Hướng Dẫn Cấu Hình HSRP Trên Router Cisco

HSRP TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ?

Hot Standby Router Protocol (HSRP) là First Hop Redundancy Protocol (FHRP) được thiết kế để cho phép chuyển đổi dự phòng transparent của thiết bị IP first-hop. HSRP cung cấp tính khả dụng cao của mạng bằng cách cung cấp dự phòng định tuyến first-hop cho máy chủ IP trên các mạng được định cấu hình bằng địa chỉ IP cổng mặc định. HSRP được sử dụng trong một nhóm các bộ định tuyến để chọn thiết bị hoạt động và thiết bị dự phòng. Trong một nhóm giao diện thiết bị, thiết bị hoạt động là thiết bị được lựa chọn để định tuyến các gói; thiết bị dự phòng là thiết bị tiếp nhận khi thiết bị hoạt động bị lỗi hoặc khi các điều kiện đặt trước được đáp ứng.


CẤU HÌNH HSRP TRÊN ROUTER CISCO

Hướng Dẫn Cấu Hình HSRP Trên Router Cisco
Hướng Dẫn Cấu Hình HSRP Trên Router Cisco

Kích Hoạt HSRP

Lệnh cấu hình giao diện standby ip sẽ kích hoạt HSRP trên giao diện được cấu hình. Nếu một địa chỉ IP được chỉ định, địa chỉ đó sẽ được sử dụng làm địa chỉ IP ảo cho nhóm Hot Standby. Để HSRP chọn một thiết bị được chỉ định, bạn phải cấu hình địa chỉ IP ảo cho ít nhất một trong các thiết bị trong nhóm; nó có thể được học trên các thiết bị khác trong nhóm.

Bạn có thể cấu hình nhiều thuộc tính trong HSRP như xác thực, bộ hẹn giờ, mức độ ưu tiên và quyền ưu tiên. Bạn nên cấu hình các thuộc tính trước khi kích hoạt nhóm HSRP. Phương pháp này tránh thông báo lỗi xác thực và thay đổi trạng thái không mong muốn trong các bộ định tuyến khác có thể xảy ra nếu nhóm được bật trước và sau đó có độ trễ đủ lâu (một hoặc hai lần giữ) trước khi các thuộc tính khác được định cấu hình.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask

Ví dụ:

Device(config-if)# ip address 172.16.6.5 255.255.255.0

Cấu hình địa chỉ IP cho một giao diện.
Bước 5 standby [group-numberip [ip-address [secondary]]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 ip 172.16.6.100

Kích hoạt HSRP.

 • Nếu bạn không định cấu hình số nhóm, số nhóm mặc định là 0. Phạm vi số nhóm là từ 0 đến 255 cho HSRP phiên bản 1 và từ 0 đến 4095 cho HSRP phiên bản 2.
 • Giá trị cho đối số ip-address là địa chỉ IP ảo của thiết bị ảo. Để HSRP chọn một thiết bị được chỉ định, bạn phải định cấu hình địa chỉ IP ảo cho ít nhất một trong các thiết bị trong nhóm; nó có thể được học trên các thiết bị khác trong nhóm.
Bước 6 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 7 show standby [all] [brief]

Ví dụ:

Device# show standby

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin HSRP.

 • Lệnh này hiển thị thông tin cho từng nhóm. Tùy chọn all hiển thị các nhóm đã học hoặc chưa cấu hình lệnh standby ip.
Bước 8 show standby type number [group-number | all] [brief]

Ví dụ:

Device# show standby GigabitEthernet 0

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin HSRP về các nhóm hoặc giao diện cụ thể.

Trì Hoãn Khởi Tạo HSRP Trên Một Giao Diện

Lệnh được sử dụng để trì hoãn khởi tạo HSRP sau khi tải lại và/hoặc sau khi giao diện xuất hiện. Cấu hình này cho phép thời gian của giao diện và thiết bị ổn định sau sự kiện thiết lập giao diện và giúp ngăn trạng thái HSRP flapping.

