Hướng Dẫn Cấu Hình Cisco Performance Monitor

CISCO PERFORMANCE MONITOR LÀ GÌ?

Cisco Performance Monitor Là Gì?
Cisco Performance Monitor Là Gì?

Cisco Performance Monitor hay Giám Sát Hiệu Suất cho phép bạn theo dõi flow (luồng) của gói trong mạng của mình và nhận biết bất kỳ sự cố nào có thể ảnh hưởng đến luồng trước khi nó bắt đầu ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của ứng dụng được đề cập. Giám sát hiệu suất đặc biệt quan trọng đối với lưu lượng truy cập video vì lưu lượng truy cập video tương tác chất lượng cao rất nhạy cảm với các sự cố mạng. Ngay cả những sự cố nhỏ có thể không ảnh hưởng đến các ứng dụng khác cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng video.

Vì Cisco Performance Monitor sử dụng các lệnh và thành phần phần mềm tương tự như Cisco NetFlow và Cisco Flex NetFlow, nên việc làm quen với các sản phẩm này sẽ giúp bạn hiểu cách định cấu hình Giám sát hiệu suất của Cisco. Các sản phẩm này cung cấp số liệu thống kê về các gói truyền qua bộ định tuyến và là tiêu chuẩn để thu thập dữ liệu vận hành IP từ mạng IP. Chúng cung cấp dữ liệu để hỗ trợ giám sát mạng và an ninh, lập kế hoạch mạng, phân tích lưu lượng và tính toán IP.


CẤU HÌNH KHẮC PHỤC SỰ CỐ VÀ DUY TRÌ CISCO PERFORMANCE MONITOR

Cấu Hình Flow Exporter Cho Cisco Performance Monitor

Flow exporter (Trình xuất luồng) được sử dụng để gửi dữ liệu mà bạn thu thập bằng Cisco Performance Monitor đến một hệ thống từ xa, chẳng hạn như Công cụ thu thập NetFlow. Trình xuất luồng sử dụng giao thức user datagram (UDP) làm giao thức truyền tải và sử dụng định dạng xuất Phiên bản 9.

Để định cấu hình trình xuất luồng cho trình theo dõi luồng, nhằm xuất dữ liệu được Trình giám sát hiệu suất của Cisco thu thập sang một hệ thống từ xa để phân tích và lưu trữ thêm, hãy thực hiện tác vụ tùy chọn sau.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.

 

Bước 3 flow exporter exporter-name

Ví dụ:

Router(config)# flow exporter EXPORTER-1

 

Tạo trình xuất luồng và chuyển sang chế độ cấu hình trình xuất luồng Flexible NetFlow.

 • Lệnh này cũng cho phép bạn sửa đổi trình xuất luồng hiện có.
Bước 4 description description

Ví dụ:

Router(config-flow-exporter)# description Exports to the datacenter

 

(Tùy chọn) Cấu hình mô tả cho trình xuất sẽ xuất hiện trong cấu hình và lệnh show flow exporter.

 

Bước 5 destination {ip-address | hostname} [vrf vrf-name]

Ví dụ:

Router(config-flow-exporter)# destination 172.16.10.2

 

Chỉ định địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của hệ thống mà exporter gửi dữ liệu.

 

Bước 6 export-protocol netflow-v9

Ví dụ:

Router(config-flow-exporter)# export-protocol netflow-v9

 

Chỉ định phiên bản của giao thức NetFlow export được sử dụng bởi exporter. Chỉ hỗ trợ giá trị mặc định (netflow-v9).

 

Bước 7 dscp dscp

Ví dụ:

Router(config-flow-exporter)# dscp 63

 

(Tùy chọn) Cấu hình tham số differentiated services code point (DSCP) cho các gói dữ liệu được gửi bởi exporter.

 • Phạm vi cho đối số dscp là từ 0 đến 63. Mặc định: 0.
Bước 8 source interface-type interface-number

Ví dụ:

Router(config-flow-exporter)# source ethernet 0/0

 

(Tùy chọn) Chỉ định giao diện cục bộ mà từ đó exporter sẽ sử dụng địa chỉ IP làm địa chỉ IP nguồn cho các gói dữ liệu đã xuất.
Bước 9 option {exporter-stats | interface-table | sampler-table} [timeout seconds]

Ví dụ:

Router(config-flow-exporter)# option exporter-stats timeout 120

 

(Tùy chọn) Cấu hình tham số dữ liệu tùy chọn cho exporter.

 • Bạn có thể cấu hình đồng thời cả 3 tùy chọn.
 • Phạm vi cho đối số seconds là từ 1 đến 86.400. Mặc định: 600.
Bước 10 output-features

Ví dụ:

Router(config-flow-exporter)# output-features

 

(Tùy chọn) Cho phép gửi các gói export bằng cách sử dụng quality of service (QoS) và mã hóa.

 

Bước 11 template data timeout seconds

Ví dụ:

Router(config-flow-exporter)# template data timeout 120

 

(Tùy chọn) Cấu hình gửi lại mẫu dựa trên thời gian chờ.

 • Phạm vi cho đối số seconds là từ 1 đến 86400 (86400 giây = 24 giờ).
Bước 12 transport udp udp-port

Ví dụ:

Router(config-flow-exporter)# transport udp 650

 

Cấu hình UDP làm giao thức truyền tải và chỉ định cổng UDP mà hệ thống đích đang lắng nghe các datagram đã xuất trên đó.

 • Phạm vi cho đối số udp-port là từ 1 đến 65536.
Bước 13 ttl seconds

Ví dụ:

Router(config-flow-exporter)# ttl 15

 

(Tùy chọn) Cấu hình giá trị time-to-live (TTL) cho các gói dữ liệu do exporter gửi.

 • Phạm vi cho đối số seconds là từ 1 đến 255.
Bước 14 end

Ví dụ:

Router(config-flow-exporter)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình flow exporter và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Flow Record Cho Cisco Performance Monitor

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.

 

Bước 3 flow record type performance-monitor record-name

Ví dụ:

Router(config)# flow record type performance-monitor record-8

 

Tạo một flow record và vào chế độ cấu hình flow record.

 • Lệnh này cũng cho phép bạn sửa đổi một bản ghi luồng hiện có.
Bước 4 match ipv4 {destination{address | prefix[minimum-mask mask]}| protocol| source{address | prefix[minimum-mask mask]}

Ví dụ:

Router(config-flow-record)# match ipv4 destination address

 

Chỉ định một hoặc nhiều trường IPv4 sẽ được sử dụng trong trường key.

 

Bước 5 match transport {destination-port| rtp [ssrc]| source-port}

Ví dụ:

Router(config-flow-record)# match transport destination-port

 

Chỉ định rằng một hoặc nhiều trường lớp vận chuyển sẽ được sử dụng làm trường khóa, bao gồm trường Synchronization Source (SSRC) trong tiêu đề gói Real-Time Transport Protocol (RTP).

