Hướng Dẫn Cấu Hình Local Template-Based ATM Provisioning Trên Router Cisco

LOCAL TEMPLATE-BASED ATM PROVISIONING TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ?

Tính năng Local Template-Based ATM Provisioning trên Router Cisco cho phép các mạch ảo cố định (PVC) của ATM được cung cấp tự động khi cần từ một cấu hình cục bộ. ATM PVC autoprovisioning (Tự động cấp phép ATM PVC) có thể được cấu hình trên PVC, dải ATM PVC hoặc lớp VC. Nếu một lớp VC được cấu hình với ATM PVC autoprovisioning được gán cho một giao diện, thì tất cả các PVC trên giao diện đó sẽ được tự động cấp phép; cấu hình này đôi khi được gọi là infinite range (phạm vi vô hạn).


CẤU HÌNH LOCAL TEMPLATE-BASED ATM PROVISIONING TRÊN ROUTER CISCO

Hướng Dẫn Cấu Hình Local Template-Based ATM Provisioning Trên Router Cisco
Hướng Dẫn Cấu Hình Local Template-Based ATM Provisioning Trên Router Cisco

Cấu Hình ATM PVC Local Autoprovisioning Trong VC Class

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1

enable

Ví dụ:

 Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2

configure terminal

Ví dụ:

 Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 3

vc-class atm vc-class-name

Ví dụ:

 Router(config)# vc-class atm auto-pppoe

Tạo VC class cho giao diện ATM PVC, SVC, hoặc ATM và vào chế độ cấu hình ATM VC class.

Bước 4

create on-demand

Ví dụ:

 Router(config-vc-class)# create on-demand

Cấu hình tự động cấp phép ATM PVC, cho phép một PVC hoặc nhiều loại PVC được tạo tự động theo yêu cầu.

Bước 5

idle-timeout seconds [minimum-rate ]

Ví dụ:

 Router(config-vc-class)# idle-timeout 300 10

(Tùy chọn) Cấu hình tham số thời gian chờ không hoạt động để ngắt kết nối ATM SVC hoặc kết nối ATM PVC được kết nối tự động.

Bước 6

end

Ví dụ:

 Router(config-vc-class)# end

(Tùy chọn) Thoát khỏi chế độ cấu hình ATM VC và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình ATM PVC Local Autoprovisioning Trên PVC

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface atm slot/ subslot/ port[.subinterface]

Ví dụ:

 

Router(config)# interface atm5/0

Cấu hình giao diện ATM.
Bước 4 atm autovc retry interval

Ví dụ:

 

Router(config-if)# atm autovc retry 60

(Tùy chọn) Cấu hình khoảng thời gian mà bộ định tuyến sẽ lặp lại nỗ lực tạo PVC được cấp phép tự động sau khi không thành công sau nỗ lực tạo ban đầu.
Bước 5 pvc [name ] vpi / vci

Ví dụ:

 

Router(config-if)# pvc 1/300

Tạo một ATM PVC và vào chế độ cấu hình mạch ảo ATM.
Bước 6 create on-demand

Ví dụ:

 

Router(config-if-atm-vc)# create on-demand

Cấu hình tự động cấp phép ATM PVC, cho phép một PVC hoặc nhiều loại PVC được tạo tự động theo yêu cầu.
Bước 7 idle-timeout seconds [minimum-rate ]

Ví dụ:

 

Router(config-if-atm-vc)# idle-timeout 300 10

(Tùy chọn) Cấu hình tham số thời gian chờ không hoạt động để ngắt kết nối ATM SVC hoặc kết nối ATM PVC được cấp phép tự động.
Bước 8 end

Ví dụ:

 

Router(config-if-atm-vc)# end

(Tùy chọn) Thoát khỏi chế độ cấu hình mạch ảo ATM và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình ATM PVC Local Autoprovisioning Trên ATM PVC Range

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface atm slot/ subslot/ port[. subinterface ]

Ví dụ:

 

Router(config)# interface atm5/0

Cấu hình giao diện ATM.
Bước 4 atm autovc retry interval

Ví dụ:

 

Router(config-if)# atm autovc retry 60

(Tùy chọn) Cấu hình khoảng thời gian mà bộ định tuyến sẽ lặp lại nỗ lực tạo PVC được cấp phép tự động sau khi không thành công trong nỗ lực tạo ban đầu.
Bước 5 range [range-name ] pvc start-vpi / start-vci end-vpi / end-vci

Ví dụ:

 

Router(config-if)# range auto pvc 0/100 1/200

Xác định phạm vi ATM PVC và vào chế độ cấu hình ATM PVC range.
Bước 6 create on-demand

Ví dụ:

 

Router(config-if-atm-range)# create on-demand

Cấu hình ATM PVC autoprovisioning, cho phép một PVC hoặc nhiều loại PVC được tạo tự động theo yêu cầu.
Bước 7 idle-timeout seconds [minimum-rate ]

Ví dụ:

 

Router(config-if-atm-range)# idle-timeout 300 10

(Tùy chọn) Cấu hình tham số thời gian chờ không hoạt động để ngắt kết nối ATM SVC hoặc kết nối ATM PVC được cấp phép tự động.
Bước 8 end