Bạn nên sử dụng lệnh standby minimum reload nếu lệnh standby timers được cấu hình. tính bằng mili giây hoặc nếu HSRP được định cấu hình trên giao diện Vlan.

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

 

Device(config)# interface GigabitEthernet 1/0/0

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask

Ví dụ:

 

Device(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Chỉ định địa chỉ IP cho một giao diện.
Bước 5 standby delay minimum min-seconds reload reload-seconds

Ví dụ:

 

Device(config-if)# standby delay minimum 30 reload 60

(Tùy chọn) Cấu hình khoảng thời gian trễ trước khi khởi tạo nhóm HSRP.

 • Giá trị min-seconds là thời gian tối thiểu (tính bằng giây) để trì hoãn việc khởi tạo nhóm HSRP sau khi một giao diện xuất hiện. Khoảng thời gian trì hoãn tối thiểu này áp dụng cho tất cả các sự kiện giao diện tiếp theo.
 • Giá trị reload-seconds là khoảng thời gian trì hoãn sau khi thiết bị đã tải lại. Khoảng thời gian trễ này chỉ áp dụng cho sự kiện thiết lập giao diện đầu tiên sau khi thiết bị đã tải lại.
Note Giá trị min-seconds được đề xuất là 30 giây và giá trị reload-seconds được đề xuất là 60 giây.
Bước 6 standby [group-number ] ip [ip-address [secondary]]

Ví dụ:

 

Device(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.3 255.255.255.0

Kích hoạt HSRP.
Bước 7 end

Ví dụ:

 

Device(config-if)# end

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 8 show standby delay [typenumber]

Ví dụ:

 

Device# show standby delay

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin HSRP về thời gian delay.

Cấu Hình Priority Và Preemption HSRP

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask

Ví dụ:

Device(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Chỉ định một địa chỉ IP cho một giao diện.
Bước 5 standby [group-numberpriority priority

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 priority 110

Cấu hình ưu tiên HSRP.

 • Ưu tiên mặc định là 100.
Bước 6 standby [group-numberpreempt [delay {minimum | reload | syncseconds]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 preempt delay minimum 380

Cấu hình ưu tiên HSRP và độ trễ ưu tiên.

 • Khoảng thời gian trễ mặc định là 0 giây; nếu thiết bị muốn chiếm ưu thế, nó sẽ làm như vậy ngay lập tức. Theo mặc định, thiết bị xuất hiện sau sẽ trở thành thiết bị dự phòng.
Bước 7 standby [group-numberip ip-address [secondary]]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.3 255.255.255.0

Kích hoạt HSRP.
Bước 8 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 9 show standby [all] [brief]

Ví dụ:

Device# show standby

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin HSRP.

 • Lệnh này hiển thị thông tin cho từng nhóm. Tùy chọn all hiển thị các nhóm đã học hoặc chưa cấu hình lệnh standby ip.
Bước 10 show standby type number [group-number | all] [brief]

Ví dụ:

Device# show standby GigabitEthernet 0/0/0

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin HSRP về các nhóm hoặc giao diện cụ thể.

Cấu Hình HSRP Object Tracking

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 track object-number interface type number {line-protocol | ip routing}

Ví dụ:

Device(config)# track 100 interface GigabitEthernet 0/0/0 line-protocol

Cấu hình giao diện sẽ được theo dõi và vào chế độ cấu hình theo dõi.
Bước 4 exit

Ví dụ:

Device(config-track)# exit

Quay lại chế độ cấu hình chung.
Bước 5 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 6 standby [group-numbertrack object-number [decrement priority-decrement] [shutdown]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 track 100 decrement 20

Cấu hình HSRP để theo dõi một đối tượng và thay đổi mức độ ưu tiên của Hot Standby trên cơ sở trạng thái của đối tượng.