 

Bước 6 collect application media {bytes{rate| counter}| packets{rate| counter}| events}

Ví dụ:

Router(config-flow-record)# collect application media events

 

Chỉ định rằng các byte, gói hoặc sự kiện phương tiện của ứng dụng sẽ được sử dụng làm trường không khóa. Một sự kiện ứng dụng xảy ra khi một trong các ngưỡng được chỉ định bởi câu lệnh phản ứng cho luồng bị vượt qua ít nhất một lần trong khoảng thời gian giám sát hoặc không có gói phương tiện nào được nhìn thấy.
Bước 7 collect counter {bytes[long| rate]| packets[dropped[long]| long]}

Ví dụ:

Router(config-flow-record)# collect counter bytes long

 

Chỉ định số lượng byte hoặc gói sẽ được sử dụng làm trường không khóa.
Bước 8 collect interface {input| output}

Ví dụ:

Router(config-flow-record)# collect interface input

 

Chỉ định rằng giao diện đầu vào hoặc đầu ra sẽ được sử dụng làm trường không khóa.
Bước 9 collect ipv4 {destination mask[minimum-mask mask]}| dscp| source mask[minimum-mask mask] | ttl[minimum | maximum]}

Ví dụ:

Router(config-flow-record)# collect ipv4 dscp

 

Chỉ định trường IPv4 differentiated services code point (DCSP) hoặc trường IPv4 time-to-live (TTL) sẽ được sử dụng làm trường không khóa.

 

Bước 10 collect monitor event

Ví dụ:

Router(config-flow-record)# collect monitor event

 

Chỉ định rằng trường sự kiện giám sát sẽ được sử dụng làm trường không khóa. Một sự kiện giám sát xảy ra khi không có gói ứng dụng phương tiện nào được nhìn thấy.
Bước 11 collect routing forwarding-status [reason]

Ví dụ:

Router(config-flow-record)# collect routing forwarding-status

 

Chỉ định rằng một hoặc nhiều thuộc tính định tuyến sẽ được sử dụng làm trường không khóa.
Bước 12 collect timestamp internal

Ví dụ:

Router(config-flow-record)# collect timestamp internal

 

Chỉ định timestamp hệ thống của gói nhìn thấy đầu tiên hoặc nhìn thấy lần cuối trong một luồng sẽ được sử dụng làm trường không khóa.
Bước 13 collect transport {event packet-loss counter | packets{expected counter| lost{counter| rate}}| round-trip-time| rtp jitter{minimum| mean| maximum}}

Ví dụ:

Router(config-flow-record)# collect transport packets expected counter

 

Chỉ định rằng một hoặc nhiều trường lớp vận chuyển sẽ được sử dụng làm trường không khóa. Các trường này bao gồm số liệu cho:

 • Bộ đếm packet-loss
 • Bộ đếm packet dự kiến
 • Jitter
Bước 14 collect flow direction

Ví dụ:

Router(config-flow-record)# collect flow direction

 

Chỉ định trường flow direction sẽ được sử dụng làm trường không khóa.

 

Bước 15 end

Ví dụ:

Router(config-flow-record)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình flow record và quay lại chế độ cấu hình EXEC đặc quyền.

 

Cấu Hình Flow Monitor Cho Cisco Performance Monitor

Khi cấu hình Flow Monitor cho Trình giám sát hiệu suất của Cisco, bạn phải sử dụng một trong hai cách sau:

 • Một bản ghi quy trình hiện có mà bạn đã định cấu hình.
 • Một trong những bản ghi được xác định trước mặc định sau:
 • Bản ghi RTP mặc định (default-rtp)
 • Bản ghi TCP mặc định (default-tcp)
 • “NetFlow IPv4 original input” của Flexible NetFlow
  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.

 

Bước 3 flow monitor type performance-monitor monitor-name

Ví dụ:

Device(config)# flow monitor type performance-monitor FLOW-MONITOR-2

 

Tạo flow monitor và vào chế độ cấu hình flow monitor.

 • Lệnh này cũng cho phép bạn sửa đổi flow monitor hiện có.
Bước 4 description description

Ví dụ:

Device(config-flow-monitor)# description Used for monitoring IPv4 traffic

 

(Tùy chọn) Tạo mô tả cho flow monitor.

 

Bước 5 cache {entries| timeout| type}

Ví dụ:

Device(config-flow-monitor)# cache timeout 20

 

(Tùy chọn) Tạo bộ đệm cho flow monitor.

 

Bước 6 statistics {packet}

Ví dụ:

Device(config-flow-monitor)# statistics

 

(Tùy chọn) Chỉ định xem số liệu thống kê có được thu thập cho trình giám sát luồng hay không.

 

Bước 7 exporter exporter-name

Ví dụ:

Device(config-flow-monitor)# exporter export-4

 

Chỉ định flow exporter cho flow monitor.

 

Bước 8 record {record-namedefault-rtp| default-tcp|netflow ipv4 original-input}

Ví dụ:

Device(config-flow-monitor)# record default-rtp

 

Chỉ định flow record cho flow monitor.

 

Bước 9 end

Ví dụ:

Device(config-flow-monitor)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình flow monitor và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Cấu Hình Flow Class Cho Cisco Performance Monitor

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.

 

Bước 3 class-map class-name

Ví dụ:

Device(config)# class-map class-4

 

Chỉ định một class để đưa vào chính sách. Lặp lại lệnh này cho từng lớp mà bạn muốn đưa vào chính sách.

 

Bước 4 description description

Ví dụ:

Device(config-cmap)# description match any packets

 

(Tùy chọn) Tạo mô tả cho flow class.

 

Bước 5 match {access-group {access-group | name access-group-name} | any | class-map class-map-name | cos cos-value | destination-address mac address | discard-class class-number | dscp dscp-value | flow {direction | sampler} | fr-de | fr-dlci dlci-number | input-interface interface-name | ip {rtp starting-port-number port-range | precedence | dscp} | mpls experimental topmost number | not match-criterionpacket length {max maximum-length-value [min minimum-length-value] | min minimum-length-value [max maximum-length-value]} | precedence {precedence-criteria1 | precedence-criteria2 | precedence-criteria3 | precedence-criteria4} | protocol protocol-name | qos-group qos-group-value | source-address mac address-destinationvlan {vlan-id | vlan-range | vlan-combination}}

Ví dụ:

Device(config-cmap)# match any

 

Chỉ định các tiêu chí phân loại.

 

Bước 6 rename class-name

Ví dụ:

Device(config-cmap)# rename class-4

 

Chỉ định tên mới cho flow class.

 

Bước 7 end

Ví dụ:

Device(config-cmap)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Cấu Hình Flow Policy Cho Cisco Performance Monitor Bằng Flow Monitor Hiện Có

Các khái niệm và kỹ thuật cơ bản để định cấu hình class cho Cisco Performance Monitor cũng giống như đối với bất kỳ loại class nào khác. Class chỉ định màn hình luồng nào được bao gồm. Sự khác biệt đáng kể duy nhất là, đối với Cisco Performance Monitor, lệnh policy-map bao gồm type performance-monitor.

Nếu bạn chưa định cấu hình flow monitor hoặc không muốn sử dụng bất kỳ trình giám sát luồng hiện có nào cho một class mới, bạn có thể cấu hình nó bằng tùy chọn nội tuyến của flow monitor và chỉ định bản ghi luồng và trình xuất luồng nào được bao gồm.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.

 

Bước 3 policy-map type performance-monitor policy-name

Ví dụ:

Device(config)# policy-map type performance-monitor FLOW-MONITOR-4

 

Tạo một chính sách và vào chế độ cấu hình chính sách.

