Hướng Dẫn Cấu Hình PfRv3 Remote Prefix Tracking Trên Router Cisco

PFRV3 REMOTE PREFIX TRACKING TRÊN ROUTER CISCO LÀ GÌ?

Performance Routing Version 3 (PfRv3) trên các thiết bị Router Cisco là một cơ chế kiểm soát đường dẫn thông minh để cải thiện việc phân phối ứng dụng và hiệu quả của mạng WAN. Tính năng PfRv3 Remote Prefix Tracking tăng cường các mạng đang chạy Performance Routing Version 3 (PfRv3) để tìm hiểu tiền tố của thiết bị từ xa từ bảng Routing Information Base (RIB).

Cấu Hình PfRv3 Remote Prefix Tracking Trên Router Cisco
Cấu Hình PfRv3 Remote Prefix Tracking Trên Router Cisco

CÁCH HIỂN THỊ SITE PREFIX TRÊN ROUTER CISCO

Hiển Thị Site Prefix Được Học Bởi Border Router

Bước 1: show domain domain-name vrf vrf-name border site-prefix

Sử dụng lệnh này để xác minh khả năng tiếp cận của tiền tố trên tất cả các kênh.

Bước 2: show domain default vrf vrf name border route-import

Sử dụng lệnh này để xem thông tin tiền tố mà thiết bị border đã học được từ bảng RIB.

Ví dụ:

B1MCBR# show domain default vrf green border route-import 

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
    a - application route
    + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
Proto Prefix        Location  Next-Hop     Index   Interface         In-RIB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L   10.20.0.1/32     Local   0.0.0.0      29     Ethernet0/2.30       YES
C   10.20.0.0/24     Local   0.0.0.0      29     Ethernet0/2.30       YES
L   10.20.1.1/32     Local   0.0.0.0      25     Ethernet0/1.30       YES
C   10.20.1.0/24     Local   0.0.0.0      25     Ethernet0/1.30       YES
D   10.20.2.0/24     Local   10.20.0.2     29     Ethernet0/2.30       YES
L   51.1.0.4/32     Local   0.0.0.0      24     Tunnel10          YES
C   51.1.0.0/16     Local   0.0.0.0      24     Tunnel10          YES
D   52.1.0.0/16     Local   10.20.0.2     29     Ethernet0/2.30       YES
C   100.20.1.1/32    Local   0.0.0.0      22     Loopback1         YES
D   100.20.2.1/32    Local   10.20.0.2     29     Ethernet0/2.30       YES
S   100.20.3.1/32    Local   10.20.0.3     29     Ethernet0/2.30

Bước 3: show domain default vrf vrf name border route-import interface

Sử dụng lệnh này để xem thông tin tiền tố được liên kết với một giao diện.

Ví dụ:

B1MCBR# show domain default vrf green border route-import interface Loopback1

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
    a - application route
    + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
Proto Prefix        Location  Next-Hop     Index   Interface         In-RIB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C   100.20.1.1/32    Local   0.0.0.0      22     Loopback1         YES

Bước 4: show monitor event-trace pfrv3 all

Cho phép gỡ lỗi bằng cách thu thập dấu vết

Hiển Thị Site Prefix Được Học Bởi Master Controller

Bước 1: show domain default vrf vrf name master route-import

Sử dụng lệnh này để xem thông tin tiền tố mà bộ điều khiển master đã học.

Ví dụ:

B1MCBR# show domain default vrf green master route-import all

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
    a - application route
    + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enterprise Prefix List:
Prefix: 100.20.0.0, Mask: 16
Prefix: 100.30.0.0, Mask: 16
Prefix: 100.0.0.0, Mask: 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proto Prefix        Location  BR-IP       Next-Hop     Index   Interface         IF-Role  In-RIB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B   10.10.1.0/24     Remote   100.20.1.1    10.20.1.2     25     Ethernet0/1.30       WAN    YES
B   10.10.2.0/24     Local   100.20.2.1    10.20.2.2     25     Ethernet0/1.32       LAN    YES
B   10.10.3.0/24     Remote   100.20.1.1    10.20.1.2     25     Ethernet0/1.30       WAN    YES
B   10.10.4.0/24     Local   100.20.2.1    10.20.2.2     25     Ethernet0/1.32       LAN    YES
B   10.15.1.0/24     Remote   100.20.1.1    10.20.1.2     25     Ethernet0/1.30       WAN    YES
B   10.15.2.0/24     Local   100.20.2.1    10.20.2.2     25     Ethernet0/1.32       LAN    YES
L   10.20.0.1/32     Local   100.20.1.1    0.0.0.0      29     Ethernet0/2.30       LAN    YES
L   10.20.0.2/32     Local   100.20.2.1    0.0.0.0      28     Ethernet0/2.30       LAN    YES
C   10.20.0.0/24     Local   100.20.1.1    0.0.0.0      29     Ethernet0/2.30       LAN    YES
C   10.20.0.0/24     Local   100.20.2.1    0.0.0.0      28     Ethernet0/2.30       LAN    YES
L   10.20.1.1/32     Remote   100.20.1.1    0.0.0.0      25     Ethernet0/1.30       WAN    YES
C   10.20.1.0/24     Remote   100.20.1.1    0.0.0.0      25     Ethernet0/1.30       WAN    YES
D   10.20.1.0/24     Remote   100.20.2.1    10.20.0.1     28     Ethernet0/2.30       LAN    YES
L   10.20.2.1/32     Local   100.20.2.1    0.0.0.0      25     Ethernet0/1.32       LAN    YES
D   10.20.2.0/24     Local   100.20.1.1    10.20.0.2     29     Ethernet0/2.30       LAN    YES
C   10.20.2.0/24     Local   100.20.2.1    0.0.0.0      25     Ethernet0/1.32       LAN    YES
B   10.30.1.0/24     Remote   100.20.1.1    10.20.1.2     25     Ethernet0/1.30       WAN    YES
B   10.30.2.0/24     Local   100.20.2.1    10.20.2.2     25     Ethernet0/1.32       LAN    YES
L   51.1.0.4/32     Remote   100.20.1.1    0.0.0.0      24     Tunnel10          WAN    YES
C   51.1.0.0/16     Remote   100.20.1.1    0.0.0.0      24     Tunnel10          WAN    YES
B1MCBR# show domain default vrf green master route-import local

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
   E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
    a - application route
    + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enterprise Prefix List:
Prefix: 100.20.0.0, Mask: 16
Prefix: 100.30.0.0, Mask: 16
Prefix: 100.0.0.0, Mask: 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proto Prefix        Location  BR-IP       Next-Hop     Index   Interface         IF-Role  In-RIB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L   10.20.0.1/32     Local   100.20.1.1    0.0.0.0      29     Ethernet0/2.30       LAN    YES
C   10.20.0.0/24     Local   100.20.1.1    0.0.0.0      29     Ethernet0/2.30       LAN    YES
C   10.20.0.0/24     Local   100.20.2.1    0.0.0.0      28     Ethernet0/2.30       LAN    YES
D   10.20.2.0/24     Local   100.20.1.1    10.20.0.2     29     Ethernet0/2.30       LAN    YES
C   10.20.2.0/24     Local   100.20.2.1    0.0.0.0      25     Ethernet0/1.32       LAN    YES
C   100.20.1.1/32    Local   100.20.1.1    0.0.0.0      22     Loopback1         LAN    YES
D   100.20.1.1/32    Local   100.20.2.1    10.20.0.1     28     Ethernet0/2.30       LAN    YES
D   100.20.2.1/32    Local   100.20.1.1    10.20.0.2     29     Ethernet0/2.30       LAN    YES
C   100.20.2.1/32    Local   100.20.2.1    0.0.0.0      23     Loopback1         LAN    YES
S   100.20.3.1/32    Local   100.20.1.1    10.20.0.3     29     Ethernet0/2.30       LAN    YES
B1MCBR# show domain default vrf green master route-import remote

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
    a - application route
    + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enterprise Prefix List:
Prefix: 100.20.0.0, Mask: 16
Prefix: 100.30.0.0, Mask: 16
Prefix: 100.0.0.0, Mask: 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proto Prefix        Location  BR-IP       Next-Hop     Index   Interface         IF-Role  In-RIB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L   10.20.1.1/32     Remote   100.20.1.1    0.0.0.0      25     Ethernet0/1.30       WAN    YES
C   10.20.1.0/24     Remote   100.20.1.1    0.0.0.0      25     Ethernet0/1.30       WAN    YES
L   51.1.0.4/32     Remote   100.20.1.1    0.0.0.0      24     Tunnel10          WAN    YES
C   51.1.0.0/16     Remote   100.20.1.1    0.0.0.0      24     Tunnel10          WAN    YES
D   52.1.0.0/16     Remote   100.20.1.1    10.20.0.2     29     Ethernet0/2.30       LAN    NO
D   52.1.0.0/16     Remote   100.20.1.1    51.1.0.3     24     Tunnel10          WAN    YES
B   10.10.1.0/24     Remote   100.20.1.1    10.20.1.2     25     Ethernet0/1.30       WAN    YES
B   10.10.3.0/24     Remote   100.20.1.1    10.20.1.2     25     Ethernet0/1.30       WAN    YES
B   10.15.1.0/24     Remote   100.20.1.1    10.20.1.2     25     Ethernet0/1.30       WAN    YES
B   10.30.1.0/24     Remote   100.20.1.1    10.20.1.2     25     Ethernet0/1.30       WAN    YES
D   100.10.0.0/16    Remote   100.20.1.1    10.20.0.2     29     Ethernet0/2.30       LAN    NO
D   100.10.0.0/16    Remote   100.20.1.1    51.1.0.2     24     Tunnel10          WAN    YES
B1MCBR# show domain default vrf green master route-import border 100.20.1.1