 • Theo mặc định, mức độ ưu tiên của thiết bị sẽ giảm đi 10 nếu đối tượng được theo dõi gặp sự cố. Sử dụng tổ hợp đối số và từ khóa decrement priority-decrement để thay đổi hành vi mặc định.
 • Khi nhiều đối tượng theo dõi ngừng hoạt động và các giá trị priority-decrement đã được cấu hình, các mức giảm mức độ ưu tiên đã cấu hình này sẽ được tích lũy. Nếu các đối tượng được theo dõi bị hỏng, nhưng không có đối tượng nào trong số chúng được cấu hình với mức giảm ưu tiên, mức giảm mặc định là 10 và nó được tích lũy.
 • Sử dụng từ khóa shutdown để tắt nhóm HRSP trên thiết bị khi đối tượng được theo dõi gặp sự cố.
Note Nếu một đối tượng đã được theo dõi bởi một nhóm HSRP, bạn không thể thay đổi cấu hình để sử dụng tính năng HSRP Group Shutdown. Trước tiên, bạn phải xóa cấu hình theo dõi bằng lệnh no standby track và sau đó cấu hình lại nó bằng lệnh standby track với từ khóa shutdown.
Bước 7 standby [group-numberip [ip-address [secondary]]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 ip 10.10.10.0

Kích hoạt HSRP.

 • Số nhóm mặc định là 0. Phạm vi số nhóm là từ 0 đến 255 cho HSRP phiên bản 1 và từ 0 đến 4095 cho HSRP phiên bản 2.
Bước 8 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 9 show track [object-number | brief] [interface [brief] | ip route [brief] | resolution | timers]

Ví dụ:

Device# show track 100 interface

Hiển thị thông tin theo dõi.

Cấu Hình Xác Thực HSRP MD5 Bằng Key String

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 terminal interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask [secondary]

Ví dụ:

Device(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Chỉ định địa chỉ IP chính hoặc phụ cho một giao diện.
Bước 5 standby [group-numberpriority priority

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 priority 110

Cấu hình ưu tiên HSRP.
Bước 6 standby [group-numberpreempt [delay {minimum | reload | syncseconds]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 preempt

Cấu hình quyền ưu tiên HSRP.
Bước 7 standby [group-numberauthentication md5 key-string [0 | 7key [timeout seconds]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 authentication md5 key-string d00b4r987654321a timeout 30

Cấu hình chuỗi xác thực cho xác thực HSRP MD5.

 • Đối số key có thể dài tối đa 64 ký tự. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ít nhất 16 ký tự.
 • Không có tiền tố cho đối số key hoặc chỉ định 0 có nghĩa là khóa sẽ không được mã hóa.
 • Chỉ định 7 có nghĩa là khóa sẽ được mã hóa. Khóa xác thực key-string sẽ tự động được mã hóa nếu lệnh cấu hình chung service password-encryption được bật.
 • Giá trị timeout là khoảng thời gian mà chuỗi khóa cũ sẽ được chấp nhận để cho phép cấu hình tất cả các bộ định tuyến trong một nhóm bằng một khóa mới.
Bước 8 standby [group-numberip [ip-address] [secondary]]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.3

Kích hoạt HSRP.
Bước 9 Lặp lại các bước từ 1 đến 8 trên mỗi thiết bị sẽ giao tiếp.
Bước 10 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 11 show standby

Ví dụ:

Device# show standby

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin HSRP.

 • Sử dụng lệnh này để xác thực cấu hình của bạn. Key string hoặc key chain sẽ được hiển thị nếu được cấu hình.

Cấu Hình Xác Thực HSRP MD5 Bằng Key Chain

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 key chain name-of-chain

Ví dụ:

Device(config)# key chain hsrp1

Bật xác thực cho các giao thức định tuyến, xác định một nhóm khóa xác thực và chuyển sang chế độ cấu hình key-chain.
Bước 4 key key-id

Ví dụ:

Device(config-keychain)# key 100

Xác định khóa xác thực trên key chain và chuyển sang chế độ cấu hình key-chain.