 • Lệnh này cũng cho phép bạn sửa đổi một chính sách hiện có.
Bước 4 parameter-map type performance-monitor system-default-aor

Ví dụ:

Device(config-pmap)# parameter-map type performance-monitor system-default-aor

 

Tạo tham số map cho Performance Monitor. Map duy nhất có sẵn là system-default -aor map

 

Bước 5 class {class-name | class-default}

Ví dụ:

Device(config-pmap)# class class-4

 

Chỉ định class để đưa vào chính sách. Lặp lại lệnh này cho từng lớp mà bạn muốn đưa vào chính sách.

 

Bước 6 flow monitor monitor-name

Ví dụ:

Device(config-pmap-c)# flow monitor FLOW-MONITOR-4

 

Vào chế độ cấu hình flow monitor. Nếu bạn không muốn sử dụng flow monitor hiện có, bạn có thể sử dụng tùy chọn inline để cấu hình flow monitor mới.
Bước 7 monitor metric ip-cbr

Ví dụ:

Device(config-pmap-c)# monitor metric ip-cbr

 

(Tùy chọn) Vào chế độ cấu hình số liệu giám sát IP-CBR.

 

Bước 8 rate layer3 {byte-rate {bps | kbps | mbps | gbps} | packet}

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-mipcbr)# rate layer3 248 mbps

 

(Tùy chọn) Chỉ định tốc độ theo dõi các số liệu.

 • byte-rate: Tốc độ dữ liệu tính bằng Bps, kBps, mBps hoặc gBps. Phạm vi là 1 đến 65535.
 • packet: Tốc độ gói tính bằng gói mỗi giây.
Bước 9 exit

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-mipcbr)# exit

 

Quay lại chế độ cấu hình policy class.
Bước 10 monitor metric rtp

Ví dụ:

Device(config-pmap-c)# monitor metric rtp

 

Vào chế độ cấu hình số liệu giám sát RTP.

 

Bước 11 clock-rate {type-number | type-name | defaultrate

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-mrtp)# clock-rate 8 9600

 

Chỉ định tốc độ xung nhịp được sử dụng để lấy mẫu các chỉ số giám sát video RTP.

Phạm vi cho rate là từ 1 kHz đến 192 kHz.

Bước 12 max-dropout number

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-mrtp)# max-dropout 2

 

Chỉ định số lần dropout tối đa được phép khi lấy mẫu số liệu giám sát video RTP.
Bước 13 max-reorder number

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-mrtp)# max-reorder 4

 

Chỉ định số lần reorder tối đa được phép khi lấy mẫu số liệu giám sát video RTP.
Bước 14 min-sequential number

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-mrtp)# min-sequential 2

 

Chỉ định số lượng gói tuần tự tối thiểu cần thiết để xác định một luồng là một luồng RTP.

 

Bước 15 ssrc maximum number

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-mrtp)# ssrc maximum 20

 

Chỉ định số lượng SSRC tối đa có thể được giám sát trong cùng một luồng. Một luồng được xác định bởi giao thức, địa chỉ nguồn/đích và cổng nguồn/đích.
Bước 16 exit

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-mrtp)# exit

 

Quay lại chế độ cấu hình policy class.

 

Bước 17 monitor parameters

Ví dụ:

Device(config-pmap-c)# monitor parameters

 

Vào chế độ cấu hình thông số monitor.

 

Bước 18 flows number

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-mparam)# flows 40

 

Chỉ định số lượng luồng tối đa cho mỗi bộ đệm monitor.

 

Bước 19 interval duration number

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-mparam)# interval duration 40

 

Chỉ định khoảng thời gian, tính bằng giây, giữa các mẫu được lấy từ các chỉ số giám sát video.

 

Bước 20 history number

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-mparam)# history 4

 

Chỉ định số lượng nhóm lịch sử của các chỉ số giám sát video đã thu thập.
Bước 21 timeout number

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-mparam)# timeout 20

 

Chỉ định số lượng khoảng thời gian trước khi luồng đã dừng bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.
Bước 22 exit

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-mparam)# exit

 

Quay lại chế độ cấu hình policy class.
Bước 23 react ID {media-stop | mrv | rtp-jitter-average | transport-packets-lost-rate}

Ví dụ:

Device(config-pmap-c)# react 41 rtp-jitter-average

 

Nhập chế độ mà bạn có thể chỉ định phản ứng nào xảy ra khi ngưỡng bị vi phạm đối với các số liệu sau:

 • ID: ID cho cấu hình phản ứng. Phạm vi là 1 đến 65535.
 • media-stop: Không tìm thấy lưu lượng cho luồng.
 • mrv: Tỷ lệ được tính bằng cách chia chênh lệch giữa tỷ lệ thực tế và tỷ lệ dự kiến, cho tỷ lệ dự kiến.
 • rtp-jitter-average: Jitter trung bình
 • transport-packets-lost-rate: Tỷ lệ được tính bằng cách chia số gói bị mất cho số gói dự kiến.
Bước 24 action {snmp | syslog}

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-react)# action syslog

 

Chỉ định cách vi phạm các ngưỡng được báo cáo.

 

Bước 25 alarm severity {alert | critical | emergency | error | info}

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-react)# alarm severity critical

 

Chỉ định mức báo động nào sẽ được báo cáo. Cài đặt mặc định là info.

 

Bước 26 alarm type {discrete | grouped {count number | percent number}

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-react)# alarm type discrete

 

Chỉ định loại cấp độ nào được coi là cảnh báo yêu cầu báo cáo. Cài đặt mặc định là discrete.

 

Bước 27 threshold value {ge number | gt number | le number | lt number | range rng-start rng-end}

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-react)# threshold value ge 20

 

Chỉ định loại giá trị ngưỡng nào được coi là cảnh báo yêu cầu báo cáo.

Nếu không có giá trị nào được đặt nhưng tên ứng dụng được cấu hình làm trường khóa, thì hệ thống sẽ sử dụng giá trị cho ngưỡng mà hệ thống tìm thấy trong map mặc định. Nếu không có giá trị nào được đặt và tên ứng dụng không được cấu hình làm trường khóa, thì giá trị mặc định sẽ được sử dụng cho ngưỡng.

Nếu nhiều hơn một lệnh react được cấu hình cho cùng một chính sách và lớp nhưng chỉ một trong các cấu hình phản ứng có giá trị ngưỡng được đặt, thì các giá trị của phản ứng đã định cấu hình sẽ được ưu tiên và các giá trị ngưỡng còn lại sẽ bị bỏ qua.

Nếu nhiều lệnh react được định cấu hình cho cùng một chính sách và không lệnh nào trong số chúng có giá trị ngưỡng được cấu hình, thì giá trị ngưỡng mặc định sẽ được áp dụng cho cấu hình có ID phản ứng thấp nhất.

Bước 28 description description

Ví dụ:

Device(config-cmap-c-react)# description rtp-jitter-average above 40

 

(Tùy chọn) Tạo mô tả cho reaciton.
Bước 29 end

Ví dụ:

Device(config-pmap-c-react)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình Flow Policy Cho Cisco Performance Monitor Mà Không Sử Dụng Flow Monitor Hiện Có

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.

 

Bước 3 policy-map type performance-monitor policy-name

Ví dụ:

Router(config)# policy-map type preformance-monitor FLOW-MONITOR-4

 

Tạo một policy và vào chế độ cấu hình policy.

 • Lệnh này cũng cho phép bạn sửa đổi một chính sách hiện có.

