Hướng Dẫn Cấu Hình Và Sửa Lỗi StackPower Trên Switch Cisco Catalyst 9300

TỔNG QUAN VỀ TÍNH NĂNG STACKPOWER TRÊN SWITCH CISCO CATALYST 9300

StackPower Trên Cisco Catalyst 9300 Là Gì?

StackPower Trên Switch Cisco Catalyst 9300 Là gì?
StackPower Trên Switch Cisco Catalyst 9300 Là gì?

StackPower là tính năng được tích hợp trên các thiết bị Switch Cisco 9300 giúp tổng hợp tất cả nguồn điện có sẵn trong các Stack Switch và quản lý nó như một nguồn điện chung cho toàn bộ stack. Cisco Catalyst 9300 cung cấp khả năng tạo ra một nguồn điện để sử dụng cáp điện xếp chồng chuyên dụng. Trong trường hợp mất nguồn điện hoặc mất nhiều nguồn PoE hơn, bộ chuyển mạch có thể sử dụng nguồn điện từ nhóm chia sẻ để hỗ trợ tải thêm. Nguồn điện stack có thể được triển khai ở hai chế độ: chế độ chia sẻ công suất và chế độ dự phòng. Điều này giúp kiểm soát tốt hơn việc sử dụng điện năng.

StackPower cung cấp triển khai Redundant Power System (RPS) mà không tốn thêm diện tích. Nó hỗ trợ kiến trúc pay-as-you-grow tương tự như StackWise data stack và cung cấp dự phòng 1+N với nguồn nội tuyến.

Chức năng chính của mạch Stack Power là duy trì sự phân phối điện an toàn từ Nguồn cấp vào cho tất cả các tải khác nhau StackPower hỗ trợ một ngăn xếp với 4 thiết bị Switch Cisco 9300 trong cấu trúc liên kết, mặc dù có thể có nhiều nguồn switch trong một StackWise stack. Ví dụ, một StackWise data stack gồm tám switch có thể được cấu hình thành hai StackPower stack gồm bốn switch. Tối đa tám switch có thể là một phần của Stack Power trong cấu trúc liên kết star.

Các Chế Độ Hoạt Động Của Tính Năng StackPower Trên Switch Cisco 9300

Tính năng StackPower có hai chế độ hoạt động bao gồm:

Chế Độ Chia Sẻ

Ở chế độ chia sẻ, mặc định tất cả nguồn điện đầu vào đều hoạt động để sử dụng ở mọi nơi trong stack. Tổng công suất khả dụng được sử dụng cho các quyết định phân bổ công suất. Nếu nguồn điện bị lỗi, nguồn điện khả dụng còn lại từ ngân sách sẽ được sử dụng và không có tác động đến các thành phần hệ thống hoặc thiết bị PoE. Nếu không có đủ điện năng thì các thiết bị PoE có thể bị tắt, tiếp theo là các thiết bị Switch Cisco 9300 dựa trên mức độ ưu tiên. Theo mặc định, thứ tự giảm tải như sau:

 • Các cổng ưu tiên thấp
 • Các cổng ưu tiên cao
 • Switch

Chế Độ Dự Phòng

Ở chế độ dự phòng, công suất từ nguồn điện lớn nhất được trừ vào ngân sách điện. Điều này làm giảm tổng công suất khả dụng, nhưng nó cho phép có nguồn điện dự phòng trong trường hợp mất điện.

Chế độ chia sẻ và dự phòng của StackPower trên Cisco Catalyst 9300
Chế độ chia sẻ và dự phòng của StackPower trên Cisco Catalyst 9300

Khả Năng Quản Lý Tải Thông Minh Của StackPower Trên Switch Cisco Catalyst 9300

Cisco StackPower có một sơ đồ ưu tiên bao gồm tối đa 8 thiết bị Switch Cisco 9300 trong một data stack và tất cả các cổng của toàn bộ stack. Mức độ ưu tiên được đặt theo mặc định khi tạo stack, nhưng có thể định cấu hình và ảnh hưởng đến mức độ ưu tiên mà switch hoặc thiết bị được cấp nguồn nhận được nguồn. Mức độ ưu tiên xác định thứ tự mà các thiết bị được cấp nguồn và switch được tắt nguồn trong trường hợp thiếu điện.