 • Giá trị cho đối số key-id phải là một số.
Bước 5 key-string string

Ví dụ:

Device(config-keychain-key)# key-string mno172

Chỉ định chuỗi xác thực cho một khóa.

 • Giá trị cho đối số string có thể từ 1 đến 80 ký tự chữ hoa hoặc chữ thường; ký tự đầu tiên không thể là một số.
Bước 6 exit

Ví dụ:

Device(config-keychain-key)# exit

Quay lại chế độ cấu hình key-chain.
Bước 7 exit

Ví dụ:

Device(config-keychain)# exit

Quay lại chế độ cấu hình chung.
Bước 8 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 9 ip address ip-address mask [secondary]

Ví dụ:

Device(config-if)# ip address 10.21.8.32 255.255.255.0

Chỉ định địa chỉ IP chính hoặc phụ cho một giao diện.
Bước 10 standby [group-numberpriority priority

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 priority 110

Cấu hình ưu tiên HSRP.
Bước 11 standby [group-numberpreempt [delay {minimum | reload | syncseconds]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 preempt

Cấu hình quyền ưu tiên HSRP.
Bước 12 standby [group-numberauthentication md5 key-chain key-chain-name

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 authentication md5 key-chain hsrp1

Cấu hình xác thực MD5 key chain để xác thực HSRP MD5.

 • Tên key-chain phải khớp với tên được chỉ định trong Bước 3.
Bước 13 standby [group-numberip [ip-address [secondary]]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 ip 10.21.8.12

Kích hoạt HSRP.
Bước 14 Lặp lại các bước từ 1 đến 12 trên mỗi thiết bị sẽ giao tiếp.
Bước 15 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 16 show standby

Ví dụ:

Device# show standby

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin HSRP.

 • Sử dụng lệnh này để xác thực cấu hình của bạn. Key string hoặc key chain sẽ được hiển thị nếu được cấu hình.

Khắc Phục Sự Cố Xác Thực HSRP MD5

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 debug standby errors

Ví dụ:

Device# debug standby errors

Hiển thị thông báo lỗi liên quan đến HSRP.

 • Các thông báo lỗi sẽ được hiển thị cho mỗi gói không xác thực được, vì vậy hãy cẩn thận khi sử dụng lệnh này

Cấu Hình Xác Thực HSRP Text

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask [secondary]

Ví dụ:

Device(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Chỉ định địa chỉ IP chính hoặc phụ cho một giao diện.
Bước 5 standby [group-numberpriority priority

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 priority 110

Cấu hình ưu tiên HSRP.
Bước 6 standby [group-numberpreempt [delay {minimum | reload | syncseconds]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 preempt

Cấu hình quyền ưu tiên HSRP.
Bước 7 standby [group-numberauthentication text string

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 authentication text authentication1

Cấu hình chuỗi xác thực để xác thực văn bản HSRP.

 • Chuỗi mặc định là cisco.
Bước 8 standby [group-numberip [ip-address [secondary]]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.3

Kích hoạt HSRP.
Bước 9 Lặp lại các bước từ 1 đến 8 trên mỗi thiết bị sẽ giao tiếp.
Bước 10 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 11 show standby

Ví dụ:

Device# show standby

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin HSRP.

 • Sử dụng lệnh này để xác thực cấu hình của bạn. Key string hoặc key chain sẽ hiển thị nếu được cấu hình.

Cấu Hình HSRP Timer

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface Gigabit Ethernet 0/0/1

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask [secondary]]

Ví dụ:

Device(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Chỉ định địa chỉ IP chính hoặc phụ cho một giao diện.
Bước 5 standby [group-numbertimers [msechellotime [msecholdtime

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 timers 5 15

Cấu hình thời gian giữa các gói hello và thời gian trước khi thiết bị khác tuyên bố thiết bị dự phòng hoặc chế độ chờ đang hoạt động ngừng hoạt động.
Bước 6 standby [group-numberip [ip-address [secondary]]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.3

Kích hoạt HSRP.