 

Bước 4 class {class-name | class-default}

Ví dụ:

Router(config-pmap)# class class-4

 

Chỉ định một class để đưa vào policy. Lặp lại lệnh này cho từng lớp mà bạn muốn đưa vào policy.

 

Bước 5 flow monitor inline

Ví dụ:

Router(config-pmap-c)# flow monitor inline

 

Vào chế độ nội tuyến và cho phép bạn định cấu hình trình theo dõi luồng mới.

 

Bước 6 record {record-name| default-rtp| default-tcp}

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-flowmon)# record default-tcp

 

Specifies a flow record to associate with the flow monitor.

 

Bước 7 exporter exporter-name

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-flowmon)# exporter exporter-4

 

Chỉ định một flow record để liên kết với flow exporter.

 

Bước 8 exit

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-flowmon)# exit

 

Quay lại chế độ cấu hình policy class.

 

Bước 9 monitor metric ip-cbr

Ví dụ:

Router(config-pmap-c)# monitor metric ip-cbr

 

(Tùy chọn) Vào chế độ cấu hình số liệu giám sát IP-CBR.

 

Bước 10 rate layer3 {byte-rate {bps | kbps | mbps | gbps} | packet}

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-mipcbr)# rate layer3 248 mbps

 

(Tùy chọn) Chỉ định tốc độ theo dõi các số liệu.

 • byte-rate: Tốc độ dữ liệu tính bằng Bps, kBps, mBps hoặc gBps. Phạm vi là 1 đến 65535.
 • packet: Tốc độ gói tính bằng gói trên giây.
Bước 11 exit

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-mipcbr)# exit

 

Quay lại chế độ cấu hình policy class.

 

Bước 12 monitor metric rtp

Ví dụ:

Router(config-pmap-c)# monitor metric rtp

 

Vào chế độ cấu hình số liệu giám sát RTP.

 

Bước 13 clock-rate {type-numbertype-namerate

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-mrtp)# clock-rate 8 9600

 

Chỉ định tốc độ xung nhịp được sử dụng để lấy mẫu các chỉ số giám sát video RTP.

Phạm vi cho rate là 1 kHz đến 192 kHz.

Bước 14 max-dropout number

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-mrtp)# max-dropout 2

 

Chỉ định số lần dropout tối đa được phép khi lấy mẫu số liệu giám sát video RTP.
Bước 15 max-reorder number

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-mrtp)# max-reorder 4

 

Chỉ định số lần reorder tối đa được phép khi lấy mẫu số liệu giám sát video RTP.
Bước 16 min-sequential number

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-mrtp)# min-sequential 2

 

Chỉ định số lượng gói tuần tự tối thiểu cần thiết để xác định một luồng là một luồng RTP.
Bước 17 ssrc maximum number

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-mrtp)# ssrc maximum 20

 

Chỉ định số lượng SSRC tối đa có thể được giám sát trong cùng một luồng. Một luồng được xác định bởi giao thức, địa chỉ nguồn/đích và cổng nguồn/đích.

 

Bước 18 exit

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-mrtp)# exit

 

Quay lại chế độ cấu hình policy class.

 

Bước 19 monitor parameters

Ví dụ:

Router(config-pmap-c)# monitor parameters

 

Vào chế độ cấu hình thông số monitor.

 

Bước 20 flows number

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-mparam)# flows 40

 

Chỉ định số lượng luồng tối đa cho mỗi bộ đệm monitor.

 

Bước 21 interval duration number

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-mparam)# interval duration 40

 

Chỉ định thời lượng của các khoảng thời gian, tính bằng giây, để thu thập số liệu giám sát.

 

Bước 22 history number

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-mparam)# history 4

 

Chỉ định số lượng khoảng thời gian lịch sử của các chỉ số giám sát được thu thập để hiển thị.

 

Bước 23 timeout number

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-mparam)# timeout 20

 

Chỉ định các khoảng số trước khi luồng đã dừng bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.
Bước 24 exit

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-mparam)# exit

 

Quay lại chế độ cấu hình policy class.
Bước 25 react ID {media-stop | mrv | rtp-jitter-average | transport-packets-lost-rate}

Ví dụ:

Router(config-pmap-c)# react 41 rtp-jitter-average

 

Nhập chế độ mà bạn có thể chỉ định phản ứng nào xảy ra khi ngưỡng bị vi phạm đối với các số liệu sau:

 • ID: ID cho cấu hình react. Phạm vi từ 1 đến 65535.
 • media-stop: Không tìm thấy lưu lượng cho luồng.
 • mrv: Tỷ lệ được tính bằng cách chia chênh lệch giữa tỷ lệ thực tế và tỷ lệ dự kiến, cho tỷ lệ dự kiến.
 • rtp-jitter-average: Jitter trung bình.
 • transport-packets-lost-rate: Tỷ lệ được tính bằng cách chia số gói bị mất cho số gói dự kiến.
Bước 26 action {snmp | syslog}

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-react)# action syslog

 

Chỉ định cách vi phạm các ngưỡng được báo cáo.
Bước 27 alarm severity {alert| critical| emergency| errorinfo}

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-react)# alarm severity critical

 

Chỉ định mức báo động nào sẽ được báo cáo. Cài đặt mặc định là info.

 

Bước 28 alarm type {discrete| grouped {count number | percent number}

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-react)# alarm severity critical

 

Chỉ định loại cấp độ nào được coi là cảnh báo yêu cầu báo cáo. Cài đặt mặc định là discrete.

 

Bước 29 threshold value {ge number | gt number | le number | lt number | range rng-start rng-end

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-react)# threshold value ge

 

Chỉ định loại giá trị cấp độ nào được coi là cảnh báo yêu cầu báo cáo.

 

Bước 30 description description

Ví dụ:

Router(config-cmap-c-react)# description rtp-jitter-average above 40

 

(Tùy chọn) Tạo mô tả cho reaction.

 

Bước 31 end

Ví dụ:

Router(config-pmap-c-react)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Áp Dụng Cisco Performance Monitor Policy Cho Giao Diện Bằng Flow Policy Hiện Có

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung

 

Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Router(config)# interface ethernet 0/0

 

Chỉ định một giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.

 

Bước 4 service-policy type performance-monitor {input | output} policy-name

Ví dụ:

Router(config-if)# service-policy type performance-monitor input mypolicy-map-4

Router(config-if)# service-policy type performance-monitor input rtp   

Router(config-if)# service-policy type performance-monitor input tcp

Ví dụ:

Router(config-if)# service-policy type performance-monitor output rtp   

Router(config-if)# service-policy type performance-monitor output tcp

Router(config-if)# service-policy type performance-monitor output test

 

Gắn một policy map vào giao diện đầu vào hoặc mạch ảo (VC), hoặc giao diện đầu ra hoặc VC, được sử dụng làm chính sách dịch vụ cho giao diện hoặc VC đó.

 • input: Gắn policy map đã chỉ định vào giao diện đầu vào hoặc VC đầu vào.
 • output: Gắn policy map đã chỉ định vào giao diện đầu ra hoặc VC đầu ra.
 • policy-name: Tên của policy map dịch vụ (được tạo bởi lệnh policy-map) được gắn vào. Tên có thể có tối đa 40 ký tự chữ và số.
Step 5 end

Ví dụ:

Router(config-if)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Áp Dụng Cisco Performance Monitor Policy Cho Giao Diện Mà Không Cần Sử Dụng Flow Policy

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Router> enable

 

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc

 

Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Router# configure terminal

 

Vào chế độ cấu hình chung.