Quản lý tải trọng thông minh cho phép giảm tải. Thiết bị Cisco 9300 có ba mức độ ưu tiên có thể định cấu hình – mức độ ưu tiên của hệ thống (hoặc bộ chuyển mạch), mức độ ưu tiên của các cổng Nguồn qua Ethernet (PoE) có mức độ ưu tiên cao và mức độ ưu tiên của các cổng PoE có mức độ ưu tiên thấp.

Thứ tự ưu tiên mặc định của StackPower trên Cisco 9300
Thứ tự ưu tiên mặc định của StackPower trên Cisco 9300

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH STACKPOWER TRÊN SWITCH CISCO CATALYST 9300

Xác định chế độ StackPower và các giá trị khác của stack do người dùng xác định bằng lệnh stack-power stack <NAME>

Catalyst-9300(config)#stack-power stack MyPowerStack
Catalyst-9300(config-stackpower)#?
Power stack configuration mode:
 default  Set a command to its defaults
 exit   Exit from power stack configuration
 mode   Power stack mode
 no    Negate a command or set its defaults

Chỉ định thiết bị Switch Cisco 9300 muốn cấu hình các giá trị ưu tiên bằng lệnh stack-power switch <number> command.

Catalyst-9300#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
Catalyst-9300(config)#stack-power switch 3
Catalyst-9300(config-switch-stackpower)#power-priority switch 3
Catalyst-9300(config-switch-stackpower)#power-priority high 10
Catalyst-9300(config-switch-stackpower)#power-priority low 20
Catalyst-9300(config)#end

Cấu hình giao diện ở chế độ ưu tiên cao hoặc thấp bằng lệnh stack-power switch <number> command.

Catalyst-9300(config)#interface GigabitEthernet1/0/1
Catalyst-9300(config-if)#power inline port priority ?
high high priority port

low low priority port

XÁC MINH CẤU HÌNH STACKPOWER TRÊN CISCO CATALYST 9300

Xác minh rằng StackPower được switch xác định đúng cách và các cổng StackPower được kết nối với lệnh show stack-power detail. Lệnh này cũng hiển thị thông tin cấu trúc liên kết và có thể được sử dụng để xác minh rằng stack được kết nối với nhau như mong đợi.

Catalyst-9300#show stack-power detail

Power Stack     Stack Stack  Total Rsvd  Alloc Unused Num Num
Name         Mode  Topolgy Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) SW PS
-------------------- ------ ------- ------ ------ ------ ------ --- -
Powerstack-1     SP-PS Ring  5115  35   1180  3900  4  5

Power stack name: Powerstack-1  <<---- StackPower Name
Stack mode: Power sharing    <<---- StackPower Operational Mode
Stack topology: Ring
Switch 1:
Power budget: 1200
Power allocated: 240
Low port priority value: 20   
High port priority value: 11  
Switch priority value: 2    
Port 1 status: Connected
Port 2 status: Connected
Neighbor on port 1: Switch 4 - dcf7.199a.5e80
Neighbor on port 2: Switch 2 - 046c.9d1f.3400Switch 2:
Power budget: 1230
Power allocated: 240
Low port priority value: 19
High port priority value: 10
Switch priority value: 1      <<---- Priority StackPower values
Port 1 status: Connected       
Port 2 status: Connected
Neighbor on port 1: Switch 1 - 046c.9d1f.3b80  <<---- StackPower neighbors
Neighbor on port 2: Switch 3 - 046c.9d1f.6c00Switch 3:
Power budget: 1230
Power allocated: 240
Low port priority value: 21
High port priority value: 12
Switch priority value: 3
Port 1 status: Connected    <<---- StackPower ports status
Port 2 status: Connected
Neighbor on port 1: Switch 2 - 046c.9d1f.3400
Neighbor on port 2: Switch 4 - dcf7.199a.5e80Switch 4:
Power budget: 1420
Power allocated: 460
Low port priority value: 22
High port priority value: 13
Switch priority value: 4
Port 1 status: Connected
Port 2 status: Connected
Neighbor on port 1: Switch 3 - 046c.9d1f.6c00
Neighbor on port 2: Switch 1 - 046c.9d1f.3b80

Bảng này liệt kê các lệnh khác nhau có thể được sử dụng để xác minh StackPower trên Switch Cisco 9300

Lệnh Mục Đích
Catalyst-9300#show stack-power ?