Cấu Hình Khoảng Thời Gian Làm Mới HSRP MAC

  Command or Action Purpose
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/1

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask [secondary]

Ví dụ:

Device(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Chỉ định địa chỉ IP chính hoặc phụ cho một giao diện.
Bước 5 standby mac-refresh seconds

Ví dụ:

Device(config-if)# standby mac-refresh 100

Thay đổi khoảng thời gian mà các gói được gửi để làm mới bộ đệm MAC khi HSRP đang chạy trên FDDI.

 • Lệnh này chỉ áp dụng cho HSRP chạy trên FDDI.
Bước 6 standby [group-numberip [ip-address [secondary]]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.3

Kích hoạt HSRP.

Cấu Hình Nhiều Nhóm HSRP Để Cân Bằng Tải

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask [secondary]

Ví dụ:

Device(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Chỉ định địa chỉ IP chính hoặc phụ cho một giao diện.
Bước 5 standby [group-numberpriority priority

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 priority 110

Cấu hình ưu tiên HSRP.
Bước 6 standby [group-numberpreempt [delay {minimum | reload | syncdelay]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 preempt

Cấu hình quyền ưu tiên HSRP.
Bước 7 standby [group-numberip [ip-addresssecondary]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.3

Kích hoạt HSRP.
Bước 8 Trên cùng một thiết bị, lặp lại Bước 5 đến 7 để cấu hình thuộc tính thiết bị cho các nhóm dự phòng khác nhau. Ví dụ: Thiết bị A có thể được cấu hình là thiết bị hoạt động cho nhóm 1 và được cấu hình là thiết bị hoạt động hoặc thiết bị dự phòng cho nhóm HSRP khác với các giá trị ưu tiên và ưu tiên khác nhau.
Bước 9 exit

Ví dụ:

Device(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình chung.
Bước 10 Lặp lại các bước từ 3 đến 9 trên thiết bị khác. Cấu hình nhiều HSRP và cho phép cân bằng tải trên thiết bị khác.

Cải Thiện Hiệu Suất Của CPU Và Mạng Với Tối Ưu Hóa Nhiều Nhóm HSRP

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask [secondary]

Ví dụ:

Device(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Chỉ định địa chỉ IP chính hoặc phụ cho một giao diện.
Bước 5 standby mac-refresh seconds

Ví dụ:

Device(config-if)# standby mac-refresh 30

Cấu hình khoảng thời gian làm mới nhóm máy khách HSRP.
Bước 6 standby group-number follow group-name

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 follow HSRP1

Cấu hình nhóm HSRP làm nhóm khách hàng.
Bước 7 exit

Ví dụ:

Device(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình chung.
Bước 8 Lặp lại các bước từ 3 đến 6 để cấu hình các nhóm máy khách HSRP bổ sung. Cấu hình nhiều nhóm máy khách HSRP.

Kích Hoạt Hỗ Trợ HSRP Cho ICMP Redirect Messages

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 standby redirect [timers advertisement holddown] [unknown]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby redirect

Cho phép lọc HSRP các thông báo chuyển hướng ICMP.

 • Bạn cũng có thể sử dụng lệnh này trong chế độ cấu hình chung, cho phép lọc HSRP các thông báo chuyển hướng ICMP trên tất cả các giao diện được cấu hình cho HSRP.
Bước 5 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 6 show standby redirect [ip-address] [interface-type interface-number] [active] [passive] [timers]

Ví dụ:

Device# show standby redirect

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin chuyển hướng ICMP trên các giao diện được định cấu hình với HSRP.