 

Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Router(config)# interface ethernet 0/0

 

Chỉ định một giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.

 

Bước 4 service-policy type performance-monitor inline {input | output}

Ví dụ:

Router(config-if)# service-policy type performance-monitor inline input

 

Gắn policy map vào giao diện đầu vào hoặc mạch ảo (VC), hoặc giao diện đầu ra hoặc VC, được sử dụng làm chính sách dịch vụ cho giao diện hoặc VC đó.

 • input: Gắn policy map đã chỉ định vào giao diện đầu vào hoặc VC đầu vào.
 • output: Gắn policy map đã chỉ định vào giao diện đầu ra hoặc VC đầu ra.
Bước 5 match {access-group {access-group | name access-group-name} | any | class-mapclass-map-name | cos cos-value | destination-address mac address | discard-class class-number | dscp dscp-value | flow {direction | sampler} | fr-de | fr-dlci dlci-number | input-interface interface-name | ip {rtp starting-port-number port-range | precedence | dscp} | mpls experimental topmost number | not match-criterionpacket length {max maximum-length-value [min minimum-length-value] | min minimum-length-value [max maximum-length-value]} | precedence {precedence-criteria1 | precedence-criteria2 | precedence-criteria3 | precedence-criteria4} | protocol protocol-name | qos-group qos-group-value | source-address mac address-destinationvlan {vlan-idvlan-range | vlan-combination}}

Ví dụ:

Router(config-if-spolicy-inline)# match any

 

Chỉ định các tiêu chí phân loại.
Bước 6 flow monitor {monitor-nameinline}

Ví dụ:

Router(config-if-spolicy-inline)# flow monitor inline

 

Chỉ định trình theo dõi luồng hiện có để liên kết với flow policy. Nếu bạn không muốn sử dụng flow monitor hiện có, bạn có thể sử dụng tùy chọn inline để cấu hình một monitor mới.

Nếu cần, bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn inline để chỉ định flow record và flow exporter.

 

Bước 7 record {record-name| default-rtp| default-tcp}

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-flowmon)# record default-tcp

 

(Tùy chọn) Nếu bạn không muốn sử dụng flow monitor hiện có mà thay vào đó sử dụng tùy chọn inline, hãy sử dụng lệnh này để cấu hình flow record.

 

Bước 8 exporter exporter-name

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-flowmon)# exporter exporter-4

 

(Tùy chọn) Nếu bạn không muốn sử dụng flow monitor hiện có mà thay vào đó sử dụng tùy chọn inline, hãy sử dụng lệnh này để cấu hình flow exporter.

 

Bước 9 exit

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-flowmon)# exit

 

Quay lại chế độ cấu hình nội tuyến service-policy.

 

Bước 10 monitor metric ip-cbr

Ví dụ:

Router(config-if-spolicy-inline)# monitor metric ip-cbr

 

Vào chế độ cấu hình số liệu giám sát IP-CBR.

 

Bước 11 rate layer3 {byte-rate {bps | kbps | mbps | gbps} | packet}

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-mipcbr)# rate layer3 248 mbps

 

Chỉ định tốc độ để theo dõi các số liệu.

 • byte-rate: Tốc độ dữ liệu tính bằng Bps, kBps, mBps hoặc gBps. Phạm vi là 1 đến 65535.
 • packet: Tốc độ gói tính bằng gói trên giây.
Bước 12 exit

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-mipcbr)# exit

 

Quay lại chế độ cấu hình nội tuyến service-policy.

 

Bước 13 monitor metric rtp

Ví dụ:

Router(config-if-spolicy-inline)# monitor metric rtp

 

Vào chế độ cấu hình số liệu giám sát RTP.

 

Bước 14 clock-rate {type-numbertype-name} rate

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-mrtp)# clock-rate 8 9600

 

Chỉ định tốc độ xung nhịp được sử dụng để lấy mẫu các chỉ số giám sát video RTP.

Phạm vi rate là từ 1 kHz đến 192 kHz.

 

Bước 15 max-dropout number

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-mrtp)# max-dropout 2

 

Chỉ định số lần dropout tối đa được phép khi lấy mẫu số liệu giám sát video RTP.

 

Bước 16 max-reorder number

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-mrtp)# max-reorder 4

 

Chỉ định số lần reorder tối đa được phép khi lấy mẫu số liệu giám sát video RTP.

 

Bước 17 min-sequential number

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-mrtp)# min-sequential 2

 

Chỉ định số lượng gói tuần tự tối thiểu cần thiết để xác định một luồng là một luồng RTP.

 

Bước 18 ssrc maximum number

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-mrtp)# ssrc maximum 20

 

Chỉ định số lượng SSRC tối đa có thể được giám sát trong cùng một luồng. Một luồng được xác định bởi giao thức, địa chỉ nguồn/đích và cổng nguồn/đích.

 

Bước 19 exit

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-mrtp)# exit

 

Quay lại chế độ cấu hình nội tuyến service-policy.

 

Bước 20 monitor parameters

Ví dụ:

Router(config-if-spolicy-inline)# monitor parameters

 

Vào chế độ cấu hình thông số giám sát.

 

Bước 21 flows number

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-mparam)# flows 40

 

Chỉ định số lượng luồng tối đa cho mỗi bộ đệm monitor.

 

Bước 22 interval duration number

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-mparam)# interval duration 40

 

Chỉ định thời lượng của các khoảng thời gian, tính bằng giây, để thu thập số liệu giám sát.

 

Bước 23 history number

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-mparam)# history 4

 

Chỉ định số lượng khoảng thời gian lịch sử của các chỉ số giám sát được thu thập để hiển thị.

 

Bước 24 timeout number

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-mparam)# timeout 20

 

Chỉ định số lượng khoảng thời gian trước khi luồng đã dừng bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

 

Bước 25 exit

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-mparam)# exit

 

Quay lại chế độ cấu hình nội tuyến service-policy.

 

Bước 26 react ID {media-stop | mrv | rtp-jitter-average | transport-packets-lost-rate}

Ví dụ:

Router(config-if-spolicy-inline)# react 6 rtp-jitter-average

 

Nhập chế độ mà bạn có thể chỉ định phản ứng nào xảy ra khi ngưỡng bị vi phạm đối với các số liệu sau:

 • ID: ID cho cấu hình react. Phạm vi từ 1 đến 65535.
 • media-stop: Không tìm thấy lưu lượng cho luồng.
 • mrv: Tỉ lệ được tính bằng cách chia chênh lệch giữa tỷ lệ thực tế và tỷ lệ dự kiến, cho tỷ lệ dự kiến.
 • rtp-jitter-average: Jitter trung bình
 • transport-packets-lost-rate: Tỉ lệ được tính bằng cách chia số gói bị mất cho số gói dự kiến.
Bước 27 action {snmp | syslog}

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-react)# action syslog

 

Chỉ định cách vi phạm các ngưỡng được báo cáo.

 

Bước 28 alarm severity {alert| critical| emergency| error | info}

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-react)# alarm severity critical

 

Chỉ định mức báo động nào sẽ được báo cáo.

 

Bước 29 alarm type {discrete| grouped{count number | percent number}}

Ví dụ:

Router(config-pspolicy-inline-react)# alarm severity critical

 

Chỉ định loại cấp độ nào được coi là cảnh báo yêu cầu báo cáo.

