Hướng Dẫn Cấu Hình Accounting Trên Router Cisco

TỔNG QUAN VỀ CẤU HÌNH ACCOUNTING TRÊN ROUTER CISCO

Accounting Trên Router Cisco Là Gì?

Tính năng AAA Accounting trên thiết bị Router Cisco cho phép theo dõi các dịch vụ mà người dùng đang truy cập và lượng tài nguyên mạng mà người dùng đang sử dụng. Khi tính năng AAA Accounting được bật, máy chủ truy cập mạng sẽ báo cáo hoạt động của người dùng cho máy chủ bảo mật TACACS+ hoặc RADIUS (tùy thuộc vào phương pháp bảo mật nào được triển khai) ở dạng bản ghi accounting. Mỗi bản ghi accounting chứa các cặp attribute-value (AV) accounting và được lưu trữ trên máy chủ bảo mật. Dữ liệu này sau đó có thể được phân tích để quản lý mạng, thanh toán cho khách hàng và kiểm tra.

Danh Sách Các Phương Pháp Được Đặt Tên Cho Accounting

Giống như danh sách phương pháp xác thực và ủy quyền, danh sách phương pháp accounting xác định cách thực hiện accounting và trình tự thực hiện các phương pháp này.

Danh sách phương pháp accounting được đặt tên cho phép một giao thức bảo mật cụ thể được chỉ định và sử dụng trên các dòng hoặc giao diện cụ thể cho các dịch vụ accounting. Ngoại lệ duy nhất là danh sách phương thức mặc định (do trùng hợp ngẫu nhiên, được đặt tên là “default”). Danh sách phương thức mặc định được tự động áp dụng cho tất cả các giao diện ngoại trừ những giao diện có danh sách phương thức được đặt tên được xác định rõ ràng. Danh sách phương thức được xác định sẽ ghi đè danh sách phương thức mặc định.

Danh sách phương pháp là một danh sách được đặt tên mô tả các phương pháp accounting sẽ được truy vấn (chẳng hạn như RADIUS hoặc TACACS+), theo trình tự. Danh sách phương pháp cho phép một hoặc nhiều giao thức bảo mật được chỉ định và sử dụng để tính toán, do đó đảm bảo một hệ thống sao lưu để tính toán nếu phương pháp ban đầu không thành công. Phần mềm Cisco IOS XE sử dụng phương pháp đầu tiên được liệt kê để hỗ trợ accounting; nếu phương thức đó không phản hồi, phần mềm Cisco IOS XE sẽ chọn phương thức accounting tiếp theo được liệt kê trong danh sách phương thức. Quá trình này tiếp tục cho đến khi giao tiếp thành công với một phương pháp accounting được liệt kê hoặc tất cả các phương pháp được xác định đã hết.

Danh sách phương pháp accounting dành riêng cho loại accounting được yêu cầu. AAA hỗ trợ 6 loại accounting khác nhau:

 • Network: Cung cấp thông tin cho tất cả các phiên PPP, SLIP hoặc ARAP, bao gồm số lượng gói và byte.
 • EXEC: Cung cấp thông tin về các phiên cuối EXEC của người dùng của máy chủ truy cập mạng.
 • Command: Cung cấp thông tin về các lệnh chế độ EXEC mà người dùng đưa ra. Lệnh accounting tạo các bản ghi accounting cho tất cả các lệnh chế độ EXEC, bao gồm các lệnh cấu hình chung, được liên kết với một mức đặc quyền cụ thể.
 • Connection: Cung cấp thông tin về tất cả các kết nối ra ngoài được thực hiện từ máy chủ truy cập mạng, chẳng hạn như Telnet, truyền tải cục bộ (LAT), TN3270, trình biên dịch/trình biên dịch gói (PAD) và rlogin.
 • System: Cung cấp thông tin về các sự kiện cấp hệ thống
 • Resource: Cung cấp bản ghi  “start” và “stop” cho các cuộc gọi đã vượt qua xác thực người dùng và cung cấp bản ghi “stop” cho các cuộc gọi không xác thực được.

Khi danh sách phương pháp được đặt tên được tạo, một danh sách phương pháp accounting cụ thể cho loại accounting được chỉ định sẽ được xác định. 