    budgeting           Show Stack-Power budget table

    detail                  Show Stack-Power stack details

    load-shedding    Show Stack-Power Load-Shedding table

    neighbors           Show Stack-Power stack neighbor table

    |                         Output modifiers

    <cr>                   <cr>

Xác minh bảng ngân sách StackPower, chi tiết stack, bảng Load-Shedding, bảng neighbor
Catalyst-9300#show stack-power budgeting ?

    stack-name  Show budget table for a given power stack

    switch          Show budget table for a given switch

    |                   Output modifiers

    <cr>             <cr>

Xác minh việc lập ngân sách cho stack-power nhất định <stack-name> hoặc một switch nhất định <switch number>
Catalyst-9300#show stack-power detail ?

    stack-name  Show Stack-Power details for a given power stack

    switch          Show Stack-Power details for a switch

    |                   Output modifiers

    <cr>             <cr>

Xác minh thông tin chi tiết về StackPower cho một power stack nhất định <stack-name> hoặc một switch nhất định <switch number>
Catalyst-9300#show stack-power load-shedding ?

    order            Show Load-Shedding priority order for a  power stack

    switch          Show Load-Shedding table for a switch

    |                   Output modifiers

    <cr>             <cr>

Xác minh thứ tự ưu tiên StackPower Load-Shedding cho một power stack nhất định <stack-name> hoặc một switch nhất định <switch number>
Catalyst-9300#show stack-power neighbors ?

    stack-name  Show neighbor table for a given power stack

    switch          Show neighbor table for a switch

    |                   Output modifiers

    <cr>             <cr>

Xác minh bảng neighbor StackPower cho một power stack nhất định <stack-name> hoặc một switch nhất định <switch number>
Catalyst-9300#stack-power switch 1 port 1 ?

    disable     Disable power stack port

    enable      Enable power stack port

Bật và tắt các cổng StackPower theo cách thủ công

SỬA LỖI LIÊN QUAN ĐẾN STACKPOWER TRÊN SWITCH CISCO CATALYST 9300

Sự cố Invalid Ring (Ring không hợp lệ)

Switch Cisco Catalyst 9300 hỗ trợ tối đa 4 stack StackPower. Sự cố phổ biến xảy ra khi data stack lớn hơn 4 được nối cáp vật lý cho một vòng StackPower. Hệ thống tạo một nhật ký hệ thông báo về cấu trúc liên kết không hợp lệ

%PLATFORM_STACKPOWER-3-INVALID_TOPOLOGY: Invalid power stack topology observed by switch 1. More than four switches are connected in ring topology

Giải pháp: Cấu hình power stack với tối đa 4 switch thành viên nếu cấu trúc liên kết vòng được sử dụng. Nếu data stack chứa nhiều hơn 4 switch thành Sự cố Kết nối cáp viên, hãy cáp hai hoặc nhiều vòng StackPower. Data stack duy nhất hỗ trợ nhiều power stack

Sự cố Kết nối cáp

Nếu một thiết bị Switch Cisco 9300 mất kết nối với cáp được kết nối với các cổng StackPower của nó, hệ thống sẽ coi đây là sự cố và tạo nhật ký hệ thống.

%PLATFORM_STACKPOWER-6-CABLE_EVENT: Switch 4 stack power cable 2 inserted

Giải pháp: Trạng thái syslog cho biết switch và cổng nào bị ngắt kết nối. Kiểm tra lại cáp này và thử kết nối lại. Nếu sự cố vẫn xảy ra, hãy liên hệ với Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của Cisco (TAC)

Sự cố Unbalanced Power Supplies (Nguồn cung cấp không cân bằng)

Nếu một switch 9300 thành viên của stack chứa số lượng nguồn cung cấp không cân bằng. Hệ thống sẽ tạo một syslog

%PLATFORM_STACKPOWER-4-UNBALANCED_PS: Switch 1's power stack has unbalanced power supplies

Giải pháp: Lắp đặt số lượng bộ nguồn bằng nhau trong mỗi khung bên trong power stack.

Sự cố xung đột StackPower

Nếu một stack power có nhiều hơn 4 thiết bị Cisco 9300 thành viên, hệ thống sẽ tạo một syslog.