 

Bước 30 threshold value {ge number | gt number | le number | lt number | range rng-start rng-end}

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-react)# threshold value ge

 

Chỉ định loại giá trị cấp độ nào được coi là cảnh báo yêu cầu báo cáo.

 

Bước 31 end

Ví dụ:

Router(config-spolicy-inline-react)# end

 

Thoát khỏi chế độ cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

 

Xác Minh Cisco Performance Monitor Đang Thu Thập Dữ Liệu

Bước 1 enable

Nhập lệnh enable ở chế độ EXEC đặc quyền (Nhập mật khẩu nếu được nhắc).

Ví dụ:

Device> enable

Device#

Bước 2 show policy-map type performance-monitor [interface interface-name][class class-name][input | output]

Ví dụ:

  Policy Map type performance-monitor PM-POLICY-4

    Class PM-CLASS-4

      flow monitor PM-MONITOR-4

        record PM-RECORD-4

        exporter PM-EXPORTER-4

      monitor parameters

        interval duration 30

        timeout 10

        history 10

        flows 8000

      monitor metric rtp

        min-sequential 5

        max-dropout 5

        max-reorder 5

        clock-rate default 90000

        ssrc maximum 5

Mô tả
Table 3 show policy-map type performance-monitor Field Descriptions
Tên của chính sách luồng Cisco Performance Monitor.
Tên của giám sát luồng Cisco Performance Monitor.
Tên của bản ghi luồng Cisco Performance Monitor.
Tên của trình xuất luồng Cisco Performance Monitor.
Các tham số cho chính sách lưu lượng.
Thời lượng đã cấu hình của khoảng thời gian thu thập cho chính sách.
Lượng thời gian đã cấu hình chờ phản hồi khi thu thập dữ liệu cho chính sách.
Số lượng historical collection được cấu hình để lưu giữ cho chính sách.
Số luồng được định cấu hình để thu thập cho chính sách.
Số liệu RTP cho chính sách luồng.
Số lượng gói tối thiểu được định cấu hình theo trình tự được sử dụng để phân loại luồng RTP.
Số gói tối đa được định cấu hình để bỏ qua trước gói hiện tại về số thứ tự.
Số gói tối đa được định cấu hình để bỏ qua phía sau gói hiện tại về số thứ tự.
Tốc độ xung nhịp được định cấu hình cho clock rate của gói RTP được sử dụng để tính toán độ trễ đến của gói.
Số lượng SSRC tối đa được định cấu hình có thể được giám sát trong cùng một luồng. Một luồng được xác định bởi giao thức, địa chỉ nguồn/đích và cổng nguồn/đích. Phạm vi là từ 1 đến 50.
Bước 3 show performance monitor status [interface interface name[filter] | policy policy-map-name class class-map-name[filter]} | filter]

where filter = {ip {source-addr source-prefix | any} {dst-addr dst-prefix | any} | {tcp | udp} {source-addr source-prefix | any} {[eq| lt| gt number| range min maxssrc {ssrc-number | any} | {{dst-addr dst-prefix | anyeq| lt| gt number| range min maxssrc {ssrc-number | any}}

Lệnh này hiển thị số liệu thống kê tích lũy cho số khoảng thời gian gần đây nhất đã chỉ định. Số khoảng thời gian được cấu hình bằng lệnh history. Cài đặt mặc định cho các lệnh này là 10 khoảng thời gian thu thập gần đây nhất. Khoảng thời gian của các khoảng thời gian thu thập được chỉ định bởi lệnh interval duration.

Để xem số liệu thống kê cho các khoảng thời gian khác, hãy sử dụng lệnh show performance monitor history.

Bước 4 show performance monitor history [interval{allnumber[start number]} | interface interface name[filter] | policy policy-map-name class class-map-name[filter]} | filter ]

where filter = {ip {source-addr source-prefix | any} {dst-addr dst-prefix | any} | {tcp | udp} {source-addr source-prefix | any} {[eq| lt| gt number| range min maxssrc {ssrc-number | any} | {{dst-addr dst-prefix | anyeq| lt| gt number| range min maxssrc {ssrc-number | any}}

Lệnh này hiển thị số liệu thống kê được thu thập bởi Cisco Performance Monitor trong bất kỳ hoặc tất cả các khoảng thời gian, kể cả khoảng thời gian hiện tại. Khoảng thời gian của các khoảng thời gian thu thập được chỉ định bởi lệnh interval duration.

Ví dụ sau đây cho thấy kết quả của lệnh show performance monitor history:

Note    Nếu chính sách tương tự được áp dụng trên cùng một giao diện đầu vào và đầu ra, màn hình sẽ hiển thị một luồng duy nhất cho các giao diện đầu vào và đầu ra và tên giao diện cũng như hướng cho luồng sẽ không được hiển thị.

Ví dụ:

Codes: *  - field is not configurable under flow record
    NA - field is not applicable for configured parameters
Match: ipv4 source address = 21.21.21.1, ipv4 destination address = 1.1.1.1, 
transport source-port = 10240, transport destination-port = 80, ip protocol = 6,
 Policy: RTP_POL, Class: RTP_CLASS

 start time                 14:57:34  
                       ============
 *history bucket number           : 1      
 routing forwarding-status         : Unknown
 transport packets expected counter     : NA
 transport packets lost counter       : NA
 transport round-trip-time      (msec) : 4
 transport round-trip-time sum    (msec) : 8
 transport round-trip-time samples     : 2
 transport event packet-loss counter    : 0
 interface input              : Null
 interface output              : Null
 counter bytes               : 8490
 counter packets              : 180
 counter bytes rate             : 94
 counter client bytes           : 80
 counter server bytes           : 200
 counter client packets          : 6
 counter server packets          : 6
 transport tcp window-size minimum     : 1000
 transport tcp window-size maximum     : 2000
 transport tcp window-size average     : 1500
 transport tcp maximum-segment-size    : 0
 application media bytes counter      : 1270
 application media bytes rate        : 14
 application media packets counter     : 180
 application media event          : Stop
 monitor event               : false 

 [data set,id=257] Global session ID|Multi-party session ID| 
 [data] 11           |22
Mô tả
Table 4 show performance monitor status and show performance-monitor history Field Descriptions
Số nhóm dữ liệu lịch sử được thu thập.
Trạng thái chuyển tiếp được mã hóa bằng tám bit với hai bit quan trọng nhất cho trạng thái và sáu bit còn lại cho mã reason.

Trạng thái không xác định (00), Forwarded (10), Dropped (10) hoặc Consumed (11).

Danh sách sau đây hiển thị các giá trị trạng thái chuyển tiếp cho từng loại trạng thái.