Danh Sách Các Loại AAA Accounting

Danh sách các phương pháp AAA Accounting được đặt tên là dành riêng cho các loại accounting được chỉ định:

 • network: Để tạo danh sách phương thức nhằm kích hoạt ủy quyền cho tất cả các yêu cầu dịch vụ liên quan đến mạng (bao gồm giao thức SLIP, PPP, PPP NCP và ARAP), hãy sử dụng từ khóa network trong lệnh aaa accounting.
 • exec: Để tạo danh sách phương thức cung cấp thông tin accounting về các phiên cuối EXEC của người dùng trên máy chủ truy cập mạng, bao gồm tên người dùng, ngày, thời gian bắt đầu và kết thúc, hãy sử dụng từ khóa exec.
 • commands: Để tạo một danh sách phương thức cung cấp thông tin accounting về các lệnh EXEC cụ thể, riêng lẻ được liên kết với một mức đặc quyền cụ thể, hãy sử dụng từ khóa commands.
 • connection: Để tạo danh sách phương thức cung cấp thông tin accounting về tất cả các kết nối ra bên ngoài được thực hiện từ máy chủ truy cập mạng, hãy sử dụng từ khóa connection.
 • resource: Để tạo danh sách phương thức cung cấp bản ghi accounting cho các cuộc gọi đã vượt qua xác thực người dùng hoặc các cuộc gọi không được xác thực.

CẤU HÌNH ACCOUNTING TRÊN ROUTER CISCO

Hướng Dẫn Cấu Hình Accounting Trên Router Cisco
Hướng Dẫn Cấu Hình Accounting Trên Router Cisco

Cấu Hình AAA Accounting Bằng Danh Sách Phương Thức Được Đặt Tên

Để định cấu hình accounting AAA bằng danh sách phương thức được đặt tên, hãy sử dụng các lệnh sau bắt đầu ở chế độ cấu hình chung:

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

aaa accounting {system network exec connection commands level } {default | list-name } {start-stop stop-only none } [method1 [method2… ]]

Tạo một danh sách phương pháp accounting và cho phép accounting. Đối số list-name là một chuỗi ký tự dùng để đặt tên cho danh sách đã tạo.

Bước 2

line [aux console tty vty ] line-number [ending-line-number ]

Ví dụ:

Router(config)# interface   interface-type  interface-number

Vào chế độ cấu hình line cho các line áp dụng danh sách phương pháp accounting hoặc vào chế độ cấu hình giao diện cho các giao diện áp dụng danh sách phương pháp accounting.

Bước 3

accounting {arap commands level | connection exec } {default | list-name }

Ví dụ:

Router(config-if)# ppp  accounting   {default   | list-name }

Áp dụng danh sách phương pháp accounting cho một dòng hoặc tập hợp các dòng hoặc áp dụng danh sách phương pháp accounting cho một giao diện hoặc tập hợp các giao diện.

Loại Bỏ Việc Tạo Bản Ghi Accounting Cho Các Phiên Tên Người Dùng Không Có Giá Trị

Khi Accounting AAA được kích hoạt, phần mềm Cisco IOS XE sẽ cấp các bản ghi accounting cho tất cả người dùng trên hệ thống, bao gồm cả những người dùng có chuỗi tên người dùng, do bản dịch giao thức, là NULL. Để ngăn các bản ghi kế toán được tạo cho các phiên không có tên người dùng được liên kết với chúng, hãy sử dụng lệnh sau trong chế độ cấu hình chung:

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Router(config)# aaa  accounting  suppress  null-username   Ngăn không cho bản ghi accounting được tạo cho người dùng có chuỗi tên người dùng là NULL.

Tạo Bản Ghi Accounting Tạm Thời

Để cho phép gửi bản ghi accounting tạm thời định kỳ đến máy chủ accounting, hãy sử dụng lệnh sau trong chế độ cấu hình chung:

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Router(config)# aaa  accounting  update   [newinfo  ] [periodic  ] number Cho phép gửi bản ghi tạm thời định kỳ đến máy chủ accounting.

Khi lệnh aaa accounting update được kích hoạt, phần mềm Cisco IOS XE sẽ tạo các bản ghi accounting tạm thời cho tất cả người dùng trên hệ thống. Nếu từ khóa newinfo được sử dụng, bản ghi accounting tạm thời được gửi đến máy chủ accounting mỗi khi có thông tin accounting mới để báo cáo. Bản ghi accounting tạm thời bao gồm địa chỉ IP đã thương lượng được sử dụng bởi máy remote ngang hàng.

