }]

Ví dụ:

 Router(config-if)# xconnect 10.0.3.201 123 pw-class ether-pw

Liên kết một mạch đính kèm với một pseudowire.

Bước 21

backup peer peer-router-ip-addr vcid [pw-class pw-class-name ] [priority value ]

Ví dụ:

 Router(config-if)# backup peer 10.1.1.1 123 pw-class ether-pw

Chỉ định một peer dự phòng cho một pseudowire virtual circuit.

Bước 22

end

Ví dụ:

 Router(config-if)# end

Trả CLI về chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Dự Phòng Cho VPLS

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

l2 vfi name manual

Ví dụ:

 Router(config)# l2 vfi vfi1 manual

Thiết lập VFI lớp 2 giữa hai mạng riêng biệt và vào chế độ cấu hình VFI.

Bước 4

vpn id vpn-id

Ví dụ:

 Router(config-vfi)# vpn id 100

Đặt hoặc cập nhật Virtual Private Network (VPN) ID trên phiên bản VPN routing và forwarding (VRF).

Bước 5

status decoupled

Ví dụ:

 Router(config-vfi)# status decoupled

(Tùy chọn) Bật chế độ tách rời. Trạng thái của các mạch đính kèm trên user-facing Provider Edge (uPE) được tách rời khỏi trạng thái của các pseudowire. mLACP kiểm soát trạng thái của các mạch đính kèm.

Bước 6

neighbor neighbor ip-address vc-id {encapsulation mpls | pw-class pw-class-name }

Ví dụ:

 Router(config-vfi)# neighbor 10.1.1.1 50 encapsulation mpls

Chỉ định các bộ định tuyến sẽ tạo thành kết nối VFI.

 • Lặp lại lệnh này cho mỗi thiết bị lân cận.
Bước 7

exit

Ví dụ:

 Router(config-vfi)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình VFI và quay lại chế độ cấu hình chung.

Bước 8

interface port-channel port-channel- number

Ví dụ:

 Router(config)# interface port-channel1

Cấu hình port channel và vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 9

no ip address

Ví dụ:

 Router(config-if)# no ip address

Chỉ định rằng giao diện VLAN không có địa chỉ IP được gán cho nó.

Bước 10

lacp fast-switchover

Ví dụ:

 Router(config-if)# lacp fast-switchover

Bật liên kết dự phòng LACP 1-to-1.

Bước 11

lacp max-bundle max-bundles

Ví dụ:

 Router(config-if)# lacp max-bundle 2

Cấu hình các liên kết max-bundle được kết nối với PoA. Giá trị của đối số max-bundles không được nhỏ hơn tổng số liên kết trong LAG được kết nối với PoA.

 • Xác định xem nhóm dự phòng nằm dưới sự kiểm soát của DHD, kiểm soát PoA hay cả hai.

 • Phạm vi là 1 đến 8. Giá trị mặc định là 8.
Bước 12

exit

Ví dụ:

 Router(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện.

Bước 13

redundancy

Ví dụ:

 Router(config)# redundancy

Vào chế độ cấu hình dự phòng.
Bước 14

interchassis group group-id

Ví dụ:

 Router(config-red)# interchassis group 230

Chỉ định rằng port channel là mLACP port-channel.

 • group-id phải khớp với nhóm dự phòng được định cấu hình .
Bước 15

exit

Ví dụ:

 Router(config-r-ic)# exit

Thoát khỏi chế độ dự phòng interchassis.

Bước 16

exit

Ví dụ:

 Router(config-red)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình dự phòng.

Bước 17

interface port-channel port-channel- number

Ví dụ:

 Router(config)# interface port-channel1

Cấu hình port channel và vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 18

service instance id ethernet [evc-name ]

Ví dụ:

 Router(config-if)# service instance 1 ethernet

Cấu hình phiên bản dịch vụ Ethernet và chuyển sang chế độ cấu hình dịch vụ Ethernet.

Bước 19

encapsulation dot1q vlan-id [, vlan-id [ vlan-id ]] [native ]

Ví dụ:

 Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

Cho phép đóng gói lưu lượng truy cập theo chuẩn IEEE 802.1Q trên một giao diện phụ được chỉ định trong một VLAN.

Bước 20

bridge-domain bridge-id [split-horizon [group group-id ]]

Ví dụ:

 Router(config-if-srv)# bridge-domain 200

Cấu hình bridge domain. Liên kết phiên bản dịch vụ với phiên bản bridge domain trong đó domain-number là mã định danh cho phiên bản miền cầu nối.

Bước 21

exit

Ví dụ:

 Router(config-if-srv)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ.

