Hướng Dẫn Cấu Hình VRRP Trên Router Cisco

VRRP TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ?

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) hay Giao Thức Dự Phòng Bộ Định Tuyến Ảo là một giao thức bầu cử tự động gán trách nhiệm cho một hoặc nhiều bộ định tuyến ảo cho các bộ định tuyến VRRP trên mạng LAN, cho phép một số bộ định tuyến trên một liên kết đa truy cập sử dụng cùng một địa chỉ IP ảo. Bộ định tuyến VRRP được cấu hình để chạy giao thức VRRP kết hợp với một hoặc nhiều bộ định tuyến khác được kết nối với mạng LAN. Trong cấu hình VRRP, một bộ định tuyến được chọn làm bộ định tuyến chính ảo, các bộ định tuyến khác đóng vai trò dự phòng trong trường hợp bộ định tuyến chính ảo bị lỗi.


CÁC BƯỚC CẤU HÌNH VRRP TRÊN ROUTER CISCO

Hướng Dẫn Cấu Hình VRRP Trên Router Cisco
Hướng Dẫn Cấu Hình VRRP Trên Router Cisco

Cấu Hình VRRP Trên Router Cisco

Tùy chỉnh hành vi của VRRP là tùy chọn. Xin lưu ý rằng ngay sau khi bạn kích hoạt một nhóm VRRP, nhóm đó sẽ hoạt động. Có thể là nếu bạn kích hoạt nhóm VRRP trước khi tùy chỉnh VRRP, bộ định tuyến Cisco có thể chiếm quyền kiểm soát nhóm và trở thành bộ định tuyến chính ảo trước khi bạn hoàn tất tùy chỉnh tính năng. Do đó, nếu bạn định tùy chỉnh VRRP, bạn nên làm như vậy trước khi bật VRRP.

Bước 1: enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền. Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

Ví dụ:

Router> enable

Bước 2: configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Ví dụ:

Router# configure terminal

Bước 3: interface type number

Vào chế độ cấu hình giao diện.

Ví dụ:

Router(config)#GigabitEthernet 0/0/0

Bước 4: ip address ip-address mask

Cấu hình địa chỉ IP cho một giao diện.

Ví dụ:

Router(config-if)# ip address 172.16.6.5 255.255.255.0

Bước 5: vrrp group description text

Gán một mô tả văn bản cho nhóm VRRP.

Ví dụ:

Router(config-if)# vrrp 10 description working-group

Bước 6: vrrp group priority level

Đặt mức độ ưu tiên của bộ định tuyến trong nhóm VRRP.

 • Ưu tiên mặc định là 100.

Ví dụ:

Router(config-if)# vrrp 10 priority 110

Bước 7: vrrp group preempt [delay minimum seconds]

Cấu hình bộ định tuyến để đảm nhận vai trò là bộ định tuyến chính ảo cho nhóm VRRP nếu nó có mức ưu tiên cao hơn bộ định tuyến chính ảo hiện tại.

 • Khoảng thời gian trễ mặc định là 0 giây.
 • Bộ định tuyến là chủ sở hữu địa chỉ IP sẽ ưu tiên, bất kể cài đặt của lệnh này.

Ví dụ:

Router(config-if)# vrrp 10 preempt delay minimum 380

Bước 8: vrrp group timers learn

Cấu hình bộ định tuyến, khi nó hoạt động như một bản sao lưu bộ định tuyến ảo cho một nhóm VRRP, để tìm hiểu khoảng thời gian quảng bá được sử dụng bởi bộ định tuyến chính ảo.

Ví dụ:

Router(config-if)# vrrp 10 timers learn

Bước 9: exit

Thoát khỏi chế độ cấu hình giao diện.

Ví dụ:

Router(config-if)# exit

Bước 10: no vrrp sso

(Tùy chọn) Tắt hỗ trợ VRRP của SSO.

 • Hỗ trợ VRRP của SSO được bật theo mặc định.

Ví dụ:

Router(config)# no vrrp sso

Kích Hoạt Xác Minh VRRP Trên Router Cisco

Bước 1: enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

Ví dụ:

Router> enable

Bước 2: configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Ví dụ:

Router# configure terminal

Bước 3: interface type number

Vào chế độ cấu hình giao diện.

Ví dụ:

Router(config)# interfaceGigabitEthernet 0/0/0

Bước 4: ip address ip-address mask

Cấu hình địa chỉ IP cho một giao diện.

Ví dụ:

Router(config-if)# ip address 172.16.6.5 255.255.255.0

Bước 5: vrrp group ip ip-address [secondary]

Kích hoạt VRRP trên một giao diện.

 • Sau khi bạn xác định địa chỉ IP chính, bạn có thể sử dụng lại lệnh vrrp ip với từ khóa secondary để chỉ ra các địa chỉ IP bổ sung được nhóm này hỗ trợ.

∗ Ghi chú: Tất cả các bộ định tuyến trong nhóm VRRP phải được cấu hình với cùng một địa chỉ chính và danh sách các địa chỉ phụ phù hợp cho bộ định tuyến ảo. Nếu các địa chỉ chính hoặc phụ khác nhau được cấu hình, các bộ định tuyến trong nhóm VRRP sẽ không giao tiếp với nhau và bất kỳ bộ định tuyến nào bị cấu hình sai sẽ thay đổi trạng thái của nó thành chính.