Khi lệnh aaa accounting update được sử dụng với từ khóa periodic, các bản ghi accounting tạm thời được gửi định kỳ như được xác định bởi số đối số. Sổ accounting giữa niên độ chứa tất cả các thông tin accounting được ghi lại cho người dùng đó cho đến thời điểm sổ accounting giữa niên độ được gửi đi.

Cấu Hình Phương Pháp Thay Thế Để Kích Hoạt Bản Ghi Accounting Định Kỳ

Bạn có thể thực hiện phương pháp sau để cho phép gửi bản ghi accounting tạm thời định kỳ đến máy chủ accounting:

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 3 aaa accounting network default

Ví dụ:

 

Router(config)# aaa accounting network default

Cấu hình accounting mặc định cho tất cả các yêu cầu dịch vụ liên quan đến mạng và vào chế độ cấu hình danh sách phương pháp accounting.
Bước 4 action-type {none start-stop [periodic {disable interval minutes }] | stop-only }

Ví dụ:

 

Router(cfg-acct-mlist)# action-type start-stop

Ví dụ:

 

periodic interval 5

Chỉ định loại hành động sẽ được thực hiện trên bản ghi accounting.

 • (Tùy chọn) Từ khóa periodic chỉ định hành động accounting định kỳ
 • Từ khóa interval chỉ định khoảng accounting định kỳ
 • Đối số value chỉ định khoảng thời gian cho các bản ghi cập nhật accounting (tính bằng phút)
 • Từ khóa disable vô hiệu hóa accounting định kỳ
Bước 5 exit

Ví dụ:

 

Router(cfg-acct-mlist)# exit

Trở về chế độ cấu hình chung

Tạo Bản Ghi Accounting Dịch Vụ Tạm Thời

Thực hiện tác vụ này để tạo bản ghi accounting dịch vụ tạm thời theo định kỳ cho người đăng ký

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung
Bước 3 subscriber service accounting interim-interval minutes

Ví dụ:

 

Router(config)# subscriber service accounting interim-interval 10

Cho phép tạo hồ sơ accounting định kỳ cho người đăng ký. Đối số minutes cho biết khoảng thời gian định kỳ để gửi bản ghi accounting cập nhật từ 1 đến 71582 phút.

Tạo Bản Ghi Accounting Cho Một Lần Đăng Nhập Hoặc Phiên Không Thành Công

Khi AAA Accounting được kích hoạt, phần mềm Cisco IOS XE không tạo bản ghi accounting cho người dùng hệ thống không xác thực đăng nhập hoặc người thành công trong xác thực đăng nhập nhưng không đàm phán PPP vì một số lý do.

Để chỉ định rằng các bản ghi accounting stop được tạo cho những người dùng không xác thực được khi đăng nhập hoặc trong khi đàm phán phiên, hãy sử dụng lệnh sau trong chế độ cấu hình chung:

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
aaa accounting send stop-record authentication failure Tạo các bản ghi “stop” cho người dùng không xác thực được khi đăng nhập hoặc trong quá trình đàm phán phiên bằng PPP.

Chỉ Định Bản Ghi Accounting NETWORK-Stop Trước Bản Ghi EXEC-Stop

Đối với người dùng PPP bắt đầu phiên cuối EXEC, có thể chỉ định các bản ghi NETWORK được tạo trước các bản ghi EXEC-Stop. Để lồng các bản ghi Accounting cho các phiên người dùng, hãy sử dụng lệnh sau trong chế độ cấu hình chung:

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
aaa accounting nested Bản ghi mạng lưới network accounting.

Ngăn Chặn Bản Ghi Accounting System Qua Switchover

Để chặn các thông báo bật và tắt hệ thống Accounting trong quá trình chuyển đổi, hãy sử dụng lệnh sau trong chế độ cấu hình chung:

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
aaa accounting redundancy suppress system-records Bỏ qua các thông báo system accounting trong quá trình chuyển đổi.

Cấu Hình AAA Resource Failure Stop Accounting

Để kích hoạt resource failure stop accounting, hãy sử dụng lệnh sau trong chế độ cấu hình chung:

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
aaa accounting resource method-list stop-failure group server-group Hỗ trợ khả năng gửi “stop” record cho bất kỳ cuộc gọi nào không đến được xác thực người dùng.