Bước 22

interface vlan vlanid

Ví dụ:

 Router(config-if)# interface vlan 200

Tạo dynamic switch virtual interface (SVI).

Bước 23

no ip address

Ví dụ:

 Router(config-if)# no ip address

Chỉ định rằng giao diện VLAN không có địa chỉ IP được gán cho nó.

Bước 24

xconnect vfi vfi-name

Ví dụ:

 Router(config-if)# xconnect vfi vfi-16

Chỉ định VFI Layer 2 mà bạn đang liên kết với cổng VLAN.

Bước 25

end

Ví dụ:

 Router(config-if)# end

Trả CLI về chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình VPLS Phân Cấp

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

pseudowire-class pw-class-name

Ví dụ:

 Router(config)# pseudowire-class ether-pw

Chỉ định tên của Layer 2 pseudowire và vào chế độ cấu hình lớp pseudowire.

Bước 4

encapsulation mpls

Ví dụ:

 Router(config-pw-class)# encapsulation mpls

Chỉ định rằng MPLS được sử dụng làm phương pháp đóng gói dữ liệu cho tunneling Layer 2 qua pseudowire.
Bước 5

status peer topology dual-homed

Ví dụ:

 Router(config-pw-class)# status peer topology dual-homed

Cho phép phản ánh trạng thái mạch đính kèm lên cả pseudowire sơ cấp và thứ cấp. Cấu hình này là cần thiết nếu các PE ngang hàng được kết nối với thiết bị dual-homed.
Bước 6

status decoupled

Ví dụ:

 Router(config-pw-class)# status decoupled

(Tùy chọn) Bật chế độ decoupled. Trạng thái của các mạch đính kèm trên uPE được tách rời khỏi trạng thái của các pseudowire. mLACP kiểm soát trạng thái của các mạch đính kèm.

Bước 7

exit

Ví dụ:

 Router(config-pw-class)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình lớp pseudowire và quay lại chế độ cấu hình chung..

Bước 8

interface port-channel port-channel- number

Ví dụ:

 Router(config)# interface port-channel1

Cấu hình port channel và vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 9

no ip address

Ví dụ:

 Router(config-if)# no ip address

Chỉ định rằng giao diện VLAN không có địa chỉ IP được gán cho nó.

Bước 10

lacp fast-switchover

Ví dụ:

 Router(config-if)# lacp fast-switchover

Cho phép dự phòng liên kết LACP 1-to-1.

Bước 11

lacp max-bundle max-bundles

Ví dụ:

 Router(config-if)# lacp max-bundle 4

Cấu hình các liên kết max-bundle được kết nối với PoA. Giá trị của đối số max-bundles không được nhỏ hơn tổng số liên kết trong LAG được kết nối với PoA.

 • Xác định xem nhóm dự phòng nằm dưới sự kiểm soát của DHD, kiểm soát PoA hay cả hai.
 • Phạm vi là 1 đến 8. Giá trị mặc định là 8.
Bước 12

exit

Ví dụ:

 Router(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện.

Bước 13

redundancy

Ví dụ:

 Router(config)# redundancy

Vào chế độ cấu hình dự phòng.

Bước 14

interchassis group group-id

Ví dụ:

 Router(config-red)# interchassis group 230

Chỉ định rằng port channel là mLACP port channel.

 • group-id là phải khớp với nhóm dự phòng được định cấu hình .
Bước 15

exit

Ví dụ:

 Router(config-r-ic)# exit

Thoát khỏi chế độ dự phòng interchassis.

Bước 16

exit

Ví dụ:

 Router(config-red)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình dự phòng.

Bước 17

interface port-channel port-channel- number

Ví dụ:

 Router(config)# interface port-channel1

Cấu hình port channel và vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 18

service instance id ethernet [evc-name ]

Ví dụ:

 Router(config-if)# service instance 1 ethernet

Cấu hình phiên bản dịch vụ Ethernet Ethernet và chuyển sang chế độ cấu hình dịch vụ Ethernet.

Bước 19

encapsulation dot1q vlan-id [, vlan-id [ vlan-id ]] [native ]

Ví dụ:

 Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q 100

Cho phép đóng gói lưu lượng truy cập theo chuẩn IEEE 802.1Q trên một giao diện phụ được chỉ định trong một VLAN.

Bước 20

exit

Ví dụ:

 Router(config-if-srv)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình phiên bản dịch vụ.