Unknown

 • 0

Forwarded

 • Unknown 64
 • Forwarded Fragmented 65
 • Forwarded not Fragmented 66

Dropped

 • Unknown 128
 • Drop ACL Deny 129
 • Drop ACL drop 130
 • Drop Unroutable 131
 • Drop Adjacency 132
 • Drop Fragmentation & DF set 133
 • Drop Bad header checksum 134
 • Drop Bad total Length 135
 • Drop Bad Header Length 136
 • Drop bad TTL 137
 • Drop Policer 138
 • Drop WRED 139
 • Drop RPF 140
 • Drop For us 141
 • Drop Bad output interface 142
 • Drop Hardware 143

Consumed

 • Unknown 192
 • Terminate Punt Adjacency 193
 • Terminate Incomplete Adjacency 194
 • Terminate For us 195
Số lượng gói dự kiến.
Số gói bị mất.
Số mili giây cần thiết để hoàn thành một round trip.
Tổng số mili giây cần thiết để hoàn thành một round trip cho tất cả các mẫu.
Tổng số mẫu được sử dụng để tính thời gian khứ hồi.
Số sự kiện bị mất (số lượng các gói bị mất liền kề).
Chỉ mục giao diện gửi đến.
Chỉ mục giao diện gửi đi.
Tổng số byte được thu thập cho tất cả các luồng.
Tổng số gói IP được gửi cho tất cả các luồng.
Số lượng gói hoặc bit trung bình (như được cấu hình) được hệ thống giám sát xử lý mỗi giây trong khoảng thời gian giám sát cho tất cả các luồng.
Số byte được gửi bởi client.
Số byte được gửi bởi server.
Số lượng gói được gửi bởi client.
Số lượng gói được gửi bởi server.
Kích thước tối đa của cửa sổ TCP.
Kích thước tối thiểu của cửa sổ TCP.
Kích thước trung bình của cửa sổ TCP.
Kích thước phân đoạn TCP tối đa.
Số byte IP từ các ứng dụng đa phương tiện nhận được cho một luồng đa phương tiện cụ thể.
Tốc độ bit phương tiện trung bình (bps) cho tất cả các luồng trong khoảng thời gian giám sát.
Số lượng gói IP được tạo từ các ứng dụng đa phương tiện nhận được cho một luồng phương tiện cụ thể.
Bit 1 không được sử dụng. Bit 2 chỉ ra rằng không có gói ứng dụng phương tiện nào được nhìn thấy, nói cách khác, đã xảy ra Media Stop Event
Bit 1 chỉ ra rằng một trong các ngưỡng được chỉ định bởi câu lệnh phản ứng cho luồng đã bị vượt qua ít nhất một lần trong khoảng thời gian giám sát. Bit 2 chỉ ra rằng đã có sự mất niềm tin trong phép đo.

Hiển Thị Performance Monitor Cache Và Client

Bước 1 enable

Nhập lệnh enable ở chế độ EXEC đặc quyền (Nhập mật khẩu nếu được nhắc).

Ví dụ:

Device> enable

Device#

Bước 2 show performance monitor cache [policy policy-map-name class class-map-name][interface interface name]

Ví dụ:

MMON Metering Layer Stats:

static pkt cnt: 3049

static cce sb cnt: 57

dynamic pkt cnt: 0

Cache type:                            Permanent

Cache size:                                 2000

Current entries:                               8

High Watermark:                                9

Flows added:                                   9

Updates sent            (  1800 secs)          0

IPV4 SRC ADDR    IPV4 DST ADDR    IP PROT  TRNS SRC PORT  TRNS DST PORT

ipv4 ttl ipv4 ttl min ipv4 ttl max  ipv4 dscp bytes long perm pktslong perm  user space vm

==========================================================================================

10.1.1.1         10.1.2.3              17           4000           1967

0             0             0  0x00                         80

1 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000

10.1.1.1         10.1.2.3              17           6000           1967

0             0             0  0x00                         80

1  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000

10.1.1.1         10.1.2.3              17           4000           2000

0             0             0  0x00                         44

1  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000

10.1.1.1         10.1.2.3               6           6000           3000

0             0             0  0x00                         84

2  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000

10.1.1.1         10.1.2.3              17           1967           6001

0             0             0  0x00                         36

1  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000

10.1.1.1         10.1.2.3              17           1967           4001

0             0             0  0x00                         36

1  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000

10.1.1.1         10.1.2.3               6           3001           6001

0             0             0  0x00                        124

3  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000

10.1.1.1         10.1.2.3              17           2001           4001

0             0             0  0x00                         44

1  0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000000

Bước 3 show performance monitor clients detail all

Ví dụ:

Client name for ID 1 : Mediatrace-131419052

Type: Mediatrace

Age: 443 seconds

Monitor Object: _MMON_DYN_-class-map-69

Flow spec: (dvmc-acl#47) 10.10.130.2 1000 10.10.132.2 2000 17

monitor parameters

interval duration 60

timeout 2

history 1

flows 100

monitor metric rtp

min-sequential 10

max-dropout 5

max-reorder 5

clock-rate 112 90000

clock-rate default 90000

ssrc maximum 20

monitor metric ip-cbr

rate layer3 packet 20

Flow record: dvmc_fnf_fdef_47

Key fields:

ipv4 source address

ipv4 destination address

transport source-port

transport destination-port

ip protocol

Non-key fields:

monitor event

application media event

routing forwarding-status

ip dscp

ip ttl

counter bytes rate

application media bytes rate

transport rtp jitter mean

transport packets lost counter

transport packets expected counter

transport event packet-loss counter

transport packets lost rate

timestamp interval

counter packets dropped

counter bytes

counter packets

application media bytes counter

application media packets counter

Monitor point: _MMON_DYN_-policy-map-70 GigabitEthernet0/3 output

Classification Statistic:

matched packet: 545790

matched byte: 64403220

Hiển Thị Clock Rate Cho Cisco Performance Monitor Class

Bước 1 enable

Nhập lệnh enable ở chế độ EXEC đặc quyền (nhập mật khẩu nếu được nhắc).

Ví dụ:

Device> enable

Device#

Bước 2 show performance monitor clock rate [policy policy-map-name class class-map-name]

Nếu không có class name nào được chỉ định, thông tin của tất cả class sẽ được hiển thị.

Ví dụ:

Device# show performance monitor clock rate policy all-apps class telepresence-CS4

Load for five secs: 6%/2%; one minute: 5%; five minutes: 5% Time source is NTP, 17:41:35.508 EST Wed Feb 16 2011

RTP clock rate for Policy: all-apps, Class: telepresence-CS4

     Payload type     Clock rate(Hz)

     pcmu    (0  )     8000

     gsm     (3  )     8000

     g723    (4  )     8000

     dvi4    (5  )     8000

     dvi4-2  (6  )     16000

     lpc     (7  )     8000

     pcma    (8  )     8000

     g722    (9  )     8000

     l16-2   (10 )     44100

     l16     (11 )     44100

     qcelp   (12 )     8000

     cn      (13 )     8000

     mpa     (14 )     90000

     g728    (15 )     8000

     dvi4-3  (16 )     11025

     dvi4-4  (17 )     22050

     g729    (18 )     8000

     celb    (25 )     90000

     jpeg    (26 )     90000

     nv      (28 )     90000

     h261    (31 )     90000

     mpv     (32 )     90000

     mp2t    (33 )     90000

     h263    (34 )     90000

             (96 )     48000

             (112)     90000

     default           90000

Hiển Thị Trạng Thái Hiện Tại Của Flow Monitor

Bước 1 enable

Nhập lệnh enable ở chế độ EXEC đặc quyền (nhập mật khẩu nếu được nhắc).

Ví dụ:

Device> enable

Device#

Bước 2 show flow monitor type performance-monitor

Lệnh show flow monitor type performance-monitor hiển thị trạng thái hiện tại của flow monitor mà bạn đã chỉ định.