Cấu Hình Địa Chỉ MAC HSRP Ảo Hoặc Địa Chỉ MAC BIA

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask [secondary]

Ví dụ:

Device(config-if)# ip address 172.16.6.5 255.255.255.0

Cấu hình địa chỉ IP cho một giao diện.
Bước 5 Nhập một trong các lệnh sau:

 • standby [group-numbermac-address mac-address
 • standby use-bia [scope interface]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 mac-address 5000.1000.1060

Ví dụ:

Device(config-if)# standby use-bia

Chỉ định một địa chỉ MAC ảo cho HSRP.

 • Lệnh này không thể được sử dụng trên giao diện Token Ring.

Hoặc

Cấu hình HSRP để sử dụng địa chỉ ghi sẵn của giao diện làm địa chỉ MAC ảo của nó.

 • Từ khóa scope interface xác định rằng lệnh được cấu hình chỉ dành cho giao diện con mà nó được nhập vào, thay vì giao diện chính.
Bước 6 standby [group-numberip [ip-address [secondary]]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 ip 172.16.6.100

Kích hoạt HSRP.

Liên Kết IP Redundancy Clients Với HSRP Group

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface Ethernet 0/1

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask

Ví dụ:

Device(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Chỉ định một địa chỉ IP cho một giao diện.
Bước 5 standby [group-numbername [redundancy-name]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 name HSRP-1

Cấu hình tên của nhóm dự phòng.

 • Các nhóm HSRP có tên mặc định là hsrpinterfacegroup nên việc chỉ định tên nhóm là tùy chọn.
Bước 6 standby [group-numberip [ip-address [secondary]]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.11

Kích hoạt HSRP.

Thay Đổi Sang HSRP Phiên Bản 2

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface vlan 400

Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 ip address ip-address mask

Ví dụ:

Device(config-if)# ip address 10.10.28.1 255.255.255.0

Đặt địa chỉ IP cho một giao diện.
Bước 5 standby version {1 | 2}

Ví dụ:

Device(config-if)# standby version 2

Thay đổi phiên bản HSRP.
Bước 6 standby [group-numberip [ip-address [secondary]]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 400 ip 10.10.28.5

Kích hoạt phiên bản HSRP.

 • Phạm vi số nhóm cho HSRP phiên bản 2 là 0 đến 4095. Phạm vi số nhóm cho HSRP phiên bản 1 là 0 đến 255.
Bước 7 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

Kết thúc phiên cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.
Bước 8 show standby

Ví dụ:

Device# show standby

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin HSRP.

 • Thông tin HSRP phiên bản 2 sẽ được hiển thị nếu được cấu hình.

Kích Hoạt SSO Aware HSRP

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 redundancy

Ví dụ:

Device(config)# redundancy

Vào chế độ cấu hình dự phòng.
Bước 4 mode sso

Ví dụ:

Device(config-red)# mode sso

Bật chế độ hoạt động dự phòng cho SSO.

 • HSRP nhận biết SSO trên các giao diện được định cấu hình cho HSRP và RP dự phòng sẽ tự động được đặt lại
Bước 5 exit

Ví dụ:

Device(config-red)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình dự phòng.
Bước 6 no standby sso

Ví dụ:

Device(config)# no standby sso

Tắt chế độ HSRP SSO cho tất cả các nhóm HSRP.
Bước 7 standby sso

Ví dụ:

Device(config)# standby sso

Bật tính năng SSO HSRP nếu bạn đã tắt tính năng này.
Bước 8 end

Ví dụ:

Device(config)# end

Kết thúc phiên cấu hình hiện tại và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Xác Minh SSO Aware HSRP

Bước 1: show standby

Sử dụng lệnh show standby để hiển thị trạng thái của RP dự phòng.

Ví dụ:

Device# show standby 

GigabitEthernet0/0/0 - Group 1
 State is Active (standby RP)
 Virtual IP address is 10.1.0.7
 Active virtual MAC address is unknown
 Local virtual MAC address is 000a.f3fd.5001 (bia)
 Hello time 1 sec, hold time 3 sec
 Authentication text “authword”
 Preemption enabled
 Active router is unknown
 Standby router is unknown
 Priority 110 (configured 120)
 Track object 1 state Down decrement 10
 Group name is “name1” (cfgd)

Bước 2: debug standby events ha

Sử dụng lệnh debug standby events ha để hiển thị các RP đang hoạt động và dự phòng.