Cấu Hình AAA Resource Accounting Cho Các Bản Ghi Start-Stop

Để bật tài nguyên accounting đầy đủ cho các bản ghi Start-Stop, hãy sử dụng lệnh sau trong chế độ cấu hình chung:

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
aaa accounting resource method-list start-stop group server-group Hỗ trợ khả năng gửi bản ghi “start” ở mỗi lần thiết lập cuộc gọi. theo sau là bản ghi “stop” tương ứng khi ngắt kết nối cuộc gọi.

Cấu Hình AAA Broadcast Accounting

Để cấu hình AAA Broadcast Accounting, hãy sử dụng lệnh aaa accounting trong chế độ cấu hình chung. Lệnh này đã được sửa đổi để cho phép từ khóa broadcast.

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
aaa accounting {system network exec connection commands level } {default list-name } {start-stop stop-only none } [broadcast method1 [method2 …] Cho phép gửi bản ghi accounting đến nhiều máy chủ AAA. Đồng thời gửi bản ghi accounting đến máy chủ đầu tiên trong mỗi nhóm. Nếu máy chủ đầu tiên không khả dụng, quá trình chuyển đổi dự phòng sẽ xảy ra bằng cách sử dụng các máy chủ dự phòng được xác định trong nhóm đó.

Cấu Hình AAA Broadcast Accounting Trên Mỗi DNIS

Để cấu hình AAA Broadcast Accounting trên mỗi DNIS, hãy sử dụng lệnh aaa dnis map accounting network ở chế độ cấu hình chung. Lệnh này được sửa đổi để cho phép từ khóa broadcast và nhiều nhóm máy chủ.

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
aaa dnis map dnis-number accounting network [start-stop stop-only none ] [broadcast method1 [method2 …] Cho phép cấu hình accounting trên mỗi DNIS. Lệnh này được ưu tiên hơn lệnh aaa accounting.

Cho phép gửi bản ghi accounting đến nhiều máy chủ AAA. Đồng thời gửi bản ghi accounting đến máy chủ đầu tiên trong mỗi nhóm. Nếu máy chủ đầu tiên không khả dụng, quá trình chuyển đổi dự phòng sẽ xảy ra bằng cách sử dụng các máy chủ dự phòng được xác định trong nhóm đó.

Cấu Hình Phiên AAA MIB

Các tác vụ sau phải được thực hiện trước khi cấu hình tính năng MIB Phiên AAA:

 • Cấu hình SNMP
 • Cấu hình AAA
 • Xác định các đặc tính máy chủ RADIUS hoặc TACACS+.

Để cấu hình phiên AAA MIB, hãy sử dụng lệnh sau trong chế độ cấu hình chung:

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
aaa session-mib disconnect Theo dõi và chấm dứt các kết nối máy khách đã được xác thực bằng SNMP.

Để kết thục cuộc gọi, hãy sử dụng từ khóa disconnect.

Thiết Lập Phiên Với Router Cisco Nếu Máy Chủ AAA Không Thể Truy Cập Được

Để thiết lập phiên console với Router Cisco nếu máy chủ AAA không thể truy cập được, hãy sử dụng lệnh sau trong chế độ cấu hình chung:

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
no aaa accounting system guarantee-first Lệnh aaa accounting system guarantee-first đảm bảo hệ thống accounting là bản ghi đầu tiên, đây chính là điều kiện mặc định.

Trong một số trường hợp, người dùng có thể bị ngăn không cho bắt đầu phiên trên console hoặc kết nối thiết bị đầu cuối cho đến khi hệ thống tải lại, quá trình này có thể mất hơn ba phút. Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng lệnh no aaa accounting system guarantee-first.

Giám Sát Accounting

Không có lệnh cụ thể nào tồn tại cho tính toán RADIUS hoặc TACACS+. Để có được bản ghi accounting hiển thị thông tin về người dùng đã đăng nhập, hãy sử dụng lệnh sau trong chế độ EXEC đặc quyền:

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
show accounting Cho phép hiển thị các sự kiện accountable đang hoạt động trên mạng và giúp thu thập thông tin trong trường hợp mất dữ liệu trên máy chủ accounting

Khắc Phục Sự Cố Accounting

Để khắc phục sự cố Accounting, hãy sử dụng lệnh sau trong chế độ EXEC đặc quyền

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
debug aaa accounting Hiển thị thông tin về các sự kiện accountable khi chúng xảy ra

ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Bộ định tuyến Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Bài viết liên quan

Nhập Email để nhận ngay báo giá sản phẩm

  • Kết Nối Với Chúng Tôi