Bước 21

xconnect peer-ip-address vc-id {encapsulation mpls | pw-class pw-class-name } [pw-class pw-class-name ] [sequencing {transmit | receive | both }]

Ví dụ:

 Router(config-if)# xconnect 10.0.3.201 123 pw-class vlan-xconnect

Liên kết một mạch đính kèm với một pseudowire và định cấu hình một pseudowire tĩnh Any Transport over MPLS (AToM)
Bước 22

backup peer peer-router-ip-addr vcid [pw-class pw-class-name ] [priority value ]

Ví dụ:

 Router(config-if)# backup peer 10.1.1.1 123 pw-class ether-pw

Chỉ định peer dự phòng cho pseudowire virtual circuit.

Bước 23

end

Ví dụ:

 Router(config-if)# end

Trả CLI về chế độ EXEC đặc quyền.


KHẮC PHỤC SỰ CỐ MULTICHASSIS LACP TRÊN ROUTER CISCO

Gỡ Lỗi mLCAP

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2

debug redundancy interchassis {all | application | error | event | monitor }

Ví dụ:

 Router# debug redundancy interchassis all

Cho phép gỡ lỗi trình quản lý dự phòng giữa các interchassis.

Bước 3

debug mpls ldp iccp

Ví dụ:

 Router# debug mpls ldp iccp

Cho phép gỡ lỗi InterChassis Control Protocol (ICCP).

Bước 4

debug lacp [all | event | fsm | misc | multi-chassis [all | database | lacp-mgr | redundancy-group | user-interface ] | packet ]

Ví dụ:

 Router# debug lacp multi-chassis all

Cho phép gỡ lỗi hoạt động LACP.

 • Lệnh này được chạy trên bộ xử lý chuyển đổi.
Bước 5

debug lacp etherchannel

Ví dụ:

Router# debug lacp etherchannel 

Cho phép gỡ lỗi cho thành phần etherchannel.

Gỡ Lỗi mLACP Trên Mạch Đính Kèm Hoặc EVC

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2

debug acircuit {checkpoint | error | event }

Ví dụ:

 Router# debug acircuit event

Hiển thị các điểm kiểm tra, lỗi và sự kiện xảy ra trên các mạch đính kèm giữa bộ định tuyến PE và CE.

Bước 3

debug ethernet service {all | api | error | evc [evc-id ] | ha | instance [id id | interface type number | qos ] | interface type number | microblock | oam-mgr }

Ví dụ:

 Router# debug ethernet service all

Cho phép gỡ lỗi các phiên bản dịch vụ khách hàng Ethernet.

Gỡ Lỗi mLACP Trên AToM Pseudowires

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

debug mpls l2transport vc {event | fsm | ldp | sss | status {event | fsm }}

Ví dụ:

 Router# debug mpls l2transport status event

Hiển thị thông tin về trạng thái của AToM virtual circuits (VCs).

Gỡ Lỗi Trình Quản Lý Dự Phòng Cross-Connect Và Thiết Lập Phiên

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

debug sss error

Ví dụ:

 Router# debug sss error

Hiển thị thông tin chẩn đoán về các lỗi có thể xảy ra trong quá trình thiết lập cuộc gọi chuyển đổi dịch vụ thuê bao (SSS).
Bước 3

debug sss events

Ví dụ:

 Router# debug sss event

Hiển thị thông tin chẩn đoán về các sự kiện thiết lập cuộc gọi SSS.

Bước 4

debug xconnect {error | event }

Ví dụ:

 Router# debug xconnect event

Hiển thị lỗi hoặc sự kiện liên quan đến cấu hình cross-connect.

Gỡ Lỗi VFI

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

debug vfi {checkpoint | error | event | fsm {error | event }}

Ví dụ:

 Router# debug vfi checkpoint

Hiển thị thông tin checkpoint về một VFI.

Gỡ Lỗi Các Tính Năng Có Tính Khả Dụng Cao Trong mLACP

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

debug mpls l2transport checkpoint

Ví dụ:

 Router# debug mpls l2transport checkpoint

Cho phép hiển thị các sự kiện AToM khi AToM được định cấu hình cho nonstop forwarding/stateful switchover (NSF/SSO) và Graceful Restart.
Bước 3

debug acircuit checkpoint

Ví dụ:

 Router# debug acircuit checkpoint

Cho phép hiển thị các sự kiện mạch đính kèm khi AToM được cấu hình cho NSF/SSO và Graceful Restart.

Bước 4

debug vfi checkpoint

Ví dụ:

 Router# debug vfi checkpoint

Cho phép hiển thị các sự kiện VFI khi AToM được định cấu hình cho NSF/SSO và Graceful Restart.


ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Cisco Router Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Bài viết liên quan

Nhập Email để nhận ngay báo giá sản phẩm

  • Kết Nối Với Chúng Tôi