Ví dụ:

Device# debug standby events ha

!Active RP
*Apr 27 04:13:47.755: HSRP: Gi0/0/1 Grp 101 RF Encode state Listen into sync buffer
*Apr 27 04:13:47.855: HSRP: CF Sync send ok
*Apr 27 04:13:57.755: HSRP: Gi0/0/1 Grp 101 RF Encode state Speak into sync buffer
*Apr 27 04:13:57.855: HSRP: CF Sync send ok
*Apr 27 04:14:07.755: HSRP: Gi0/0/1 Grp 101 RF Encode state Standby into sync buffer
*Apr 27 04:14:07.755: HSRP: Gi0/0/1 Grp 101 RF Encode state Active into sync buffer
*Apr 27 04:14:07.863: HSRP: CF Sync send ok
*Apr 27 04:14:07.867: HSRP: CF Sync send ok
!Standby RP
*Apr 27 04:11:21.011: HSRP: RF CF client 32, entity 0 got msg len 24
*Apr 27 04:11:21.011: HSRP: Gi0/0/1 Grp 101 RF sync state Init -> Listen
*Apr 27 04:11:31.011: HSRP: RF CF client 32, entity 0 got msg len 24
*Apr 27 04:11:31.011: HSRP: Gi0/0/1 Grp 101 RF sync state Listen -> Speak
*Apr 27 04:11:41.071: HSRP: RF CF client 32, entity 0 got msg len 24
*Apr 27 04:11:41.071: HSRP: RF CF client 32, entity 0 got msg len 24
*Apr 27 04:11:41.071: HSRP: Gi0/0/1 Grp 101 RF sync state Speak -> Standby
*Apr 27 04:11:41.071: HSRP: Gi0/0/1 Grp 101 RF sync state Standby -> Active

Bật HSRP MIB Trap

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 snmp-server enable traps hsrp

Ví dụ:

Device(config)# snmp-server enable traps hsrp

Cho phép thiết bị gửi trap và thông báo SNMP cũng như thông báo HSRP.
Bước 4 snmp-server host host community-string hsrp

Ví dụ:

Device(config)# snmp-server host myhost.comp.com public hsrp

Chỉ định người nhận thao tác thông báo SNMP và thông báo HSRP đó được gửi đến máy chủ.

Cấu Hình Tham Số Phiên BFD Trên Giao Diện

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface FastEthernet 6/0

Vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 4 bfd interval milliseconds min_rx milliseconds multiplier interval-multiplier

Ví dụ:

Device(config-if)# bfd interval 50 min_rx 50 multiplier 5

Kích hoạt BFD trên giao diện.
Bước 5 end

Ví dụ:

Device(config-if)# end

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện.

Cấu Hình HSRP BFD Peering

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 ip cef [distributed ]

Ví dụ:

Device(config)# ip cef

Bật Cisco Express Forwarding hoặc phân phối Cisco Express Forwarding.
Bước 4 interface type number

Ví dụ:

Device(config)# interface FastEthernet 6/0

Vào chế độ cấu hình giao diện.
Bước 5 ip address ip-address mask

Ví dụ:

Device(config-if)# ip address 10.0.0.11 255.255.255.0

Định cấu hình địa chỉ IP cho giao diện.
Bước 6 standby [group-number ] ip [ip-address [secondary ]]

Ví dụ:

Device(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.11

Kích hoạt HSRP.
Bước 7 standby bfd

Ví dụ:

Device(config-if)# standby bfd

(Tùy chọn) Bật hỗ trợ HSRP cho BFD trên giao diện.
Bước 8 exit

Ví dụ:

Device(config-if)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện.
Bước 9 standby bfd all-interfaces

Ví dụ:

Device(config)# standby bfd all-interfaces

(Tùy chọn) Cho phép hỗ trợ HSRP cho BFD trên tất cả các giao diện.
Bước 10 exit

Ví dụ:

Device(config)# exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình chung.
Bước 11 show standby [neighbors ]

Ví dụ:

Device# show standby neighbors

(Tùy chọn) Hiển thị thông tin về hỗ trợ HSRP cho BFD.

