Hướng Dẫn Cấu Hình VRRS Trên Router Cisco

VRRS TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ?

Virtual Router Redundancy Service (VRRS) hay Dịch Vụ Dự Phòng Bộ Định Tuyến Ảo cung cấp dịch vụ quản lý và trừu tượng hóa thông tin đa khách hàng giữa Giao thức dự phòng bộ định tuyến ảo (VRRP), đường dẫn VRRS và các máy khách VRRS tùy chọn. Dịch vụ đa khách VRRS cung cấp giao diện nhất quán với VRRP bằng cách trừu tượng hóa một số First Hop Redundancy Protocol (FHRP) và cung cấp chế độ xem lý tưởng hóa trạng thái của chúng. VRRS quản lý cập nhật dữ liệu, cho phép khách hàng quan tâm đăng ký ở một nơi và nhận cập nhật cho các nhóm VRRP được đặt tên.

VRRP hoạt động như một máy chủ đẩy thông tin trạng thái VRRP ra các đường dẫn VRRS và tất cả các máy khách VRRS đã đăng ký. Đường dẫn và máy khách có được trạng thái trên tất cả thông tin cần thiết do VRRP cung cấp, bao gồm trạng thái dự phòng hiện tại và trước đó, địa chỉ Layer 2 và Layer 3 đang hoạt động và không hoạt động, và trong một số trường hợp, thông tin về các cổng dự phòng khác trong mạng. Các lộ trình sử dụng thông tin này để cung cấp dự phòng cổng first-hop được chia tỷ lệ trên các môi trường giao diện được chia tỷ lệ. Các máy khách VRRS cũng sẽ sử dụng thông tin này để cung cấp thông tin dự phòng có trạng thái và không trạng thái cho các máy khách và giao thức.


CẤU HÌNH VRRS TRÊN ROUTER CISCO

Cấu Hình VRRPv3 Control Group

Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:


Device> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

Bước 2

configure terminal

Ví dụ:


Device# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

fhrp version vrrp v3

Ví dụ:


Device(config)# fhrp version vrrp v3

Kích hoạt khả năng cấu hình VRRPv3 và VRRS.

Note 

Khi VRRPv3 đang được sử dụng, VRRPv2 sẽ không khả dụng.

Bước 4

interface type number

Ví dụ:


Device(config)# interface vlan 40

Vào chế độ cấu hình giao diện.

Bước 5

ip address ip-address mask

Ví dụ:


Device(config-if)# ip address 209.165.200.230 255.255.255.224
 

Cấu hình địa chỉ IP trên giao diện.

Bước 6

vrrp group-id address-family {ipv4 | ipv6}

Ví dụ:


Device(config-if)# vrrp 1 address-family ipv4 

Tạo một nhóm VRRP và vào chế độ cấu hình VRRP.

Bước 7

address ip-address [primary | secondary]

Ví dụ:


Device(config-if-vrrp)# address 209.165.202.141
 

Chỉ định một địa chỉ chính hoặc phụ cho nhóm VRRP.

Bước 8

vrrs leader vrrs-leader-name

Ví dụ:


Device(config-if-vrrp)# vrrs leader group1

Chỉ định tên của người lãnh đạo sẽ được đăng ký với VRRS và cho phép nhóm VRRP kiểm soát đường dẫn VRRS.

 • Một phiên bản VRRP có thể kiểm soát nhiều hơn một nhóm VRRS. Tên VRRS đã đăng ký không khả dụng theo mặc định.
  Bước 9

  end

  Ví dụ:

  
  Device(config-if-vrrp)# end

  Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

  Cấu Hình VRRS Pathway

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
  Bước 1

  enable

  Ví dụ:

  
  Device> enable

  Bật chế độ EXEC đặc quyền.

  • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.

  Bước 2

  configure terminal

  Ví dụ:

  
  Device# configure terminal

  Vào chế độ cấu hình chung.

  Bước 3

  fhrp version vrrp v3

  Ví dụ:

  
  Device(config)# fhrp version vrrp v3

  Kích hoạt khả năng cấu hình VRRPv3 và VRRS.

  Note 

  Khi VRRPv3 đang được sử dụng, VRRPv2 sẽ không khả dụng.

  Bước 4

  interface type number

  Ví dụ:

  
  Device(config)# interface vlan 42

  Vào chế độ cấu hình giao diện.

  Bước 5

  ip address ip-address mask

  Ví dụ:

  
  Device(config-if)# ip address 209.165.201.25 255.255.255.224
   

  Cấu hình địa chỉ IP trên giao diện.

  Bước 6

  vrrs pathway vrrs-leader-name

  Ví dụ:

  
  Device(config-if)# vrrs pathway group1

  Xác định đường dẫn VRRS cho nhóm VRRS và vào chế độ cấu hình đường dẫn VRRS.

  Bước 7

  mac address mac-address

  Ví dụ:

  
  Device(config-if-vrrs-pw)# mac address fe24.fe24.fe24 

  Chỉ định một địa chỉ MAC được sử dụng bởi một đường dẫn.

  Bước 8

  address ip-address

  Ví dụ:

  
  Device(config-if-vrrs-pw)# address 209.165.201.10
   

  Xác định IP ảo cho một đường dẫn.

  Note 

  Một nhóm VRRP có khả năng kiểm soát nhiều hơn một đường dẫn.

  Bước 9

  end

  Ví dụ:

  
  Device(config-if-vrrs-pw)# end

  Quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

  Note 

  Lặp lại các bước từ 1 đến 9 để định cấu hình nhiều đường dẫn hơn.

  Xác Minh VRRS

  Bước 1: enable

  Bật chế độ EXEC đặc quyền.