Ví dụ:

Router(config-if)# vrrp 10 ip 172.16.6.1

Bước 6: show vrrp [brief all] | interface]

(Tùy chọn) Hiển thị trạng thái ngắn gọn hoặc chi tiết của một hoặc tất cả các nhóm VRRP trên bộ định tuyến.

Ví dụ:

Router(config-if)#show vrrp brief
Interface Grp Pri Time Own Pre State Master addr Group addr
BD10 1 100 9609 Y Backup 10.1.0.2 10.1.0.10
BD10 5 200 90218 Y Master 10.1.0.1 10.1.0.50
BD10 100 100 3609 Backup 10.1.0.2 10.1.0.100

Bước 7: show vrrp interface type number [brief]

(Tùy chọn) Hiển thị các nhóm VRRP và trạng thái của chúng trên một giao diện được chỉ định.

Ví dụ:

Router(config)# interfaceGigabitEthernet 0/0/0
Router)config-if)#show vrrp interface bdi10
BDI10 - Group 10
G1
State is Master
Virtual IP address is 10.0.0.5
Virtual MAC address is 0000.5e00.010a
Advertisement interval is 10.000 sec
Preemption enabled, delay min 380 secs
Priority is 110
Master Router is 10.0.0.2 (local), priority is 110
Master Advertisement interval is 10.000 sec
Master Down interval is 30.570 sec
FLAGS: 1/1

Bước 8: end

Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Ví dụ:

Router(config-if)# end

Cấu Hình VRRP Object Tracking

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:


Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

Bước 2

configure terminal

Ví dụ:


Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

track object-number interface type number {line-protocol | ip routing}

Ví dụ:


Router(config)# track 2 interface serial 6 line-protocol

Cấu hình giao diện để được theo dõi khi những thay đổi về trạng thái của giao diện ảnh hưởng đến mức độ ưu tiên của nhóm VRRP.

 • Lệnh này cấu hình giao diện và số đối tượng tương ứng sẽ được sử dụng với lệnh vrrp track.
 • Từ khóa line-protocol theo dõi giao diện có hoạt động hay không. Từ khóa ip routing cũng kiểm tra xem định tuyến IP đã được bật và hoạt động trên giao diện chưa.
 • Bạn cũng có thể sử dụng lệnh track ip route để theo dõi khả năng tiếp cận của tuyến IP hoặc đối tượng loại số liệu.
  Bước 4

  interface type number

  Ví dụ:

  
  Router(config)# interface Ethernet 2 

  Vào chế độ cấu hình giao diện.

  Bước 5

  vrrp group ip ip-address

  Ví dụ:

  
  Router(config-if)# vrrp 1 ip 10.0.1.20

  Bật VRRP trên giao diện và xác định địa chỉ IP của bộ định tuyến ảo.

  Bước 6

  vrrp group priority level

  Ví dụ:

  
  Router(config-if)# vrrp 1 priority 120

  Đặt mức độ ưu tiên của bộ định tuyến trong nhóm VRRP.

  Bước 7

  vrrp group track object-number [decrement priority]

  Ví dụ:

  
  Router(config-if)# vrrp 1 track 2 decrement 15

  Cấu hình VRRP để theo dõi một đối tượng.

  Bước 8

  end

  Ví dụ:

  
  Router(config-if)# end

  Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

  Bước 9

  show track [object-number]

  Ví dụ:

  
  Router# show track 1

  Hiển thị thông tin theo dõi.

  Cấu Hình Xác Thực VRRP Text

  Bước 1: enable

  Bật chế độ EXEC đặc quyền.

  • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

  Ví dụ:

  Router> enable

  Bước 2: configure terminal

  Vào chế độ cấu hình chung.

  Ví dụ:

  Router# configure terminal

  Bước 3: terminal interface type number

  Cấu hình một kiểu giao diện và vào chế độ cấu hình giao diện.

  Ví dụ:

  Router(config)# interfaceGigabitEthernet 0/0/0 Ethernet 0/1

  Bước 4: ip address ip-address mask [secondary]

  Chỉ định địa chỉ IP chính hoặc phụ cho một giao diện.

  Ví dụ:

  Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

  Bước 5: vrrp group authentication text text-string

  Xác thực các gói VRRP nhận được từ các bộ định tuyến khác trong nhóm.

  • Nếu bạn cấu hình xác thực, tất cả các bộ định tuyến trong nhóm VRRP phải sử dụng cùng một chuỗi xác thực.
  • Chuỗi mặc định là cisco.

  Ví dụ:

  Router(config-if)# vrrp 1 authentication text textstring1

  Bước 6: vrrp group ip ip-address

  Bật VRRP trên giao diện và xác định địa chỉ IP của bộ định tuyến ảo.

  Ví dụ:

  Router(config-if)# vrrp 1 ip 10.0.1.20

  Bước 7: Lặp lại các bước từ 1 đến 6 trên mỗi bộ định tuyến sẽ giao tiếp.

  Bước 8: end

  Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

  Ví dụ:

  Router(config-if)# end 

  ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

  ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

  ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Router Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

  Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

  Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

  Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80