Xác Minh HSRP BFD Peering

Bước 1: show standby

Sử dụng lệnh show standby để hiển thị thông tin HSRP.

Ví dụ:

Device# show standby

FastEthernet2/0 - Group 1
 State is Active
  2 state changes, last state change 00:08:06
 Virtual IP address is 10.0.0.11
 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01
  Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default)
 Hello time 3 sec, hold time 10 sec
  Next hello sent in 2.772 secs
 Preemption enabled
 Active router is local
 Standby router is 10.0.0.2, priority 90 (expires in 8.268 sec)
  BFD enabled ! 
 Priority 110 (configured 110)
  Group name is "hsrp-Fa2/0-1" (default)

Bước 2: show standby brief

Sử dụng lệnh show standby brief để hiển thị thông tin thiết bị chờ HSRP một cách ngắn gọn.

Ví dụ:

Device# show standby brief

Interface  Grp Pri P State  Active Standby           Virtual IP

Et0/0    4  120 P Active local  172.24.1.2         172.24.1.254
Et1/0    6  120 P Active local  FE80::A8BB:CCFF:FE00:3401  FE80::5:73FF:FEA0:6 

Bước 3: show standby neighbors [type number ]

Sử dụng lệnh show standby neighbors để hiển thị thông tin về các thiết bị HSRP ngang hàng trên một giao diện.

Ví dụ:

Device1# show standby neighbors

HSRP neighbors on FastEthernet2/0
  10.1.0.22
  No active groups
  Standby groups: 1
  BFD enabled !

Device2# show standby neighbors

HSRP neighbors on FastEthernet2/0
  10.0.0.2
  Active groups: 1
  No standby groups
  BFD enabled !

Bước 4: show bfd neighbors

Sử dụng lệnh show bfd neighbors để hiển thị danh sách từng dòng của các phụ kiện Bidirectional Forwarding Detection (BFD) hiện có.

Ví dụ:

Device# show bfd neighbors

IPv6 Sessions

NeighAddr               LD/RD     RH/RS   State   Int

FE80::A8BB:CCFF:FE00:3401        4/3     Up    Up    Et1/0
FE80::A8BB:CCFF:FE00:3401        4/3     Up    Up    Et1/0

Bước 5: show bfd neighbors details

Sử dụng từ khóa details để hiển thị các tham số và bộ hẹn giờ của giao thức BFD cho mỗi thiết bị lân cận.

Ví dụ:

Device# show bfd neighbors details

OurAddr    NeighAddr   LD/RD RH/RS  Holdown(mult) State   Int
10.0.0.2   10.0.0.1    5/0  Down   0  (0 )  Down   Fa2/0
Local Diag: 0, Demand mode: 0, Poll bit: 0
MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 3
Received MinRxInt: 0, Received Multiplier: 0
Holdown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(55)
Rx Count: 0, Rx Interval (ms) min/max/avg: 0/0/0 last: 3314120 ms ago
Tx Count: 55, Tx Interval (ms) min/max/avg: 760/1000/872 last: 412 ms ago
Registered protocols: HSRP !
Last packet: Version: 1      - Diagnostic: 0
       State bit: AdminDown - Demand bit: 0
       Poll bit: 0      - Final bit: 0
       Multiplier: 0     - Length: 0
       My Discr.: 0     - Your Discr.: 0
       Min tx interval: 0  - Min rx interval: 0
       Min Echo interval: 0

ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco Việt Nam chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Cisco Router Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80