%PLATFORM_STACKPOWER-4-PRIO_CONFLICT: Switch 4's power stack has conflicting power priorities. Device ports continue to reset

Giải pháp: Có tối đa 4 thiết bị Switch Cisco 9300 của 1 power stack trong cấu trúc liên kết ring, và tối đa 8 thiết bị Cisco 9300 có thể chia sẻ nguồn điện trong cấu trúc liên kết star sử dụng XPS 2200

Sự cố suy hao dự phòng trong StackPower

Khi nguồn điện ở chế độ dự phòng không còn trong stack hoặc có vấn đề về chức năng, hệ thống sẽ tạo syslog.

%PLATFORM_STACKPOWER-4-REDUNDANCY_LOSS:Switch 3's power stack lost redundancy and is now operating in power sharing mode.

Giải pháp: Kiểm tra cáp stack power và nguồn điện để loại bỏ/xác thực sự cố phần cứng PSU

Sự cố các cổng StackPower vẫn không được kết nối với cáp được kết nối

Đảm bảo rằng các cổng StackPower không ở trạng thái tắt khi bạn kết nối cáp nguồn của stack. Nếu một cáp kết nối vào một cổng đóng, đầu kia vẫn ở trạng thái NoConn. Trong trường hợp này, cáp data stack với 8 switch không được đặt đúng cách và gặp sự cố dẫn đến một số cổng ở trạng thái đóng. Sau khi cáp stack được cài đặt đúng cách, cấu trúc liên kết StackPower không giải quyết như mong đợi.

C9300-Stack#show stack-power neighbors
Power Stack      Stack  Stack   Total  Rsvd   Alloc  Sw_Avail Num  Num
Name          Mode   Topolgy  Pwr(W) Pwr(W)  Pwr(W) Pwr(W)  SW   PS
--------------------  ------  -------  ------ ------  ------ ------  ----- ----

Powerstack-1      SP-PS  Stndaln  2200  0    243   1957   1   2
Powerstack-1-2     SP-PS  Ring   2200  30    243   1927   1   2
Powerstack-12     SP-PS  Ring   4400  30    486   3884   2   4
Powerstack-14     SP-PS  Ring   4400  30    486   3884   2   4
Powerstack-1-1     SP-PS  Stndaln  2200  0    243   1957   1   2

  Power Stack        Port 1  Port 1      Port 2 Port 2
SW Name           Status  Neighbor SW:MAC  Status Neighbor SW:MAC
-- --------------------   ------  ---------------- ------ ----------------
1  Powerstack-1       Shut   -         Shut  -
2  Powerstack-1-2      Conn   1:7018.a76c.8a00 NoConn -
3  Powerstack-12       NoConn  -         Conn  4:7018.a733.9b00
4  Powerstack-12       Conn   3:7018.a733.8f00 NoConn -
5  Powerstack-12       Conn   6:7018.a76c.b100 NoConn -
6  Powerstack-14       Shut   -         Conn  7:7018.a76d.1680
7  Powerstack-14       Conn   6:7018.a76c.b100 Shut -
8  Powerstack-1-1      NoConn  -         NoConn -

Giải pháp: Các lỗi và điều kiện lỗi có thể khiến các cổng stack đóng và cần được kích hoạt lại theo cách thủ công bằng dòng lệnh hoặc thông qua tải lại hệ thống.


KẾT LUẬN

Như vậy là qua bài viết này, quản trị viên của ANBINHNET ™ đã gửi đến quý khách hàng cũng như các bạn độc giả hướng dẫn cấu hình và sửa lỗi StackPower trên dòng sản phẩm Switch Cisco Catalyst 9300.

ANBINHNET ™ là một địa chỉ phân phối Switch Cisco Catalyst chính hãng uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của nhà sản xuất. Hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Giúp thuận tiện cho khách hàng có như cầu mua Switch Cisco Catalyst 9300 Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm máy chủ chính hãng đến với khách hàng..

Ngoài ra thì chúng tôi phân phối Cisco chính hãng trên toàn quốc, Do đó nếu khách hàng không ở có điều kiện để đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Sài Gòn thì có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin về báo giá, tình trạng hàng hoá, chương trình khuyến mại…

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ trợ kỹ thuật của các sản phẩm Switch Cisco Catalyst 9300 Chính Hãng tại TP Hà Nội và khu vực lân cận, Hãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc nếu quý khách ở Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận, có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco 9300 Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Switch Cisco 9300 Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn (TP HCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80