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
    a - application route
    + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enterprise Prefix List:
Prefix: 100.20.0.0, Mask: 16
Prefix: 100.30.0.0, Mask: 16
Prefix: 100.0.0.0, Mask: 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proto Prefix        Location  BR-IP       Next-Hop     Index   Interface         IF-Role  In-RIB
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L   10.20.0.1/32     Local   100.20.1.1    0.0.0.0      29     Ethernet0/2.30       LAN    YES
C   10.20.0.0/24     Local   100.20.1.1    0.0.0.0      29     Ethernet0/2.30       LAN    YES
L   10.20.1.1/32     Remote   100.20.1.1    0.0.0.0      25     Ethernet0/1.30       WAN    YES
C   10.20.1.0/24     Remote   100.20.1.1    0.0.0.0      25     Ethernet0/1.30       WAN    YES
D   10.20.2.0/24     Local   100.20.1.1    10.20.0.2     29     Ethernet0/2.30       LAN    YES
L   51.1.0.4/32     Remote   100.20.1.1    0.0.0.0      24     Tunnel10          WAN    YES
C   51.1.0.0/16     Remote   100.20.1.1    0.0.0.0      24     Tunnel10          WAN    YES
D   52.1.0.0/16     Remote   100.20.1.1    10.20.0.2     29     Ethernet0/2.30       LAN    NO
D   52.1.0.0/16     Remote   100.20.1.1    51.1.0.3     24     Tunnel10          WAN    YES
C   100.20.1.1/32    Local   100.20.1.1    0.0.0.0      22     Loopback1         LAN    YES
D   100.20.2.1/32    Local   100.20.1.1    10.20.0.2     29     Ethernet0/2.30       LAN    YES

Bước 2: show domain default vrf vrf name master route-import interface

Sử dụng lệnh này để xem thông tin tiền tố được liên kết với một giao diện.

Ví dụ:

Router# show domain default vrf green border local-prefix interface Ethernet0/0.10
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, 
    B-BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, 
    IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, 
    N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, 
    E2 -  OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, 
    L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, 
    * - candidate default, H- NHRP
Local -- Prefix learned over LAN.
Remote - Prefix learned over WAN.
Prefix     Interface    BR IP    Index  Prefix-site Proto Next-Hop    Status
----------------------------------------------------------------------
100.10.4.1/32  Ethernet0/0.10 100.20.1.1 12   Local     C          -----      Up

Bước 3: show domain default vrf vrf name master local-prefix

Sử dụng lệnh này để xem thông tin tiền tố được liên kết với bộ định tuyến border.

Ví dụ:

Router# show domain default vrf green master local-prefix border-ip 100.20.1.1
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, 
    B-BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, 
    IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, 
    N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, 
    E2 -  OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, 
    L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, 
    * - candidate default, H- NHRP
Local -- Prefix learned over LAN.
Remote - Prefix learned over WAN.
Prefix    Interface    BR IP    Index  Prefix-site Proto   Next-Hop   Status
----------------------------------------------------------------------
100.10.4.1/32 Ethernet0/0.10 100.20.1.1 12   Local    C          

ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI ROUTER CISCO CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

ANBINHNET ™ là nhà phân phối Cisco Việt Nam chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đến với chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những thông tin chính xác về nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ, chứng chỉ, với mức giá Discount theo quy định của Cisco, đặc biệt hơn là hàng luôn sẵn kho số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ANBINHNET ™ có văn phòng giao dịch tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giúp mang lại sự thuận tiện cho khách hàng có nhu cầu mua thiết bị Router Cisco Chính Hãng có thể đến trực tiếp văn phòng của chúng tôi, cũng như rút ngắn thời gian giao hàng các sản phẩm Cisco Router Giá Tốt đến với khách hàng.

Để Nhận Thông Tin Hỗ Trợ Báo Giá Dự Án, Đặt Hàng, Giao Hàng, Bảo Hành, Khuyến Mại, Hỗ Trợ Kỹ Thuật của các sản phẩm Router CiscoHãy Chát Ngay với chúng tôi ở khung bên dưới hoặc gọi điện tới số hotline hỗ trợ 24/7 của ANBINHNET ™. Hoặc quý khách có thể liên hệ tới văn phòng của chúng tôi tại theo thông tin sau:

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Hà Nội

Địa Chỉ Phân Phối Router Cisco Chính Hãng Giá Tốt Tại Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE 24/7: 098.234.5005 - 0967.40.70.80