Ví dụ:

 

Router(config-if-atm-range)# end

(Tùy chọn) Thoát khỏi chế độ cấu hình phạm vi ATM PVC và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Cấu Hình ATM PVC Local Autoprovisioning Trên PVC Trong Phạm Vi

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 configure terminal

Ví dụ:

 

Router# configure terminal

Vào chế độ cấu hình chung.
Bước 3 interface atm slot/ subslot/ port[. subinterface ]

Ví dụ:

 

Router(config)# interface atm5/0

Cấu hình một giao diện ATM.
Bước 4 atm autovc retry interval

Ví dụ:

 

Router(config-if)# atm autovc retry 60

(Tùy chọn) Cấu hình khoảng thời gian mà bộ định tuyến sẽ lặp lại nỗ lực tạo PVC được cấp phép tự động sau khi không thành công trong nỗ lực tạo ban đầu.
Bước 5 range [range-name ] pvc start-vpi / start-vci end-vpi / end-vci

Ví dụ:

 

Router(config-if)# range auto pvc 0/100 1/200

Xác định phạm vi ATM PVC và vào chế độ cấu hình phạm vi ATM PVC.
Bước 6 pvc-in-range [pvc-name ] [vpi / ]vci ]

Ví dụ:

 

Router(config-if-atm-range)# pvc-in-range 0/101

Xác định một PVC riêng lẻ trong phạm vi PVC và bật chế độ cấu hình trong phạm vi PVC.
Bước 7 create on-demand

Ví dụ:

 

Router(config-if-atm-range-pvc)# create on-demands

Cấu hình ATM PVC autoprovisioning, cho phép một PVC hoặc nhiều loại PVC được tạo tự động theo yêu cầu.
Bước 8 idle-timeout seconds [minimum-rate ]

Ví dụ:

 

Router(config-if-atm-range-pvc)# idle-timeout 300 10

(Tùy chọn) Cấu hình tham số thời gian chờ không hoạt động để ngắt kết nối ATM SVC hoặc kết nối ATM PVC được cấp phép tự động.
Bước 9 end

Ví dụ:

 

Router(config-if-atm-range-pvc)# end

(Tùy chọn) Thoát khỏi chế độ cấu hình PVC-in-range và quay lại chế độ EXEC đặc quyền.

Xác Thực ATM PVC Local Autoprovisioning

Bước 1: Nhập lệnh show running-config để xác minh rằng cấu hình là chính xác.

Bước 2: Nhập lệnh show atm pvc. PVC đã được tự động cấp phép sẽ có giá trị “PVC-A” (“A” là viết tắt của tự động) trong Type.

Ví dụ:

Router# show atm pvc
      VCD /                   Peak Avg/Min Burst
Interface  Name    VPI  VCI Type  Encaps  SC  Kbps  Kbps  Cells Sts
5/0.1    117    0   50  PVC-A  SNAP  UBR 149760        UP
5/0.1    118    0   51  PVC-A  SNAP  UBR 149760        UP
5/0.1    119    0   52  PVC-A  SNAP  UBR 149760        UP

Bước 3: Nhập lệnh show atm pvc với các đối số vpi / vci để xem liệu tự động cấp phép cục bộ ATM PVC có được cấu hình trên một PVC cụ thể hay không. Nếu tự động cấp phép cục bộ ATM PVC được cấu hình, dòng chữ “VC Auto Creation Enabled: local” sẽ xuất hiện ở đầu ra.

Ví dụ:

Router# show atm pvc 0/51
ATM5/0.1: VCD: 118, VPI: 0, VCI: 51
UBR, PeakRate: 149760
AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x20000C20, VCmode: 0x0
OAM frequency: 0 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)
OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5
OAM Loopback status: OAM Disabled
OAM VC state: Not Managed
ILMI VC state: Not Managed
InARP frequency: 15 minutes(s)
Transmit priority 4
InPkts: 0, OutPkts: 0, InBytes: 0, OutBytes: 0
InPRoc: 0, OutPRoc: 0, Broadcasts: 0
InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0
InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0
CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0
Out CLP=1 Pkts: 0
OAM cells received: 0
F5 InEndloop: 0, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0
F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0
OAM cells sent: 0
F5 OutEndloop: 0, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0
F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0
OAM cell drops: 0
Status: UP
PPP: Virtual-Access3 from Virtual-Template1
VC Auto Creation Enabled: local

Giám Sát Và Duy Trì ATM PVC Local Autoprovisioning

  Lệnh hoặc Hành động Mục đích
Bước 1 enable

Ví dụ:

 

Router> enable

Bật chế độ EXEC đặc quyền.

 • Nhập mật khẩu của bạn nếu được nhắc.
Bước 2 debug atm autovc {event | error | all }

Ví dụ:

 

Router# debug atm autovc all

Hiển thị thông tin về các sự kiện và lỗi ATM PVC được cấp phép tự động.
Bước 3 show atm pvc

Ví dụ:

 

Router# show atm pvc

Hiển thị tất cả các ATM PVC và thông tin lưu lượng.
Bước 4 show atm vc

Ví dụ:

 

Router# show atm vc

Hiển thị tất cả các ATM SVC và thông tin lưu lượng.

ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Router Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80