  Ví dụ:

  Device> enable

  Bước 2: show vrrs pathway

  Hiển thị thông tin VRRS pathway cho một đường dẫn đang hoạt động với tên thẻ “group1” và VRRP ở trạng thái chính trên giao diện VLAN.

  Ví dụ:

  
   Device# show vrrs pathway
  
   Pathway ["group1"@Vlan42]
   State is ACTIVE [VRRS push "ACTIVE"]
   Virtual MAC is fe24.fe24.fe24 [Active] (0)
   Address-family is v4
   Options: Default Pathway=0, Owner Mode=0, Accept-Mode=1, Configured vMAC=1
   Evaluation: No Shut=1, Connected=1, OIR=1, L2 Ready=1, L3 Ready=1, vMAC Ready=1, 
   vIP Ready=1
   Virtual Address List: 209.165.201.10

  Bước 3: show vrrs pathway

  Hiển thị thông tin VRRS pathway cho một đường dẫn không hoạt động với tên thẻ “group1” và VRRP ở trạng thái sao lưu trên giao diện Ethernet 0/1.

  Ví dụ:

  
   Device# show vrrs pathway
  
   Pathway ["group1"@Et0/1]
   State is INACTIVE [VRRS push "BACKUP"]
   Virtual MAC is 0101.0101.0101 [Reserved] (0)
   Address-family is v4
   Options: Default Pathway=0, Owner Mode=0, Accept-Mode=1, Configured vMAC=1
   Evaluation: No Shut=1, Connected=1, OIR=1, L2 Ready=1, L3 Ready=1, vMAC Ready=1, 
   vIP Ready=1
   Virtual Address List: 209.165.201.10

  Bước 4: show vrrs pathway

  Hiển thị thông tin VRRS pathway cho đường dẫn “not ready” với tên thẻ “group1” và VRRP ở trạng thái dự phòng trên giao diện Ethernet 0/1.

  Ví dụ:

  
   Device# show vrrs pathway
  
   Pathway ["group1"@Et0/1]
   State is NOT READY [VRRS push "INIT"]
   Virtual MAC is 0101.0101.0101 [Reserved] (0)
   Address-family is v4
   Options: Default Pathway=0, Owner Mode=0, Accept-Mode=1, Configured vMAC=1
   Evaluation: No Shut=1, Connected=1, OIR=1, L2 Ready=1, L3 Ready=1, vMAC Ready=1, 
   vIP Ready=1
   Virtual Address List: 209.165.201.10

  Bước 5: show vrrs server

  Hiển thị thông tin máy chủ VRRS.

  Ví dụ:

  
   Device# show vrrs pathway
  
   Pathway ["group1"@Et0/1]
   State is INACTIVE [VRRS push "BACKUP"]
   Virtual MAC is 0101.0101.0101 [Reserved] (0)
   Address-family is v4
   Options: Default Pathway=0, Owner Mode=0, Accept-Mode=1, Configured vMAC=1
   Evaluation: No Shut=1, Connected=1, OIR=1, L2 Ready=1, L3 Ready=1, vMAC Ready=1, 
   vIP Ready=1
   Virtual Address List: 209.165.201.10

  Bảng dưới đây mô tả các trường quan trọng trong đầu ra mẫu:

  Trường Mô tả
  State Trạng thái hiện tại của VRRS trên một giao diện. Các giá trị được hiển thị là “ACTIVE”, “INACTIVE”, “NOT READY”, hoặc “BACKUP”.
  Virtual MAC Địa chỉ MAC ảo được dành riêng cho một giao diện.
  Address-family IPv4 hoặc IPv6 address family.
  Default Pathway Cho biết rằng đường dẫn đã được tạo hoàn toàn từ một nhóm VRRP, nếu giá trị là 1. Nếu giá trị là 0, điều đó cho biết rằng đường dẫn đã được tạo rõ ràng bằng cách sử dụng lệnh vrrs pathway.
  Owner Mode Cho biết rằng địa chỉ IP của giao diện được chỉ định nếu giá trị là 1.
  Accept-Mode Cho biết rằng lưu lượng truy cập đến một địa chỉ IP ảo cụ thể được chấp nhận nếu giá trị là 1.
  Configured vMAC Cho biết rằng một địa chỉ MAC ảo được cấu hình nếu giá trị là 1.
  No Shut Cho biết giao diện đã được đặt ở chế độ no shutdown nếu giá trị là 1.
  Connected Cho biết rằng đường dẫn VRRS được kết nối với nhóm VRRS, nếu giá trị là 1.
  OIR Cho biết việc chèn và loại bỏ trực tuyến (OIR) các thẻ dòng giao diện trên thiết bị đã hoàn tất nếu giá trị là 1.
  L2 Ready Cho biết rằng giao diện Layer 2 đang hoạt động nếu giá trị là 1.
  L3 Ready Cho biết rằng giao diện Layer 3 đang hoạt động nếu giá trị là 1.
  vMAC Ready Cho biết rằng địa chỉ MAC ảo đã được gán cho một giao diện nếu giá trị là 1.
  vIP Ready Cho biết rằng địa chỉ IP ảo đã được gán cho một giao diện nếu giá trị là 1.
  Virtual Address List Danh sách địa chỉ của các địa chỉ IPv4 hoặc IPv6 ảo.
  Interface Tên của giao diện nơi đường dẫn được xác định.
  vMAC Địa chỉ MAC ảo được gán cho một giao diện.
  vIP Address Địa chỉ IP ảo được gán cho một giao diện.
  Tags Connected Tên thẻ cụ thể hiện được kết nối với đường dẫn trên giao diện.

  ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

  ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

  ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Router Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

  Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

  Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

  Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80