Ví dụ:

Device# show flow monitor type performance-monitor

Flow Monitor type performance-monitor monitor-4:

  Description:           User defined

  Flow Record:           record-4

  Flow Exporter:         exporter-4

  No. of Inactive Users: 0

  No. of Active Users:   0

Xác Minh Cấu Hình Flow Monitor

Bước 1 enable

Nhập lệnh enable ở chế độ EXEC đặc quyền (nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc).

Ví dụ:

Device> enable

Device#

Bước 2 show running-config flow monitor

Lệnh show running-config flow monitor hiển thị lệnh cấu hình của flow monitor bạn đã chỉ định.

Ví dụ:

Device# show running-config flow monitor

Current configuration:

!

flow monitor FLOW-MONITOR-1

 description Used for basic IPv4 traffic analysis

 record netflow ipv4 original-input

!

!

flow monitor FLOW-MONITOR-2

 description Used for basic IPv6 traffic analysis

 record netflow ipv6 original-input

!

Xác Minh Cisco IOS Flexible NetFlow Và Cisco Performance Monitor Được Bật Trên Giao Diện

Bước 1 enable

Nhập lệnh enable ở chế độ EXEC đặc quyền (nhập mật khẩu nếu được nhắc).

Ví dụ:

Router> enable

Router#

Bước 2 show flow interface type number

Lệnh show flow interface xác minh rằng Flexible NetFlow và Cisco Performance Monitor được bật trên giao diện.

Ví dụ:

Router# show flow interface ethernet 0/0

Interface Ethernet0/0

  FNF:  monitor:         FLOW-MONITOR-1

        direction:       Input

        traffic(ip):     on

  FNF:  monitor:         FLOW-MONITOR-2

        direction:       Input

        traffic(ipv6):   on

Hiển Thị Flow Monitor Cache

Bước 1 enable

Nhập lệnh enable ở chế độ EXEC đặc quyền (nhập mật khẩu nếu được nhắc).

Ví dụ:

Device> enable

Device#

Bước 2 show flow monitor name monitor-name cache format record

Lệnh show flow monitor name monitor-name cache format record hiển thị trạng thái, số liệu thống kê và dữ liệu luồng trong bộ nhớ đệm cho màn hình lưu lượng.

Ví dụ:

Device# show flow monitor name FLOW-MONITOR-1 cache format record

Cache type:                            Normal

  Cache size:                              4096

  Current entries:                            8

  High Watermark:                             8

  Flows added:                               24

  Flows aged:                                16

    – Active timeout   (  1800 secs)          0

    – Inactive timeout (    15 secs)         16

    – Event aged                              0

    – Watermark aged                          0

    – Emergency aged                          0

IPV4 SOURCE ADDRESS:       10.251.10.1

IPV4 DESTINATION ADDRESS:  172.16.10.2

TRNS SOURCE PORT:          0

TRNS DESTINATION PORT:     2048

INTERFACE INPUT:           Et0/0

FLOW SAMPLER ID:           0

IP TOS:                    0x00

IP PROTOCOL:               1

ip source as:              0

ip destination as:         0

ipv4 next hop address:     172.16.7.2

ipv4 source mask:          /0

ipv4 destination mask:     /24

tcp flags:                 0x00

interface output:          Et1/0

counter bytes:             733500

counter packets:           489

timestamp first:           720892

timestamp last:            975032

.

.

.

IPV4 SOURCE ADDRESS:       172.16.6.1

IPV4 DESTINATION ADDRESS:  224.0.0.9

TRNS SOURCE PORT:          520

TRNS DESTINATION PORT:     520

INTERFACE INPUT:           Et0/0

FLOW SAMPLER ID:           0

IP TOS:                    0xC0

IP PROTOCOL:               17

ip source as:              0

ip destination as:         0

ipv4 next hop address:     0.0.0.0

ipv4 source mask:          /24

ipv4 destination mask:     /0

tcp flags:                 0x00

interface output:          Null

counter bytes:             52

counter packets:           1

timestamp first:           973804

timestamp last:            973804

Device# show flow monitor name FLOW-MONITOR-2 cache format record

Cache type:                            Normal

  Cache size:                              4096

  Current entries:                            6

  High Watermark:                             8

  Flows added:                             1048

  Flows aged:                              1042

    – Active timeout   (  1800 secs)         11

    – Inactive timeout (    15 secs)       1031

    – Event aged                              0

    – Watermark aged                          0

    – Emergency aged                          0

IPV6 FLOW LABEL:           0

IPV6 EXTENSION MAP:        0x00000040

IPV6 SOURCE ADDRESS:       2001:DB8:1:ABCD::1

IPV6 DESTINATION ADDRESS:  2001:DB8:4:ABCD::2

TRNS SOURCE PORT:          3000

TRNS DESTINATION PORT:     55

INTERFACE INPUT:           Et0/0

FLOW DIRECTION:            Input

FLOW SAMPLER ID:           0

IP PROTOCOL:               17

IP TOS:                    0x00

ip source as:              0

ip destination as:         0

ipv6 next hop address:     ::

ipv6 source mask:          /48

ipv6 destination mask:     /0

tcp flags:                 0x00

interface output:          Null

counter bytes:             521192

counter packets:           9307

timestamp first:           9899684

timestamp last:            11660744

.

.

.

IPV6 FLOW LABEL:           0

IPV6 EXTENSION MAP:        0x00000000

IPV6 SOURCE ADDRESS:       FE80::A8AA:BBFF:FEBB:CC03

IPV6 DESTINATION ADDRESS:  FF02::9

TRNS SOURCE PORT:          521

TRNS DESTINATION PORT:     521

INTERFACE INPUT:           Et0/0

FLOW DIRECTION:            Input

FLOW SAMPLER ID:           0

IP PROTOCOL:               17

IP TOS:                    0xE0

ip source as:              0

ip destination as:         0

ipv6 next hop address:     ::

ipv6 source mask:          /10

ipv6 destination mask:     /0

tcp flags:                 0x00

interface output:          Null

counter bytes:             92

counter packets:           1

timestamp first:           11653832

timestamp last:            11653832

Hiển Thị Trạng Thái Hiện Tại Của Flow Exporter

Bước 1 enable

Nhập lệnh enable ở chế độ EXEC đặc quyền (nhập mật khẩu nếu được nhắc).

Ví dụ:

Device> enable

Device#

Bước 2 show flow exporter [exporter-name]

Lệnh show flow exporter hiển thị trạng thái hiện tại của flow exporter mà bạn chỉ định.

Ví dụ:

Device# show flow exporter EXPORTER-1

Flow Exporter EXPORTER-1:

  Description:              Exports to Chicago datacenter

  Transport Configuration:

    Destination IP address: 172.16.10.2

    Source IP address:      172.16.7.1

    Transport Protocol:     UDP

    Destination Port:       65

    Source Port:            56041

    DSCP:                   0x0

    TTL:                    255

Xác Minh Cấu Hình FLow Exporter

Bước 1 enable

Nhập lệnh enable ở chế độ EXEC đặc quyền (nhập mật khẩu nếu được nhắc).

Ví dụ:

Device> enable

Device#

Bước 2 show running-config flow exporter exporter-name

Lệnh show running-config flow exporter hiển thị lệnh cấu hình của flow exporter mà bạn chỉ định.

Ví dụ:

Device# show running-config flow exporter EXPORTER-1

Building configuration…

!

flow exporter EXPORTER-1

 description Exports to datacenter

 destination 172.16.10.2

 transport udp 65

!


ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco Việt Nam chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80